Поради продължително отсъствие на инспектор студенти Албена Димитрова…

Уважаеми колеги,

Поради продължително отсъствие на инспектор студенти Албена Димитрова и записването на студентите в по-горен курс, студентите които се обслужват от г-жа Димитрова ще бъдат разпределени, както следва:

 1. 1 и 2 курс, специалност ПНУП р.о. – инспектор Милка Белева, каб. 603;
 2. 3 и 4 курс, специалност ПНУП р.о. – инспектор Ася Попова, каб. 314;
 3. 1 и 2 курс, специалност НУПЧЕ р.о. – инспектор Весела Манолова, каб. 319;

3 и 4 курс, специалност НУПЧЕ р.о. – инспектор Валентина Едуард, каб. 320

Изпити при доц. д-р Таня Казанджиева, септемврийска сесия 2022 г.

СБЕ( магистри- НУП за завършили учителски специалности и специлности със педагогическа правоспособност)

Поправителният изпит по СБЕ за магистри НУП(специалисти) ще се проведе на 31. 08. 2022 г. от 10. 30 ч. дистанционно( чрез имейл). Моля, тези които желаят да се явят да изпратят писмо до доц. д-р Таня Казанджиева на следния мейл taniatani@abv.bg в срок до 30.08.2022 г.

Литература за деца(магистри- НУП за други специалности)
Поправителният изпит по дисциплината „Литература за деца“ за магистри НУП (неспециалисти) ще се проведе на 31. 08. 2022 г. от 11. 15 ч. дистанционно( чрез имейл). Моля, тези които желаят да се явят да изпратят писмо до доц. д-р Таня Казанджиева на следния мейл taniatani@abv.bg в срок до 30.08.2022 г.

КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2“

Съгласно Национална програма „Млади учени и пост-докторанти-2“ (вж. https://web.mon.bg/bg/101140) и актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания  в Република България 2017-2030 г. (вж. https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1231) Факултетът по науки за образованието и изкуствата обявява конкурс за избор на млади учени и постдокторанти за заетост с продължителност  12 месеца  в следните две категории:

КатегорияМлади учени (МУ)Постдокторанти (ПД)
Изисквания за образованиеПридобита първа магистърска степен не по-рано от 01.10.2013 г.Придобита първа докторска степен не по-рано от 01.10.2018 г.
Заетост по трудов договор   от не по-малко от 6 месеца 4 ч. на ден4 ч. на ден
Млади учени и постдокторанти на трудов договор като преподаватели във ФНОИ (докторанти, асистенти, главни асистенти)43
Брутно месечно възнаграждение, лв.609.00 лв.609.00 лв. + 2 430  лв. за периода за мобилност и консумативи
Обща сума за 1 кандидат7 308 лв.9 720 лв.

Изисквания към кандидатите и проектните предложения

Темата на изследването се предлага от кандидата под формата на проектно предложение, което се представя на етап кандидатстване. Тя трябва  да бъде обвързана с научните области, за които Факултетът по науки за образованието и изкуствата  има акредитирани  програми и да попадат в поне една от  областите   на   НСРНИ   (2017-2030). Кандидатите трябва да отговарят на дефинициите за млад учен и постдокторант до края на договора. В края на срока на договора кандидатите представят отчет за извършената дейност до 15 ноември 2023 г.

Постдокторант, който отговаря на критериите за млад учен, кандидатства само в категорията „постдокторант“.

Критерии за оценка (свали)

Документи:

 1. Заявление за участие в конкурса (по образец) (свали)
 2. Декларация (по образец) (свали)
 3. Автобиография (по образец) (свали)
 4. Проектно предложение (по образец) (свали)
 5. Копие от диплома за получена ОКС „магистър“/ ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“    
 6. Списък с научни публикации (ако е приложимо)
 7. Списък с участие в научни проекти (ако е приложимо)
 8. Списък с участие в научни форуми с научен доклад (ако е приложимо)
 9. Списък с участия в художествено творчески мероприятия  (ако е приложимо)
 10. Списък с краткосрочни или дългосрочни специализации (ако е приложимо)

Документите се подават в периода 24.08.2022 г. – 08.09.2022 г. включително по електронен път на адресresearchcomp@fnoi.uni-sofia.bg, като кандидатите получават потвърждение за получаването.

Етапи на конкурса:

Срок на кандидатстване до 08.09.2022 г.

Оценяване: до 16.09.2022 г.  

Уведомяване на кандидатите: 2 седмици след утвърждаване от Академичния съвет. Назначаване на одобрените кандидати:   октомври 2022 г.

ПРИСЪСТВЕНА ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – ОКТОМВРИ 2022 г. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

Студентите, явяващи се на писмен държавен изпит или на присъствен държавен практико-приложен изпит трябва да бъдат в сградата на Факултета в 7.20 ч.; завършващите с дипломна защита – в 8.30ч.

Държавните практико-приложни изпити на специалност ПНУП в ОКС „магистър“ – магистърска програма „Начална училищна педагогика за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност“; магистърска програма „Начална училищна педагогика“ за завършили други специалности ще се проведат присъствено. Всички останали държавни практико-приложни изпити на останалите магистърски програми към ФНОИ ще бъдат проведени неприсъствено през Мудъл. /График на неприсъствените държавни практико-приложни изпити ще бъде качен допълнително/

25 октомври 2022г.:

 • ПРИСЪСТВЕН ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ: НАЧАЛО  8:00 ЧАСА
 • МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“  /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/

26 октомври 2022г.:

 • ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛОСТТА: НАЧАЛО  8:00 ЧАСА
 • МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/

27 октомври 2022г.:

 • ПРИСЪСТВЕН ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ: НАЧАЛО  8:00 ЧАСА
 • МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ / ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/
 • НЕПРИСЪСТВЕН ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО – ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ – МУДЪЛ

За всички магистърски програми във ФНОИ, където съществува по учебен план държавен практико-приложен изпит, без магистърските програми: НУП /за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност/ и НУП /за завършили други специалности/

28 октомври 2022г.:

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛОСТТА: НАЧАЛО  8:00 ЧАСА

 • МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ / ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/
 • МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/ – задочно обучение;
 • МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/ – задочно обучение;
 • МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ „ЛОГОПЕДИЯ“  редовно и задочно обучение;
 • МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ „СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ – редовно и задочно обучение;
 • МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ И ТУРИЗЪМ“

31 октомври 2022г.:

 • ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ –  ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА  /по решение на катедрените съвети се провеждат присъствено или в МУДЪЛ/

Всички дипломни работи е необходимо да преминат Факултетна процедура за проверка на оригиналността на дипломните работи съобразно стриктно заложени срокове. /виж тук/

Срок за подаване на заявления за допускане до държавна изпитна сесия:

от 17 октомври до 21 октомври 2022 г., като студентите които завършват със защити на дипломни работи при успешно преминаване на  Факултетна процедура за проверка на оригиналността на дипломните работи си подават своите  заявления на 20 и 21 октомври 2022 г.

Студентите, които ще се явяват на държавни изпити през м. октомври 2022 г., подават електронно на имейла на съответния инспектор „Студенти“, заявление за допускане до държавен изпит – моля, вижте ТУК. След направена справка от страна на инспектора за студентското положение и установяване, че няма липсващи оценки, инспекторът потвърждава писмено, чрез имейл до студента, че заявлението е прието и може да се яви на държавен изпит. Представянето на снимките на съответния инспектор  „Студенти“  за изготвянето на дипломите ще бъде в деня на държавния изпит или защитата на дипломната работа.

Eлектронните адреси на инспекторите „Студенти“ са:

Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg
Антоанета Ананиева – a.ananieva@fppse.uni-sofia.bg
Милка Белева –   m.beleva@fppse.uni-sofia.bg
Анелия Асенова – Семкова  – asenovasem@uni-sofia.bg. – инспектор отговарящ за магистрите    от специалност Специална педагогика и Логопедия

График за работата на администрацията на ФНОИ през месец август 2022 г.

Във връзка с ползването на полагаем годишен отпуск от служителите на ФНОИ  студентите  през м. август 2022 г. ще се обслужват, както следва:

от 12.08.2022 г. до 19.08.2022 г.

инспектор УД Емилия Вълчева – каб. 501, от 10 ч.  до 16 ч.

от 22.08.2022 г. до 23.08.2022 г.

 инспектор Милка Белева – каб. 603 от  10 ч. до 16 ч.

от 24.08.2022 г. до 31.08.2022 г. от 10 ч. до 16 ч.

ОКС „магистри“ :

инспектор УД Милка Белева – каб. 603 от 24.08.2022 г. до 26.08.2022 г.

инспектор УД Александра Николова – каб. 202 от 29.08.2022 г. до 2.09.2022 г.

инспектор УД Анелия Асенова – каб. 205 от 29.08.2022 г. до 2.09.2022 г.

ОКС „бакалавър“:

инспектор студенти Ася Попова – каб. 314 на 24.08. и 25.08.2022 г.;

инспектор студенти Весела Манолова – каб. 319 – 26.08.2022 г

инспектор студенти Албена Димитрова – каб. 314 на 29 и 30.08.2022г.;

инспектор студенти Валентина Едуад – каб. 320 – от 29.08.2022г. до 31.08.2022 г.

Забележка: Уверения за прехвърляне на студенти в ОКС „бакалавър“ се издават в периода от 24.08.2022 г. до 31.08.2022 г. от 10 ч. до 16 ч.;                    

Обедната почивка на администрацията е от 12 ч. до 13 ч.

Прием в ОКС Магистър за учебната 2022-2023 г.

Кандидатстването за образователно-квалификационна степен “магистър” във Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“ за уч. 2022/2023 г. ще се проведе, както следва:

 • за места субсидирани от държавата от 29.08.2022 г. до 14.9.2022 г. вкл. – с провеждане на конкурсен изпит
 • за места срещу заплащане  от 29.08.2022 г. до 21.09.2022 г. – с прием по документи.
 • Кандидатстването за български граждани ще се извърши само ОНЛАЙН чрез регистрация в електронна система, която ще бъде достъпна в посочения период на адресhttps://fnoi.kmk.uni-sofia.bg
 • За чуждестранни граждани кандидатстването ще се проведе чрез подаване на документи в сградата на ФНОИ, кабинет 320 в работните дни от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч.

Общи условия за кандидатстване:

За уч. 2022/2023 г., ФНОИ приема кандидати за ОКС „магистър“ за места субсидирани от държавата чрез конкурсен изпит, а за обучение срещу заплащане с прием по документи. Правото за кандидатстване ползват лицата, които имат успех не по-малко от „добър“ от диплома за завършена степен на висшето образование /среден успех от семестриалните + среден успех от държавните изпити – не по-нисък от 7,00/.

Достъпът до електронната система изисква регистрация на кандидатите чрез валидни лични данни и валиден личен адрес на електронна поща.

При кандидатстване по електронен път кандидатите прикачват електронни копия на необходимите документи.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. Диплома оригинал, издадена от легитимно висше учебно заведение, след което се сканира корицата и приложението. При липса на издадена диплома – академична справка оригинал за завършилите други висши училища с посочен среден успех от семестриалните и от държавните изпити и придобита квалификация, а за завършилите Софийския университет – уверение, заверено от сектор „Студенти“ на съответния факултет, с посочен среден успех от семестриалните и от държавните изпити и придобита квалификация или заверено копие от приложението към дипломата.
 2. Диплома за средно образование.
 3. За завършилите висшето си образование в чужбина – документ за признато образование от Софийския университет или удостоверение от НАЦИД /ако има издадено до септември 2011 г./, както и документ за най-ниска положителна и най-висока оценка в съответната страна.
 4. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ изпит. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит.
 5. Кандидатите с ТЕЛК (лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто); военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци /до 26-годишна възраст/ и майки с три и повече деца прикачат  документ/и за да бъдат освободени от такса.
 6. Чуждестранните граждани, които не кандидатстват лично (чрез посредник), трябва да предоставят и пълномощно на лицето, което ги представлява, както и формуляр за кандидатстване (ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК)
 7. След преглеждане на регистрацията на кандидат – студентите в системата ще бъде генериран входящ номер.

Таксата за участие в конкурса може да бъде платена по един от следните начини:

1. Чрез системата за разплащане ePay/EasyPay

2. С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”
IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01
БНБ – ЦУ
Банка: БНБ; BIC CODE: BNBGBGSD
При плащане по банков път задължително се вписват:
Задължено лице : Трите имена
ЕГН
Факултет : ФНОИ
Основание за плащане: КСК „ Магистър“

Годишни такси за уч. 2022-2023

Състезателни изпити:

Кандидатстващите за местата, субсидирани от държавата, полагат състезателни изпити, по предварително приети конкурсни програми.
Конкурсните изпити в сградата на ФНОИ (виж на карта) ще се проведат на 16.09.2022 г., от 11 ч.

Изпити за местата платено обучение за магистърските програми в специалност „Музикални медийни технологии и тонрежисура“ и магистърските програми: „Музикална педагогика – ръководство на фолклорна формация“, „Жестов език в образованието“ и „Жестов език в билингвистично образование“ – 26.09.2022 г. от 10 ч. в сградата на ФНОИ (виж на карта).

Балообразуване:

Балообразуването на кандидатстващите за места, субсидирани от държавата е сума от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование /среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити/;

Балообразуването на кандидатстващите за места срещу заплащане става по бал, образуван от средния успех от семестриалните + средния успех от държавните изпити.

Класиране на кандидатите:

За първия етап на класирането за местата субсидирани от държавата Ректорът издава заповед за записване, което се осъществява във ФНОИ на 28, 29 и 30.09.2022 г.

За втория етап на класирането за местата субсидирани от държавата Ректорът издава заповед за записване, което се осъществява във ФНОИ на 10, 11, 12, 13 и 14.10.2022 г.

За класирането за местата срещу заплащане Ректорът издава заповед за записване, което се осъществява във ФНОИ на 10, 11, 12, 13 и 14.10.2022 г.

Записването на новоприетите кандидати ще бъде във ФНОИ. (гр. София, бул. Шипченски проход 69А) виж на карта

Повече информация за магистърските програми, както и класирането на кандидатите – на сайта на ФНОИ – https://fnoi.uni-sofia.bg и на тел. 02/9706203

Магистърски програми по които ще бъде обявен прием за уч. 2022/2023 г.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА:

Предучилищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)
Предучилищна педагогика (за завършили други специалности)
Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения
Монтесори педагогиката в дигиталното общество
Ранно чуждоезиково обучение в началните класове /за кандидати с придобита професионална квалификация учител без чуждоезикова подготовка/
Ранно чуждоезиково обучение в началните класове (за кандидати с придобита професионална квалификация учител и с чуждоезикова подготовка)
Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)
Начална училищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ:

Спортни дейности и туризъм (за завършили специалности с учителска правоспособност)
Иновации в училищното физическо възпитание (за кандидати с придобита професионална квалификация учител по физическо възпитание и спорт)
Физическо възпитание и спорт (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ ЛОГОПЕДИЯ:

Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието (за бакалаври по логопедия)
Логопедия (за български граждани, завършили други специалности) – редовно обучение
Логопедия (за български граждани, завършили други специалности) – задочно обучение

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА:

Специална педагогика (за завършили други специалности)
Специална педагогика (за завършили специална педагогика и други педагогически специалности)
Специална педагогика (обучение на английски език)
Жестов език в образованието
Педагогика на зрително затруднените (за завършили специална педагогика и други педагогически специалности)
Слухово-речева рехабилитация (завършили специална педагогика и други педагогически специалности)
Жестов език и билингвистично образование
Семейна терапия и консултиране на лица с увреждания
Приобщаващо образование

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА:

Мениджмънт на социално-педагогическите дейности
Педагогически съветник в училище

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ МУЗИКА:

Музикална педагогика
Музикална педагогика – ръководство на фолклорна формация

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ МУЗИКАЛНИ МЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТОНРЕЖИСУРА:

Аудиопродукция и мастеринг
Аудиовизуален дизайн
Музикален артмениджмънт

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО:

Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство
Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство (за завършили други професионални направления)
Визуални изкуства и образователни практики

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН:

Графичен дизайн

__________________________________________________________________________________

Образователни науки и интеркултурно възпитание /на английски език/

Изпитна сесия септември 2021-2022

Редовно обучение:

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ЛОГОПЕДИЯ

ММТТ

МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА И ХУДОЖЕСТВЕНА КАМУНИКАЦИЯ

МУЗИКА

НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК

ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК

СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Задочно обучение:

Предучилищна и начална училищна педагогика – задочно обучение

Социална педагогика – задочно обучение

Специална педагогика – задочно обучение

Юбилеен сборник „140 ГОДИНИ ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ: ПОСТИЖЕНИЯ И ХОРИЗОНТИ“: достъп до безплатно електронно издание
140 години предучилищно образование в българия: постижения и хоризонти“. Юбилеен сборник по случай 140-годишнината от откриването на първата детска градина в България. Съставител и научен редактор: проф. дн Розалина Енгелс-Критидис. УИ „Св. Климент Охридски“, 2022, ISBN 978-954-07-5471-0

Сборникът съдържа 55 доклада, представени на Юбилейния национален научен форум с международно участие „140 години предучилищно образование в България: постижения и хоризонти“ (23 и 24 юни 2022 г., гр. София), организиран от Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Предучилищна и медийна педагогика“ и Българския национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП, по случай 140-годишнината от откриването на първата детска градина в България, основана през 1882 г. в гр. Свищов от Никола Живков. Автори в сборника са 64 участници с доклади – 40 университетски преподаватели, 18 детски учители, 2 директори на детски градини, 2 психолози, 1 ресурсен учител и 1 докторант.

С благодарност към Университетско издателство „Св. Климент Охридски“,  Декана на ФНОИ проф. дпн Милен Замфиров и съставителя на сборника проф. дн Розалина Енгелс-Критидис, публикуваме линк за достъп към изданието:

140 години предучилищно образование в България: постижения и хоризонти – Електронно издание (unipress.bg)

Фотокадри от Юбилейния форум „140 години предучилищно образование в България: постижения и хоризонти“, на който бяха представени докладите, публикувани в сборника, можете да видите на следния линк: https://omep-bg.org/2022/06/28/yubilejniyat-natsionalen-nauchen-forum-140-godini-preduchilishtno-obrazovanie-v-balgariya-postizheniya-i-horizonti-forum-v-kadri/