Държавна изпитна сесия през месец юни – юли 2021 г.

Във връзка с предстоящата Държавна изпитна сесия през месец юни – юли 2021 г. на студентите от Факултета – бакалавърска и магистърска   степен ви   уведомяваме, че същите ще започнат да се провеждат присъствено при стриктно спазване на санитарно-хигиенните изисквания от 21 юни 2021 г. по предварително изготвен график, който ще бъде качен в средата на м. май 2021 г.

Срок за подаване на молби за допускане до държавна изпитна сесия:  от 7 до 14 юни 2021 г.

Студентите, които ще се явяват на държавни изпити – държавен практико-приложен и писмен държавен изпит през м. юни 2021 г. подават електронно на е-мейла на съответния инспектор-студенти, заявление за допускане до държавен изпит. След направена справка от страна на инспектора-студенти за студентското положение и установяване, че няма липсващи оценки, инспекторът потвърждава писмено, чрез е-мейл до студента, че заявлението е прието и може да се яви на държавен изпит. Представянето на снимките на съответния инспектор – студенти  за изготвянето на дипломите ще бъде в деня на държавния изпит.

Eлектронните адреси на инспекторите – студенти са:
Ася Попова –a.jordanova@fppse.uni-sofia.bg
Весела Манолова – v.manolova@fppse.uni-sofia.bg
Албена Димитрова – albenaid@uni-sofia.bg
Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg
Антоанета Ананиева – a.ananieva@fppse.uni-sofia.bg
Милка Белева –   m.beleva@fppse.uni-sofia.bg
Михаела Димитрова – mihaelazd@uni-sofia.bg.

Студентите, които се явяват на защита на дипломни работи, трябва да подадат допълнително заявление за защита на дипломната работа, след успешно преминаване на дипломната работа през антиплагиатската програма. Информацията за процедурата по защитата на дипломните работи можете да видите ТУК.

НАЦИОНАЛЕН УЕБИНАР, ПОСВЕТЕН НА РАЗВИТИЕТО НА МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ В БЪЛГАРИЯ

Развитие на нивото на медийна грамотност в България и възможностите на проекта „Европейска инициатива за обучение по медийна грамотност (EMCI)“ е темата на предстоящите национални уебинари, насрочени за 07.04.2021 и 14.04.2021.  Проявите са част от три-годишен международен проект с участието на България, Гърция, Кипър, Нидерландия, Португалия и Румъния, консултиран от Европейската асоциация за защита на интересите на потребителите (EAVI). Българската страна е представена от три факултета на СУ „Св. Климент Охридски“, а именно Факултет по журналистика и масова комуникация (ФЖМК), Факултет по класически и нови филологии (ФКНФ) и Факултет  по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ).

Проектът, базиран на най-успешната практика в областта на медийната грамотност в Европа, нидерландската инициатива Media Coach, е фокусиран върху съставянето на обхватна обучителна програма, подготовката на над 100 квалифицирани обучители, способни да я прилагат в различни контексти и сред разнообразни целеви групи, и създаване на среда на устойчиво развитие за систематичното и възходящо развитие на медийната грамотност в страните участнички.

По време на уебинарите (с идентични програма и съдържание), с начало 10.00ч. работна група, съставена от българските представители в проекта, ще запознае подробно участниците с целите, организацията, изпълнението и резултатите на инициативата, като даде възможност за дискусия по темата. За проявите са поканени представители на Министерството на образованието и науката, столичния инспекторат по образованието, преподаватели, учители, студенти, представители на НПО сектора, медии, както и други специалисти – педагози, психолози, IT и пр.

За участие можете да използвате следния линк: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9029c0956c0b43b3bea2a0c183d42d72%40thread.tacv2/1617127654830?context=%7b%22Tid%22%3a%229d05c5fb-e448-4700-8a58-e15b93c84ea9%22%2c%22Oid%22%3a%222d17a414-ae21-4c58-9aeb-8d419a535eda%22%7d

Работна група по проекта:
Проф. дн Данаил Данов, ФНОИ, СУ
Проф. д-р Теодора Петрова, ФЖМК, СУ
Проф. д-р Мадлен Данова, ФКНФ, СУ
Гл. ас. д-р Симеон Хинковски, ФКНФ, СУ

Работно време с читатели на библиотека ФНОИ

Във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19, създалата се усложнена обстановка в страната, относно разпространението на вируса и налагането на локдаун в България от 22.03.2021 г. се променя работното време с читатели на библиотека ФНОИ:

СРЯДА:

10.00-12.00 ч.
12.00-13.00 ч. – обедна почивка
13.00-16.00 ч.

Посещенията се осъществяват при спазване на строго определени правила:

 1. Предвид спецификата на библиотеката, свободният достъп до фонда е ограничен и обслужването става от библиотекаря.
 2. Допускат се само читатели с маски, като при влизане всички читатели задължително дезинфекцират ръцете си.
 3. Дезинфекция на помещението се прави на всеки 2 часа, през което време библиотеката не работи с читатели.
 4.  Забранява се използването на настолните компютри в читалните зали.
 5. При възможност, ще бъде допускан и по-голям брой заети за домашно ползване книги.
 6. С цел по-добро, качествено, бързо и безопасно за здравето обслужване, библиотека ФНОИ силно препоръчва предварителната онлайн заявка на книги. Имате възможност да заемате книги след предварителна заявка по електронна поща и потвърждение от библиотеката, че изданията са налични. Необходимо е да посочите автор, заглавие, година на издаване, при възможност и сигнатура, както и да посочите ИД на Вашата читателска карта. При липса на някои от тези данни пишете само това, което ви е известно за книгата, при необходимост библиотекарят ще направи цялостната справка. Можете да използвате и каталога на УБ http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F/?func=find-b-0. Заявките изпращайте на имейла на филиалната библиотека library@fppse.uni-sofia.bg, за препоръчване  – поне два работни дни по-рано.
 7. При въпроси от ваша страна може да позвъните на тел. 02 9706 249 или да пишете на имейл: library@fppse.uni-sofia.bg – завеждащ библиотека Бистра Дончева.
 8. За презаписване на заети вече библиотечни документи, моля пишете на имейла на библиотеката.

Преустановяване присъствената работа на администрацията във Факултета по науки за образованието и изкуствата, считано от 22.03.2021 г.

Във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19, създалата се усложнена обстановка в страната, относно разпространението на вируса и налагането на локдаун в България от 22.03.2021 г. се преустановява присъствената работа на администрацията във Факултета по науки за образованието и изкуствата, считано от 22.03.2021 г., като всеки работен ден от 10 ч. до 15 ч. във Факултета ще има дежурен служител.

За издаване на протоколи за изпити или уверения, студентите дават електронно своята заявка  на е-мейла на съответния инспектор, като електронните адреси на инспекторите могат да се намерят на сайта на Факултета. Достъпът до сградата на ФНОИ от 23.03.2021 г. ще бъде ограничен.

ПРОМЯНА НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ – МАГИСТРИ – М. МАРТ 2021 г.

Във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19, създалата се усложнена обстановка в страната относно разпространението на вируса и налагането на локдаун в България от 22.03.2021 г., съгласно Заповед на Декана на ФНОИ №15/18.03.2021 г. се правят следните промени на мартенската държавна изпитна сесия – магистри:

 1. Отменят се държавните практико – приложни изпити /присъствени и неприсъствени/ на 24.03.2021 г. и писмения държавен изпит по специалността на 25.03.2021 г. за студентите от магистърските програми във ФНОИ за неопределено време.
 2. Защитите на дипломните работи ще се проведат в електронна среда /Мудъл/ на 31.03.2021 г.

Дипломните работи /два екземпляра / и заявленията до допускане до защита и една снимка за изготвяне на диплома се представят на инспекторите учебна дейност на 19 и 22.03.2021 г. от 10 до 15 ч. във Факултета. Рецензиите на дипломните работи, дипломантите ще ги получат на посочен в заявлението е- мейл адрес.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСНАТА СЕСИЯ ПО НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ ЗА 2021 ГОДИНА

Комисията е разгледала постъпилите общо 15 проектни предложения и е взела решения за допустимост и класиране на  кандидатите, като решенията са одобрени от ФС на ФНОИ.  

Решението на комисията е, че 1 от подадените проектни предложения – МУВн1 не е допуснато до класиране поради установени технически несъответствия или недопустимост на кандидатите.

По отношение на класирането:

В категория Млади учени в трудовоправни отношения с ФНОИ  предложение МУВ1 е със среден брой точки 60,5  и кандидатът е избран.

В категория Млади учени без трудовоправни отношения с ФНОИ  предложение МУВн2 е със среден брой точки 54,5 и кандидатът е избран.

В категорията Постдокторанти без трудовоправни отношения с ФНОИ  предложение ПДВн1  е класирано с 50  точки, а ПДВн3 с  63,5 точки. Кандидатите са избрани. Предложение ПДВн2 не е класирано, тъй като е оценено с 48,5 точки, под прага от минимален брой 50 точки.

В категорията Постдокторанти в трудовоправни отношения с ФНОИ  класираните предложения са осем, както следва: ПДВ1 – 81 точки, ПДВ2 –  77 точки, ПДВ3 – 74,5 точки, ПДВ4 – 57 точки, ПДВ5 – 68 точки, ПДВ6 – 79.5 точки,  ПДВ7 – 76,5 точки, ПДВ8 – 56,5 точки . Осемте кандидати са избрани.  Не е класиран кандидат ПДВ9, проектното предложение е оценено с 33 точки, което е под прага от минимален брой 50 точки.

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“.


Уважаеми колеги,
Факултетът по науки за образованието и изкуствата на СУ Св. Климент Охридски има удоволствието да ви покани за участие във
Втората научно-практическа конференция
„ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“
Конференцията ще се проведе на 11 и 12 ноември 2021 год. в Ректората на СУ Св. Климент Охридски. Програмата включва работа в тематични, докторантска и студентска секции. Времето за представяне на докладите е до 15 минути, а пълните текстове ще бъдат публикувани преди конференцията в електронен сборник.
Заявките за участие (в приложения файл) ще се приемат до 30 април 2021 год. на адрес conffnoi20@fppse.uni-sofia.bg. Срокът за представяне на пълните доклади (изискванията са в приложения файл) е до 1 юни 2021 год. Срокът за рецензиране  и коригиране на материалите е до 30 юни 2021 г. Таксата за участие е в размер на 60 лева, като всеки желаещ може да участва като автор с до два доклада. Таксата се заплаща по банков път след получаване на потвърждение за приемането за публикуване на доклада:
Основание:  такса участие, конференция ФНОИ 2021 (имена на участника)
IBAN:             IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC CODE:   BNBGBGSD  

Информация
Заявка за участие

Очакваме ви,
Научен и организационен комитет на конференцията

КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА  НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“ от средствата, отпуснати на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ със заповед на Ректора на СУ N РД 19-39/04.02.2021 г.

Съгласно Национална програма „Млади учени и пост-докторанти“ (вж. https://www.mon.bg/bg/100542) и актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания  в Република България 2017-2030 г. (вж. http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1231) Факултетът по науки за образованието и изкуствата обявява конкурс за избор на млади учени и постдокторанти за заетост с продължителност 6 месеца  в следните две категории:

КатегорияМлади учени (МУ)Постдокторанти (ПД)
Изисквания за образованиеПридобита първа магистърска степен не по-рано от 01.10.2011 г.Придобита първа докторска степен не по-рано от 01.10.2016 г.
Заетост по трудов договор   от 1 април 2021 г. до 30 септември 2021   г.4 ч. на ден4 ч. на ден
Млади учени и постдокторанти на трудов договор във ФНОИ39
Брутно месечно възнаграждение, лв.250.00 лв.750.00  лв.
Обща сума за 1 кандидат1 500.00 лв.4 500.00 лв.
Новоназначени  млади учени и постдокторанти22
Брутно месечно възнаграждение, лв.450 лв.750.00 лв.
Обща сума за 1 кандидат2 700 лв.4 500 лв.

Изисквания към кандидатите и проектните предложения

Темата на изследването се предлага от кандидата под формата на проектно предложение, което се представя на етап кандидатстване. Тя трябва  да бъде обвързана с научните области, за които Факултетът по науки за образованието и изкуствата  има акредитирани  програми и да попадат в поне една от  областите   на   НСРНИ   (2017-2030), тематичните направления на ИСИС; научната инфраструктура от Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ) Кандидатите трябва да отговарят на дефинициите за млад учен и постдокторант до края на договора. Кандидатите могат да са на трудов договор или да нямат трудов договор с ФНОИ. В края на срока на договора кандидатите представят отчет за извършената дейност до 15 октомври 2021 г.

Постдокторант, който отговаря на критериите за млад учен, кандидатства само в категорията „постдокторант“.

Критерии за оценка (свали)

Документи:

 1. Заявление за участие в конкурса (по образец) (свали)
 2. Декларация (по образец) (свали)
 3. Автобиография (по образец) (свали)
 4. Проектно предложение (по образец) (свали)
 5. Копие от диплома за получена ОКС „магистър“/ ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“    
 6. Списък с научни публикации (ако е приложимо)
 7. Списък с участие в научни проекти (ако е приложимо)
 8. Списък с участие в научни форуми с научен доклад (ако е приложимо)
 9. Списък с участия в художествено творчески мероприятия  (ако е приложимо)
 10. Списък с краткосрочни или дългосрочни специализации (ако е приложимо)

Документите се подават във ФНОИ  на хартиен носител в един екземпляр в периода 20.02.2021 г. – 04.03.2021 г. по електронен път на адресresearchcomp@fnoi.uni-sofia.bg

Забележка: При подаването на документите на хартиен носител след одобряване на кандидатите се предоставят оригинали и копия на дипломите. След сравняване на съдържанието оригиналите се връщат на приносителя.

Етапи на конкурса:

Срок на кандидатстване до 04.03.2021 г.

Оценяване: до 10.03.2021 г.  

Уведомяване на кандидатите: до 12.03. 2021 г.

Назначаване на одобрените кандидати: от 01.04. 2021 г.