Публична академична лекция

На 17.05.2022 г. от 15:30 часа в зала 230 на ФНОИ ще се проведе публичната академична лекция на  проф. дн Розалина Енгелс-Критидис на тема „Вариативно-динамичен модел за индивидуализирано педагогическо взаимодействие в детската градина, базиран на учене чрез преживяване и личностнозначим опит“