Изпитна сесия септември 2019-2020 – график

Редовно обучение:

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ЛОГОПЕДИЯ

ММТТ

МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА И ХУДОЖЕСТВЕНА КАМУНИКАЦИЯ

МУЗИКА

НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК

ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК

СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ

Задочно обучение:

Предучилищна и начална училищна педагогика – задочно обучение

Социална педагогика – задочно обучение

Специална педагогика – задочно обучение

График за дежурства на администрацията на ФНОИ през м. август 2020 г.

 1. От 3.08.2020 г. до 7.08.2020 г.

– инспектор УД  Е.Вълчева – каб. 501

 • от 10.08.2020 г. до 14.08.2020 г. от 10 ч. до 15 ч.

Инспектор УД – Милка Белева – каб. 603

 • от 17.08.2020 г. до 21.08.2020 г. от 10 ч. до 15 ч.

Инспектор УД – Невена Пазова – каб. 401

 • от 24.08.2020 г. до 31.08.2020 г. от 10 ч. до 16 ч.

инспектор УД Михаела Димитрова – каб. 205
инспектор УД Александра Георгиева – каб. 201- на 24 и 25.08.2020г.;
гл. инспектор администрация Антоанета Ананиева – каб. 201 – 26.08 – 31.08.2020 г.;
инспектор студенти Ася Попова – каб. 314 на 24 и 25.08.2020 г.;
инспектор студенти Валентина Едуад – каб. 320 – 26 и 31.08.2020г.
инспектор студенти Албена Димитрова – каб. 314 на 27 и 28.08.2020г.;
инспектор студенти Весела Манолова – каб. 319 – 31.08.2020 г.

Прием в ОКС Магистър за учебната 2020-2021 г.

Кандидатстването за образователно-квалификационна степен “магистър” във Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“ за уч. 2020/2021 г. ще се проведе, както следва:

 • за места субсидирани от държавата от 31.08.2020 г. до 11.9.2020 г. вкл. – с провеждане на конкурсен изпит
 • за места срещу заплащане  от 31.08.2020 г. до 25.09.2020 г. – с прием по документи.
 • Кандидатстването за български граждани ще се извърши само ОНЛАЙН чрез регистрация в електронна система, която ще бъде достъпна в посочения период на адрес https://fnoi.kmk.uni-sofia.bg
 • За чуждестранни граждани кандидатстването ще се проведе чрез подаване на документи в сградата на ФНОИ, кабинет 320 в работните дни от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч.

Общи условия за кандидатстване:

За уч. 2020/2021 г., ФНОИ приема кандидати за ОКС „магистър“ за места субсидирани от държавата чрез конкурсен изпит, а за обучение срещу заплащане с прием по документи. Правото за кандидатстване ползват лицата, които имат успех не по-малко от „добър“ от диплома за завършена степен на висшето образование /среден успех от семестриалните + среден успех от държавните изпити – не по-нисък от 7,00/.

Достъпът до електронната система изисква регистрация на кандидатите чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронна поща.

При кандидатстване по електронен път кандидатите прикачват електронни копия на необходимите документи.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. Диплома оригинал, издадена от легитимно висше учебно заведение, след което се сканира корицата и приложението. При липса на издадена диплома – академична справка оригинал за завършилите други висши училища с посочен среден успех от семестриалните и от държавните изпити и придобита квалификация, а за завършилите Софийския университет – уверение, заверено от сектор „Студенти“ на съответния факултет, с посочен среден успех от семестриалните и от държавните изпити и придобита квалификация или заверено копие от приложението към дипломата.
 2. Диплома за средно образование.
 3. За завършилите висшето си образование в чужбина – документ за признато образование от Софийския университет или удостоверение от НАЦИД /ако има издадено до септември 2011 г./, както и документ за най-ниска положителна и най-висока оценка в съответната страна.
 4. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв., както и по 30 лв. за всеки изпит, който е необходим за места субсидирани от държавата. Такса в размер на 30 лв. заплащат и кандидатстващите за местата срещу заплащане.
 5. Кандидатите с ТЕЛК (лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто); военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци /до 26-годишна възраст/ и майки с три и повече деца прикачат  документ/и за да бъдат освободени от такса.
 6. Чуждестранните граждани, които не кандидатстват лично (чрез посредник), трябва да предоставят и пълномощно на лицето, което ги представлява, както и формуляр за кандидатстване (ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК)
 7. След преглеждане на регистрацията на кандидат – студентите в системата ще бъде генериран входящ номер.

Таксата за участие в конкурса може да бъде платена по един от следните начини:

1. Чрез системата за разплащане ePay/EasyPay

2. С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”
IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01
БНБ – ЦУ
Банка: БНБ; BIC CODE: BNBGBGSD
При плащане по банков път задължително се вписват:
Задължено лице : Трите имена
ЕГН
Факултет : ФНОИ
Основание за плащане: КСК „ Магистър“

Годишни такси за уч. 2020-2021

Брой места за прием за обучение с държавна субсидия

Състезателни изпити:

Кандидатстващите за местата, субсидирани от държавата, полагат състезателни изпити, по предварително приети конкурсни програми.

Конкурсните изпити всградата на ФНОИ (виж на карта) ще се проведат на 16.09.2020 г., от 10 ч., съгласно утвърден предварителен график на изпитите:

 1. Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика – 16.09.2020 г. от 10 ч., каб. 501
 2. Специалност Социална педагогика – 16.09.2020 г. от 10 ч., каб. 232
 3. Специалност Специална педагогика – 16.09.2020 г. от 10 ч., зала 2
 4. Специалност Логопедия – 16.09.2020 г. от 10 ч., зала 213
 5. Специалност Музика – 16.09.2020 г. от 10 ч., зала 500
 6. Специалност Изобразително изкуство – 16.09.2020 г. от 10 ч., зала 607

Балообразуване:

Балообразуването на кандидатстващите за места, субсидирани от държавата е сума от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование /среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити/;

Балообразуването на кандидатстващите за места срещу заплащане става по бал, образуван от средния успех от семестриалните + средния успех от държавните изпити.

Класиране на кандидатите:

За първия етап на класирането за местата субсидирани от държавата Ректорът издава заповед за записване, което се осъществява във ФНОИ на 28, 29 и 30.09.2020 г.

За втория етап на класирането за местата субсидирани от държавата Ректорът издава заповед за записване, което се осъществява във ФНОИ на 9, 12 и 13.10.2020 г.

За класирането за местата срещу заплащане Ректорът издава заповед за записване, което се осъществява във ФНОИ на 9, 12 и 13.10.2020 г.

Записването на новоприетите кандидати ще бъде във ФНОИ. (гр. София, бул. Шипченски проход 69А) виж на карта

Повече информация за магистърските програми, както и класирането на кандидатите – на сайта на ФНОИ – http://fnoi.uni-sofia.bg

Магистърски програми по които ще бъде обявен прием за уч. 2020/2021 г.:

Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика   

 • Ранно чуждоезиково обучение в началните класове/задочна форма/ Магистър/3 сем. – държавна поръчка и платено обучение;
 • Начална училищна педагогика /за завършили други специалности/,/задочна форма/ Магистър/ 4 сем. – платено обучение;
 • Начална училищна педагогика /за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност /задочна форма/ Магистър/2 сем. – платено обучение;
 • Предучилищна педагогика за завършили други специалности/задочна форма/ Магистър/ 4 сем. – платено обучение;
 • Предучилищна педагогика /за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност /задочна форма /Магистър/2 сем. – платено обучение;
 • Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения /задочна форма/ – 3 семестъра, държавна поръчка и платено обучение;
 • Педагогика на масовата и художествена комуникация /задочна форма/ – 3 семестъра – държавна поръчка и платено обучение;
 • Образователни науки и интеркултурно възпитание /на английски език/ – 2 семестъра, редовна форма – платено обучение.

СПЕЦИАЛНОСТ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 • Спортни дейности и туризъм /за завършили специалности с учителска правоспособност / редовна форма/ Магистър/ 2 сем.  – платено обучение.

СПЕЦИАЛНОСТ ЛОГОПЕДИЯ

 • Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието (за бакалаври по логопедия )/редовна форма Магистър/ 3 сем. – държавна поръчка и платено обучение;
 • Логопедия /за български граждани, завършили други специалности /редовна форма/ Магистър/ 4 сем. – платено обучение;
 • Логопедия /за чужденци, завършили други специалности/ – 4 семестъра,/редовна форма/ – платено обучение;
 • Логопедия /за български граждани, завършили други специалности /задочна форма/ Магистър/ 4 сем. – платено обучение;

СПЕЦИАЛНОСТ СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА        

 • Специална педагогика /за завършили други специалности /задочна форма/ Магистър/ 4 сем. – платено обучение;
 • Специална педагогика (за завършили специална педагогика и други педагогически специалности)/редовна форма /Магистър/ 3 сем. – държавна поръчка и платено обучение;
 • Специална педагогика /обучение на английски език/ – 3 семестъра, редовна форма, платено обучение;
 • Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения/редовна форма/ Магистър/ 3 сем. – платено обучение;

Специалност Социална педагогика  

 • Мениджмънт на социално-педагогическите дейности/ редовна форма/ Магистър 2 сем. – държавна поръчка и платено обучение;
 • Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства/ редовна форма/ Магистър 2 сем. – държавна поръчка и платено обучение;
 • Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители/ задочна форма/ Магистър 3 семестъра – държавна поръчка и платено обучение;

СПЕЦИАЛНОСТ МУЗИКА

 • Музикална педагогика /редовна форма/  Магистър 2 сем. – държавна поръчка и платено обучение;

СПЕЦИАЛНОСТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 • Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство/редовна форма/ Магистър/2 сем. – държавна поръчка и платено обучение;
 • Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство (за завършили други професионални направления)/редовна форма/ Магистър/3 сем. – платено обучение

ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – СЕПТЕМВРИ 2020 г. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

15 СЕПТЕМВРИ 2020г.:
ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ  НАЧАЛО 9.00:

ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА- РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ (БАКАЛАВРИ)  – ЗА ЧАСТ „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“
НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

16 СЕПТЕМВРИ 2020г. – НЕПРИСЪСТВЕНИ ДЪРЖАВНИ ПРАКИКО – ПРИЛОЖНИ ИЗПИТИ КЛИКНИ ТУК

17 СЕПТЕМВРИ 2020г. – ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – ОКС БАКАЛАВЪР ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

18 СЕПТЕМВРИ 2020г. – ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА
ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК
НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК
ПЕДАГОГИКА  НА МАСОВАТА И ХУДОЖЕСТВЕНАТА КОМУНИКАЦИЯ

Студентите за присъствените държавни изпити трябва да бъдат в сградата на Факултета в  8,10 ч., като всеки от тях задължително трябва да носи лични предпазни средства: маска и ръкавици.

Срок за подаване на молби за допускане до държавна изпитна сесия:  от 9 септември до 11 септември 2020 г.

Студентите, които ще се явяват на държавни изпити през м. септември 2020 г. подават електронно на е-мейла на съответния инспектор-студенти, заявление за допускане до държавен изпит. След направена справка от страна на инспектора-студенти за студентското положение и установяване, че няма липсващи оценки, инспекторът потвърждава писмено, чрез е-мейл до студента, че заявлението е прието и може да се яви на държавен изпит. Представянето на снимките на съответния инспектор – студенти  за изготвянето на дипломите ще бъде в деня на държавния изпит.

Eлектронните адреси на инспекторите – студенти са:
Ася Попова –a.jordanova@fppse.uni-sofia.bg
Весела Манолова – v.manolova@fppse.uni-sofia.bg
Албена Димитрова – albenaid@uni-sofia.bg
Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg

ГРАФИК НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ ИЗПИТИ ВЪВ ФНОИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРОВЕДЕНИ НЕПРИСЪСТВЕНО ПРЕЗ ЮЛСКАТА ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – 2020

Ι. Държавни практико-приложни изпити, които ще се проведат във виртуална класна стая в платформата Мудъл:

● Държавен практико-приложен изпит за специалност „Специална педагогика“, ОКС „Бакалавър“-  на 6.07.2020г. от 10.00ч. и на 7.07.2020 г. от 10.00ч.   –
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=41930

● Държавен практико-приложен изпит за специалност „Логопедия“, ОКС „Бакалавър“ –  на 6.07.2020г. от 9.00ч.; на 7.07.2020 г. от 9.00ч. и на 8.07.2020 г. от 9.00ч.  –   https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=42294

● Държавен практико-приложен изпит за специалност „Музика“, ОКС „Бакалавър“ – на 7.07.2020 г. от 11.00ч.   – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=42295

ΙΙ. Държавни практико-приложни изпити, които ще се проведат дистанционно чрез оценяване на предварително качени от студентите изпитни материали в съответната директория в Мудъл в периода 6.07.2020г. – 9.07.2020г.:

● Държавен теоретико-практически изпит за специалност „Изобразително изкуство“, ОКС „Бакалавър“ – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=42296

● Държавен практико-приложен изпит – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика (за част „Предучилищна педагогика)“, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“  – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=42297

● Държавен практико-приложен изпит – специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“ –
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=42252

● Държавен практико-приложен изпит – специалност „Педагогика на масовата и художествената комуникация“, редовно обучение, ОКС „Бакалавър” – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=42254

● Държавен практико-приложен изпит –  магистърска програма „Предучилищна педагогика“ /за завършили други специалности/ –
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=42256

● Държавен практико-приложен изпит – магистърска програма „Предучилищна педагогика“ /за завършили педагогически специалности и специалисти с учителска правоспособност/  – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=42255

● Държавен практико-приложен изпит – магистърска програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“ /след професионален бакалавър/
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=42298

Изпитна сесия юни – септември 2019-2020 – график

Редовно обучение:

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ЛОГОПЕДИЯ

ММТТ

МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА И ХУДОЖЕСТВЕНА КАМУНИКАЦИЯ

МУЗИКА

НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК

ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК

СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Задочно обучение:

Предучилищна и начална училищна педагогика – задочно обучение

Социална педагогика – задочно обучение

Специална педагогика – задочно обучение

Срокове за подаване на текстове за списания на ФНОИ

Колеги, 

Интернет страниците на новосъздадените списания на ФНОИ (“Педагогически изследвания”, „Специална педагогика и логопедия“ и „Визуални изкуства и музика”) вече са активни, като срокът за подаване на текстове е  до 30 юни 2020 г. 

Заявките могат да бъдат подавани през системата на съответните списания или на имейлите на изданията, посочени в контактите. Заявените  текстове подлежат на анонимно рецензиране.

График за допълнителната поправителна сесия за всички студенти от 4 курс

Графикът на допълнителната поправителна сесия от 4 до 16 юни 2020 г., за всички студенти от 4 курс, които ще се дипломират през 2020 г., може да видите ТУК

Курсове в Мудъл, в които ще се провеждат изпитите:

Необходимо е студентите да се самозапишат с ключ: 1235

Изпити при доц. д-р Марина Пиронкова – юни 2020

Изпити при проф. Лучия Малинова – юни 2020

Изпити при гл. ас. д-р. Марина Апостолова – юни 2020

Изпити при доц. д-р Татяна Борисова – юни 2020

Изпити при доц. д-р Анна Георгиева – юни 2020

Изпити при гл. ас. д-р Ралица Димитрова – юни 2020

Изпити при доц. д-р Росица Тодорова – юни 2020

Изпити при гл. ас. д-р Илияна Симеонова – юни 2020

Изпити при ас. Далия Ал-Халил – юни 2020

Изпити при проф. д-р Лаура Димитрова – юни 2020

Изпити при проф. д-р Стефан Алтъков – юни 2020

Изпити при доц. Снежина Бисерова – юни 2020

Изпити при проф. д-р Елена Джамбазова – юни 2020

Изпити при гл. ас. д-р Любка Алексиева – юни 2020

Изпити при проф. д-р Цецка Коларова – юни 2020

Изпити при ас. Гергана Христова – юни 2020

Изпити при ст. преп. Ванина Петрова – юни 2020

Изпити при проф. д-р Бисера Вълева – юни 2020

Изпити при ас. Гергана Минковска – юни 2020

Изпити при доц. д-р Розалина Енгелс – Критидис – юни 2020

Изпити при гл. ас. д-р Емилия Караминкова-Кабакова – юни 2020

Изпити при доц. д-р Екатерина Софрониева – юни 2020

Изпити при доц. д-р Данка Щерева – юни 2020

Изпити при гл. ас. д-р Елена Делева – юни 2020

Изпити при доц. дпн Милен Замфиров – юни 2020

Изпити при доц. д-р Николай Цанев

Изпити при гл. ас. д-р Александър Ранев – юни 2020

Изпити за студентите от Специалност Музика
в този курс ще изпитват следните преподаватели: проф. д-р Адриан Георгиев, проф. д-р Ганка Неделчева, ас. Десислава Бакалова, гл. ас. д-р Хр. Карагьозов, проф. Лозанка Пейчева, гл. ас. д-р Боряна Мангова, гл. ас. В. Караатанасов, ас. Десислава Тилева, доц. д-р Таня Казанджиева

ПРИСЪСТВЕНА ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – ЮЛИ 2020 г. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“ И “МАГИСТЪР”

Присъствената държавна изпитна сесия през месец юли 2020г. ще се проведе при спазване на стриктни противоепидемични санитарно-хигиенни изисквания. Завършващите студенти ще бъдат разпределени в зали при не повече от 30% изпълнен капацитет спрямо броя места в помещенията. Всеки студент е длъжен да се яви в добро здраве, с лични предпазни средства – маска и ръкавици.
Студентите, явяващи се на писмен държавен изпит или на държавен практико-приложен изпит трябва да бъдат в сградата на Факултета в 8,00 ч.; завършващите с дипломна защита – в 8.30ч., а явяващите се на устен държавен изпит – в 9.30ч.
С оглед дезинфекцирането на сградата, изпитите са планирани през ден, при следния график:

6 ЮЛИ 2020:

ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ (ЗА ЧАСТ „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“): НАЧАЛО ОТ 9:00 ЧАСА

„ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ – редовно обучение (БАКАЛАВРИ)

ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ – ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО ОТ 9:00 ЧАСА

„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“  /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/
„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ / ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/

8 ЮЛИ 2020:

ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ*: НАЧАЛО ОТ 9:00 ЧАСА

„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“
„ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ“

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО ОТ 9:00 ЧАСА

„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“  /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/
„НАЧАЛНА  УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“  /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/

*Държавните практико-приложни изпити на специалностите към катедра „Начална училищна педагогика“ (без частта „Предучилищна педагогика“ към специалност ПНУП) ще се проведат присъствено. Всички останали държавни практико-приложни изпити на специалности към ФНОИ ще бъдат проведени неприсъствено през Мудъл. Моля, очаквайте допълнителна информация във връзка с графика и електронните адреси на провеждането.

10 ЮЛИ 2020:

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ редовно обучение (БАКАЛАВРИ) 
ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“  задочно обучение (БАКАЛАВРИ)

13 ЮЛИ 2020:

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА  – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

„ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“
„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“  
„ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ“
„ПЕДАГОГИКА НА МАСОВАТА И ХУДОЖЕСТВЕНАТА КОМУНИКАЦИЯ“

15 ЮЛИ 2020:

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА  – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

„СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ – редовно и задочно обучение
„ЛОГОПЕДИЯ“
„ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“
„МУЗИКА“

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА  – ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

„МУЗИКАЛНИ И МУЛТИМЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ“ (ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ, три семестъра)

17 ЮЛИ 2020:

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА  – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

„СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ – редовно  и задочно обучение

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

„ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“
„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“
„ПЕДАГОГИКА НА МАСОВАТА И ХУДОЖЕСТВЕНАТА КОМУНИКАЦИЯ“

УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

СПЕЦ. „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“, ОКС БАКАЛАВЪР:  НАЧАЛО 10:00 ЧАСА

20 ЮЛИ 2020:

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ПО СПЕЦИАЛНОСТТА –  ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО 9:00ч.


„ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/


УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

МУЗИКА“ – ОКС БAКAЛАВЪР: НАЧАЛО 10:00 ЧАСА

22 ЮЛИ 2020:

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

„ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/

24 ЮЛИ 2020:

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – ОКС МАГИСТЪР:   НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

„ЛОГОПЕДИЯ“  редовно и задочно обучение
„СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ – задочно обучение

27 ЮЛИ 2020:

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ –  ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

Защитите са за всички студенти от магистърски програми във ФНОИ, завършващи с разработването на дипломна работа. Всички дипломни работи е необходимо да преминат Факултетна процедура за проверка на оригиналността на дипломните работи съобразно стриктно заложени срокове – моля, вижте ТУК.

Внимание: Дипломантите, чиито дипломни работи за преминали успешно тази процедура преди отложената мартенска държавна изпитна сесия, на 29 и 30 юни 2020г. директно депозират 2 бр. дипломна работа на хартиен носител при инспекторите на съответните катедри, където в същия срок подават и заявление за допускане до защита.

Срок за подаване на молби за допускане до държавна изпитна сесия:
от 22 юни до 30 юни 2020 г.

Студентите, които ще се явяват на държавни изпити през м. юли 2020 г., подават електронно на имейла на съответния инспектор „Студенти“, заявление за допускане до държавен изпит – моля, вижте ТУК за ОКС Бакалавър и ТУК за ОКС Магистър. След направена справка от страна на инспектора за студентското положение и установяване, че няма липсващи оценки, инспекторът потвърждава писмено, чрез имейл до студента, че заявлението е прието и може да се яви на държавен изпит. Представянето на снимките на съответния инспектор  „Студенти“  за изготвянето на дипломите ще бъде в деня на държавния изпит или защитата на дипломната работа.

Eлектронните адреси на инспекторите „Студенти“ са:

Ася Попова – a.jordanova@fppse.uni-sofia.bg
Весела Манолова – v.manolova@fppse.uni-sofia.bg
Албена Димитрова – albenaid@uni-sofia.bg
Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg
Антоанета Ананиева – a.ananieva@fppse.uni-sofia.bg
Милка Белева – m.beleva@fppse.uni-sofia.bg
Михаела Димитрова – mihaelazd@uni-sofia.bg.