Кампания за избираеми дисциплини за новата учебна 2022/2023 г. в СУСИ

На вниманието на всички студенти!!!!

Обявена е кампания за избираеми дисциплини за новата учебна 2022/2023 г. в СУСИ.

За студентите в ЗАДОЧНА ФОРМА на обучение, кампанията стартира на 20.05.2022 до 10.06.2022 г.

За студентите в РЕДОВНА ФОРМА на обучение, кампанията стартира на 20.05.2022 до 24.06.2022 г.

Студентите от ПНУП р.о. и ПНУП з.о., които ще бъдат в 4 курс през уч. 2022/2023 г., трябва да посочат една избираема дисциплина и една факултативна.

Моля, влезте в СУСИ!!!

Публична лекция

3 юни (петък) в 313 ауд. от 9,15

Гост-лектор

проф. д-р Маркус Шренк

Педагогически университет Лудвигсбург

(партньор на ФНОИ по програма Еразъм+)

Тема: „Визуалното възприемане“ като тема в обучението по човекът и природата

Ще се радваме на Вашето присъствие.

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно решение на ФС на ФНОИ от 17 май 2022 г. във връзка с предстоящи протести на 18.05.2022 г. в гр. София учебните занятия със студентите от редовна форма на обучение във ФНОИ на 18.05.2022 г. ще се провеждат онлайн.

Публична академична лекция

На 26.05.2022 г. от 15:30 часа в зала 230 на ФНОИ ще се проведе публичната академична лекция на  доц. д-р Пенка Шапкова на тема „Децата с разстройство от аутистичния спектър в света на образованието – предизвикателства и възможности за успех

Лекция

На 16 май 2022 г. от 15.30 часа в Мудъл ще се проведе лекция на Dr. Agata Stronciwilk, колега от Университета на Силезия в Катовице (Полша).

Темата е: Art after Coal. Rethinking the Industrial Heritage – Art, Design and Architecture

Лекцията ще се проведе на английски, на адрес:
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73402

Публична академична лекция

На 17.05.2022 г. от 15:30 часа в зала 230 на ФНОИ ще се проведе публичната академична лекция на  проф. дн Розалина Енгелс-Критидис на тема „Вариативно-динамичен модел за индивидуализирано педагогическо взаимодействие в детската градина, базиран на учене чрез преживяване и личностнозначим опит“

Публична академична лекция

На 16.05.2022 г. от 14:30 часа в зала 230 на ФНОИ ще се проведе публичната академична лекция на  доц. д-р Диана Игнатова на тема „Невербални нарушения на ученето“

ЗАПОВЕД № 17 / 29.04.2022 г.

Във връзка с провеждането на Общо събрание на Факултета по науки за образованието и изкуствата,

О  Т  М  Е  Н  Я  М

Учебните занятия на 13.05.2022 г. (за целя ден) на студентите от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. Заповедта да се сведе до знанието на преподавателите и студентите.

Д Е К А Н:                                                                                        

/ проф. дпн Милен Замфиров/

Публична академична лекция

На 19.05.2022 г. от 15:00 часа  в 230 зала във ФНОИ ще се проведе публичната академична лекция на  проф. д-р Неда Балканска на тема: „Приобщаващото образование- пътуване или дестинация

Присъствена държавна изпитна сесия – юни 2022 г. образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и “Магистър”

Студентите, явяващи се на писмен държавен изпит или на присъствен държавен практико-приложен изпит трябва да бъдат в сградата на Факултета в 7.20 ч.; завършващите с дипломна защита – в 8.30ч.

Държавните практико-приложни изпити на специалностите: ОКС „бакалавър“ – специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – част Начална училищна педагогика; ОКС „магистър“ – магистърска програма „Начална училищна педагогика за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност“; магистърска програма „Начална училищна педагогика“ за завършили други специалности ще се проведат присъствено. Всички останали държавни практико-приложни изпити на специалностите към ФНОИ ще бъдат проведени неприсъствено през Мудъл. /График на неприсъствените държавни практико-приложни изпити ще бъде качен допълнително/

24 юни 2022г.:

 • ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ (ЗА ЧАСТ „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“): НАЧАЛО  8:00 ЧАСА

„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“ – редовно обучение;

„ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ – редовно и задочно обучение (БАКАЛАВРИ) за част „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА ;

 • ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ – ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО  8:00 ЧАСА

„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“  /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/ – от минали години;

„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ / ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/ – от минали години;

 • КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО 8:00 ЧАСА, БЛ. 2

„МУЗИКАЛНИ МЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТОН РЕЖИСУРА“

27 ЮНИ 2022г.:

 • ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ В МУДЪЛ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ И „МАГИСТЪР“ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В КОИТО Е ПРЕДВИДЕН ПО УЧЕБЕН ПЛАН

28 ЮНИ 2022 г.:

 • ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛОСТТА – ОКС БАКАЛАВЪР – ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ ВЪВ ФНОИ: НАЧАЛО  8:00 ЧАСА

29 ЮНИ 2022г.:

 • ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛОСТТА – ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО  8:00 ЧАСА
 • „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/ – задочно обучение;
 • „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/ – задочно обучение;

30 ЮНИ 2022г.:

 • ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА  – ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО 8:00 ЧАСА

„ЛОГОПЕДИЯ“  редовно и задочно обучение;

„СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ – задочно обучение;

„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“  /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/ – от минали години;

„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ / ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/ – от минали години;

 • ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО 8:00 ЧАСА

„ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“ – редовно обучение;

„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“ – редовно обучение;

„МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА И ХУДОЖЕСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ“ – редовно обучение;

1 ЮЛИ 2022г.:

 • ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ –  ОКС БАКАЛАВЪР И  МАГИСТЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

Защитите са за студентите от ОКС „бакалавър“ и „магистър“ във ФНОИ, завършващи с разработването на дипломна работа. Всички дипломни работи е необходимо да преминат Факултетна процедура за проверка на оригиналността на дипломните работи съобразно стриктно заложени срокове /ВИЖТЕ ТУК/. Студентите, които разработват дипломни работи трябва да имат готовност с окончателен вариант на дипломната работа не по-късно от 15 май 2022 г.

Срок за подаване на заявления за допускане до държавна изпитна сесия:  

от 6 юни до 17 юни 2022 г., като студентите които завършват със защити на дипломни работи при успешно преминаване на  Факултетна процедура за проверка на оригиналността на дипломните работи си подават своите  заявления на 16 и 17 юни 2022 г.

Студентите, които ще се явяват на държавни изпити през м. юни 2022 г., подават електронно на имейла на съответния инспектор „Студенти“, заявление за допускане до държавен изпит – моля, вижте ТУК. След направена справка от страна на инспектора за студентското положение и установяване, че няма липсващи оценки, инспекторът потвърждава писмено, чрез имейл до студента, че заявлението е прието и може да се яви на държавен изпит. Представянето на снимките на съответния инспектор  „Студенти“  за изготвянето на дипломите ще бъде в деня на държавния изпит или защитата на дипломната работа.

Eлектронните адреси на инспекторите „Студенти“ са:
Ася Попова – a.jordanova@fppse.uni-sofia.bg
Весела Манолова – v.manolova@fppse.uni-sofia.bg
Албена Димитрова – albenaid@uni-sofia.bg
Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg
Антоанета Ананиева – a.ananieva@fppse.uni-sofia.bg
Милка Белева –   m.beleva@fppse.uni-sofia.bg
Анелия Асенова – Семкова  – asenovasem@uni-sofia.bg. – инспектор отговарящ за магистрите    от специалност Специална педагогика и Логопедия