Начало на занятията за магистърски програми „Ранно чуждоезиково обучение в началните класове“

Занятията на студентите от магистърски програми  „Ранно чуждоезиково обучение в началните класове (за кандидати с придобита професионална квалификация „учител“ и с чуждоезикова подготовка)” и  “ Ранно чуждоезиково обучение в началните класове (за кандидати с придобита професионална квалификация „учител“ без чуждоезикова подготовка)” за зимен/ първи семестър на учебната 2021/ 2022 година ще започнат на 11 ноември, 2021 г. 

За получаване на студентските книжки, моля всички записани студенти в горепосочените магистърски програми да се явят пред сградата на ФНОИ на бул. „Шипченски проход“ №69А на 11.11.2021 г., 11.00 часа. 

ПРОМЯНА НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ – МАГИСТРИ – М. ОКТОМВРИ 2021 г.

Във връзка с ограничаване разпространението на Covid19, създалата се
усложнена обстановка в страната относно разпространението на вируса и
налагането на зелени сертификати в България от 21.10.2021 г., съгласно Заповед
на Декана на ФНОИ № 31/20.10.2021 г. се правят следните промени на
октомврийската държавна изпитна сесия – магистри:

 1. Отменят се държавните практико – приложни изпити /присъствени и
  неприсъствени/ на 27 и 28.10.2021 г. и писмените държавни изпити по
  специалността на 29 и 30.10.2021 г. на студентите от магистърските
  програми във ФНОИ за неопределено време.
 2. Защитите на дипломните работи ще се проведат в електронна среда
  /Мудъл/ на 2.11.2021 г.
  Дипломните работи за българските студенти в PDF формат и заявленията за
  допускане до защита се изпращат на електронен адрес на инспекторите учебна
  дейност: Антоанета Ананиева – a.ananieva@fppse.uni-sofia.bg ; Михаела
  Димитрова – mihaelazd@uni-sofia.bg и Милка Белева – m.beleva@fppse.uni-
  sofia.bg на 21 и 22.10.2021 г.
  Рецензиите на дипломните работи, дипломантите ще ги получат на посочен в
  заявлението е-мейл адрес.

ПРОМЯНА НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА

Във връзка с ограничаване разпространението на Covid19, създалата се
усложнена обстановка в страната относно, разпространението на вируса и
налагането на зелени сертификати в България от 21.10.2021 г., съгласно Заповед
на Декана на ФНОИ № 32/20.10.2021 г.:

 1. Всички учебни занятия от присъствена форма се променят в обучение чрез
  дистанционни средства в електронна среда, считано от 21.10.2021 г.;
 2. Защити на докторски дисертации, провеждане на научни журита по
  конкурси, провеждане на докторантски изпити, провеждане на катедрени и
  факултетни съвети става чрез дистанционни средства в електронна среда,
  считано от 21.10.2021 г.

График за присъствени срещи на новоприетите магистри към специалност Специална педагогика по магистърски програми

 • Специална педагогика (за завършили специална педагогика и други педагогически специалности)
  – 21.10.2021, 14.00 ч. (зала 400)

За магистърски програми:

 • Слухово-речева рехабилитация (завършили специална педагогика и други педагогически специалности)
 • Семейна терапия и консултиране на лица с увреждания
  – 22.10.2021, 14.00 ч. (зала 403)

За магистърски програми:

 • Педагогика на деца и ученици с множество увреждания (за завършили специална педагогика и други педагогически специалности)
 • Жестов език в образованието
 • Специална педагогика (за завършили други специалности)
  – 22.10.2021, 14.00 ч. (зала 301)

График за присъствени срещи на новоприетите магистри към специалност Логопедия по магистърски програми

Логопедия /за български граждани, завършили други специалности/, задочно обучение:

22.10.2021, 11.00 ч. първа група от фак. № ЕА4500001 до фак. № ЕА4500029 (зала 403)

22.10.2021, 13.00 ч. втора група от фак. № ЕА4500030 до фак. № ЕА4500057 (зала 403)

Логопедия /за български граждани, завършили други специалности/, редовно обучение:

03.11.2021, 12.00 ч. (зала 313)

Логопедия –Комуникативни нарушения на развитието (за бакалаври по логопедия):

02.11.2021, 14.00 ч. (зала 403)

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със записването на новоприетите магистри на 11, 12 и 13 октомври 2021 г., администрацията на Факултета ще обслужва само новозаписани студенти магистри.