Предучилищна и медийна педагогика

I. Образователни приоритети.

Подготвя квалифицирани педагогически специалисти с висше образование за нуждите на предучилищното и началното образование, чуждоезиковото обучение, медийната и художествената комуникация, конкурсни административно-управленски, научни, научно-помощни и експертни длъжности.

II. Състав.

Проф. дн Радослав Пенев – Ръководител
rpenev@uni-sofia.bg


Преподаватели: основни дисциплини в образователно-квалификационните степени „Бакалавър“ и „Магистър“

  1. Проф. дн Радослав Пенев
– Теория и технология на семейното възпитание в детството.
– Предучилищна педагогика.
– Феноменът „агресия“ в детството.
– Педагогическо образование на родителите.
Кабинет 507, сл. тел. 02 9706 221            rpenev@uni-sofia.bg
Приемно време: вторник – 8-10

2. Проф. дн Мария Баева
– Предучилищна педагогика.
– Педагогика на конструктивно-техническите и битовите дейности.
– Психолого-педагогически основи на информационната култура.
– Приобщаващо образование.
Кабинет 508, сл. тел. 02 9706 219      mkbaeva@uni-sofia.bg
Приемно време: вторник – 12-14

3. Проф. д-р Весела Гюрова
– Предучилищна педагогика.
– Педагогически технологии на игровото взаимодействие.
– Образователни технологии в предучилищна възраст.
Кабинет 507, сл. тел. 02 9706 221      v.giurova@fppse.uni-sofia.bg
Приемно време: понеделник – 11-12; сряда – 14-15

4. Проф. дн Лучия Малинова
– Педагогика на изобразителното изкуство в предучилищна възраст.
– Дидактика на изобразителното изкуство.
– Модели и механизми на взаимодействието „дете – изкуство“.
Кабинет 509, сл. тел. 02 9706 220    langelova@uni-sofia.bg
Приемно време: вторник – 12-14

5. Проф. д-р Любослава Пенева
– Педагогика на ранното детство.
– Приемственост в образователните структури в периода на детството.
– Стандарти за ранно детско развитие и образование.
Кабинет 510, сл. тел. 02 9706 216      lpeneva@uni-sofia.bg
Приемно време: понеделник – 14-16

6. Проф. дн Божидар Ангелов
– Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта.
– Медийна педагогика.
– Модели и механизми на взаимодействието “дете – масова комуникация”.
Кабинет 501, сл. тел. 02 9706 217      b.angelov@fppse.uni-sofia.bg
Приемно време: вторник – 10-12. 

7. Доц. дн Розалина Енгелс – Критидис
– Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта.
– Предучилищна педагогика.
– Изследователски технологии в предучилищното образование.
– Сравнително предучилищно образование.
Кабинет 503, сл. тел. 02 9706 271       r.engels@fppse.uni-sofia.bg
Приемно време: сряда – 12-14

8. Доц. д-р Екатерина Софрониева
– Чужд език – практически курс.
– Методика на обучението по чужд език.
– Емпатия и комуникация в чуждоезиковото взаимодействие.
Кабинет 511, сл. тел. 02 9706 218     e.sofronieva@fppse.uni-sofia.bg
Приемно време: понеделник – 9-10; сряда – 10-11

9. Доц. дн Данаил Данов
– Медиазнание.
– Медийна педагогика.
– Журналистически жанрове и формати.
– Информационни и комуникационни технологии и работа в дигитална среда.
Кабинет 510, сл. тел. 02 9706 216         dkdanov@uni-sofia.bg
Приемно време: вторник – 9-10 и 16-17

10. Доц. д-р Лора Спиридонова
– Предучилищна педагогика.
– Педагогически технологии на игровото взаимодействие.
– Интеркултурно образование.
Кабинет 507, сл. тел. 02 9706 221    loraih@uni-sofia.bg
Приемно време: сряда – 10-11 и 13-14

11. Гл. ас. д-р Галина Георгиева
– Педагогика на конструктивно-техническите и битовите дейности.
– Педагогика на математиката в предучилищна възраст.
Кабинет 508, сл. тел. 02 9706 219       g.georgieva@fppse.uni-sofia.bg
Приемно време: понеделник – 10-12; вторник – 10-12

12. Гл. ас. д-р Тодор Петев
– Теория на масовата комуникация.
– Мениджмънт на културата и образованието.
Кабинет 509, сл. тел. 02 9706 220        t.petev@fppse.uni-sofia.bg

13. Гл. ас. д-р Милка Терзийска
– История на педагогиката и българското образование.
– История на детството
– Психолого-педагогически основи на информационната култура.
Кабинет  315, сл. тел.  029706279         m.terzijska@fppse.uni-sofia.bg
Приемно време: вторник – 13-15; сряда – 13-15

14. Гл. ас. д-р Магдалена Гюрова-Стоянова
– Педагогика на взаимодействието „дете-среда”.  
– Предучилищна педагогика.
Кабинет 507, сл. тел. 02 9706 221    m.stoianova@fppse.uni-sofia.bg
Приемно време: вторник – 10-12; четвъртък – 9-11

15. Ас. д-р Гергана Михайлова-Недкова
– Педагогика на изобразителното изкуство в предучилищна възраст.
– Дидактика на изобразителното изкуство.
Кабинет 509, сл. тел. 02 9706 220   mihajlovan@uni-sofia.bg
Приемно време: вторник – 12-14; четвъртък – 13-15

16. Ас. Христина Белева
– Чужд език – практически курс.
Кабинет 511, сл. тел. 02 9706 218       h.beleva@fppse.uni-sofia.bg
Приемно време: вторник – 8-10; четвъртък – 12-14

17. Ас. Гергана Минковска
– Педагогика на физическата култура в предучилищна възраст.
– Извънкласна дейност по физическо възпитание.
– Методика на на обучението на физическото възпитание на учениците.
Кабинет 503, сл. тел. 02 9706 271    gminkovska@uni-sofia.bg  
Приемно време: вторник – 10-12; четвъртък – 15-17

18. Ас. Светослав Кодинов
– Чужд език – практически курс.
Кабинет 511, сл. тел. 02 9706 218 kodinov@uni-sofia.bg
Приемно време: понеделник – 12-14; сряда – 11.30-13.30

III. Специалности и образователно-квалификационни степени, администрирани от катедрата.

1. Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“:

1. 1. Предучилищна педагогика и чужд език.

1. 2. Предучилищна и начална училищна педагогика

1.3. Медийна педагогика и художествената комуникация.

1.3.1. Media Pedagogy and Artistic Communication

2. Образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Магистърски програми:

2.1 Предучилищна педагогика /за завършили други специалности/.

2.2. Предучилищна педагогика /за педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност/.

2.3. Образователни науки  и интеркултурно възпитание  /на английски език/

2.3.1. Educational Sciences and Intercultural Education      (in English)

2.4. Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения

2.5. Педагогика на масовата и художествената комуникация

bg_BGБългарски
en_USEnglish bg_BGБългарски