Прием в ОКС Магистър за учебната 2020-2021 г.

Кандидатстването за образователно-квалификационна степен “магистър” във Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“ за уч. 2020/2021 г. ще се проведе, както следва:

 • за места субсидирани от държавата от 31.08.2020 г. до 11.9.2020 г. вкл. – с провеждане на конкурсен изпит
 • за места срещу заплащане  от 31.08.2020 г. до 25.09.2020 г. – с прием по документи.
 • Кандидатстването за български граждани ще се извърши само ОНЛАЙН чрез регистрация в електронна система, която ще бъде достъпна в посочения период на адрес https://fnoi.kmk.uni-sofia.bg
 • За чуждестранни граждани кандидатстването ще се проведе чрез подаване на документи в сградата на ФНОИ, кабинет 320 в работните дни от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч.

Общи условия за кандидатстване:

За уч. 2020/2021 г., ФНОИ приема кандидати за ОКС „магистър“ за места субсидирани от държавата чрез конкурсен изпит, а за обучение срещу заплащане с прием по документи. Правото за кандидатстване ползват лицата, които имат успех не по-малко от „добър“ от диплома за завършена степен на висшето образование /среден успех от семестриалните + среден успех от държавните изпити – не по-нисък от 7,00/.

Достъпът до електронната система изисква регистрация на кандидатите чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронна поща.

При кандидатстване по електронен път кандидатите прикачват електронни копия на необходимите документи.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. Диплома оригинал, издадена от легитимно висше учебно заведение, след което се сканира корицата и приложението. При липса на издадена диплома – академична справка оригинал за завършилите други висши училища с посочен среден успех от семестриалните и от държавните изпити и придобита квалификация, а за завършилите Софийския университет – уверение, заверено от сектор „Студенти“ на съответния факултет, с посочен среден успех от семестриалните и от държавните изпити и придобита квалификация или заверено копие от приложението към дипломата.
 2. Диплома за средно образование.
 3. За завършилите висшето си образование в чужбина – документ за признато образование от Софийския университет или удостоверение от НАЦИД /ако има издадено до септември 2011 г./, както и документ за най-ниска положителна и най-висока оценка в съответната страна.
 4. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ изпит. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит.
 5. Кандидатите с ТЕЛК (лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто); военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци /до 26-годишна възраст/ и майки с три и повече деца прикачат  документ/и за да бъдат освободени от такса.
 6. Чуждестранните граждани, които не кандидатстват лично (чрез посредник), трябва да предоставят и пълномощно на лицето, което ги представлява, както и формуляр за кандидатстване (ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК)
 7. След преглеждане на регистрацията на кандидат – студентите в системата ще бъде генериран входящ номер.

Таксата за участие в конкурса може да бъде платена по един от следните начини:

1. Чрез системата за разплащане ePay/EasyPay

2. С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”
IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01
БНБ – ЦУ
Банка: БНБ; BIC CODE: BNBGBGSD
При плащане по банков път задължително се вписват:
Задължено лице : Трите имена
ЕГН
Факултет : ФНОИ
Основание за плащане: КСК „ Магистър“

Годишни такси за уч. 2020-2021

Брой места за прием за обучение с държавна субсидия

Състезателни изпити:

Кандидатстващите за местата, субсидирани от държавата, полагат състезателни изпити, по предварително приети конкурсни програми.

Конкурсните изпити всградата на ФНОИ (виж на карта) ще се проведат на 16.09.2020 г., от 10 ч., съгласно утвърден предварителен график на изпитите:

 1. Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика – 16.09.2020 г. от 10 ч., каб. 501
 2. Специалност Социална педагогика – 16.09.2020 г. от 10 ч., каб. 232
 3. Специалност Специална педагогика – 16.09.2020 г. от 10 ч., зала 2
 4. Специалност Логопедия – 16.09.2020 г. от 10 ч., зала 213
 5. Специалност Музика – 16.09.2020 г. от 10 ч., зала 500
 6. Специалност Изобразително изкуство – 16.09.2020 г. от 10 ч., зала 607

Балообразуване:

Балообразуването на кандидатстващите за места, субсидирани от държавата е сума от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование /среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити/;

Балообразуването на кандидатстващите за места срещу заплащане става по бал, образуван от средния успех от семестриалните + средния успех от държавните изпити.

Класиране на кандидатите:

За първия етап на класирането за местата субсидирани от държавата Ректорът издава заповед за записване, което се осъществява във ФНОИ на 28, 29 и 30.09.2020 г.

За втория етап на класирането за местата субсидирани от държавата Ректорът издава заповед за записване, което се осъществява във ФНОИ на 9, 12 и 13.10.2020 г.

За класирането за местата срещу заплащане Ректорът издава заповед за записване, което се осъществява във ФНОИ на 9, 12 и 13.10.2020 г.

Записването на новоприетите кандидати ще бъде във ФНОИ. (гр. София, бул. Шипченски проход 69А) виж на карта

Записване на новоприетите студенти в ОКС Магистър за учебната 2020-2021 г.

Повече информация за магистърските програми и кандидатстването, както и класирането на кандидатите – на сайта на ФНОИ – https://fnoi.uni-sofia.bg и на тел. 02/9706203 02/9706262

Магистърски програми по които ще бъде обявен прием за уч. 2020/2021 г.:

Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика   

 • Ранно чуждоезиково обучение в началните класове/задочна форма/ Магистър/3 сем. – държавна поръчка и платено обучение;
 • Начална училищна педагогика /за завършили други специалности/,/задочна форма/ Магистър/ 4 сем. – платено обучение;
 • Начална училищна педагогика /за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност /задочна форма/ Магистър/2 сем. – платено обучение;
 • Предучилищна педагогика за завършили други специалности/задочна форма/ Магистър/ 4 сем. – платено обучение;
 • Предучилищна педагогика /за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност /задочна форма /Магистър/2 сем. – платено обучение;
 • Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения /задочна форма/ – 3 семестъра, държавна поръчка и платено обучение;
 • Педагогика на масовата и художествена комуникация /задочна форма/ – 3 семестъра – държавна поръчка и платено обучение;
 • Образователни науки и интеркултурно възпитание /на английски език/ – 2 семестъра, редовна форма – платено обучение.

СПЕЦИАЛНОСТ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 • Спортни дейности и туризъм /за завършили специалности с учителска правоспособност / редовна форма/ Магистър/ 2 сем.  – платено обучение.

СПЕЦИАЛНОСТ ЛОГОПЕДИЯ

 • Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието (за бакалаври по логопедия )/редовна форма Магистър/ 3 сем. – държавна поръчка и платено обучение;
 • Логопедия /за български граждани, завършили други специалности /редовна форма/ Магистър/ 4 сем. – платено обучение;
 • Логопедия /за чужденци, завършили други специалности/ – 4 семестъра,/редовна форма/ – платено обучение;
 • Логопедия /за български граждани, завършили други специалности /задочна форма/ Магистър/ 4 сем. – платено обучение;

СПЕЦИАЛНОСТ СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА        

 • Специална педагогика /за завършили други специалности /задочна форма/ Магистър/ 4 сем. – платено обучение;
 • Специална педагогика (за завършили специална педагогика и други педагогически специалности)/редовна форма /Магистър/ 3 сем. – държавна поръчка и платено обучение;
 • Специална педагогика /обучение на английски език/ – 3 семестъра, редовна форма, платено обучение;
 • Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения/редовна форма/ Магистър/ 3 сем. – платено обучение;

Специалност Социална педагогика  

 • Мениджмънт на социално-педагогическите дейности/ редовна форма/ Магистър 2 сем. – държавна поръчка и платено обучение;
 • Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства/ редовна форма/ Магистър 2 сем. – държавна поръчка и платено обучение;
 • Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители/ задочна форма/ Магистър 3 семестъра – държавна поръчка и платено обучение;

СПЕЦИАЛНОСТ МУЗИКА

 • Музикална педагогика /редовна форма/  Магистър 2 сем. – държавна поръчка и платено обучение;

СПЕЦИАЛНОСТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 • Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство/редовна форма/ Магистър/2 сем. – държавна поръчка и платено обучение;
 • Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство (за завършили други професионални направления)/редовна форма/ Магистър/3 сем. – платено обучение