Специална педагогика и логопедия

ОСНОВАВАНЕ


Катедрата по специална педагогика и логопедия е формирана през учебната 1983/1984 г. с първоначално наименование Катедра по дефектология. От 1993 г. тя се назовава Катедра по специална педагогика, а от 2013 г. – Катедра по специална педагогика и логопедия.

ОСНОВАТЕЛИ

Катедрата по дефектология, заедно с катедрите по Предучилищна педагогика и Начална училищна педагогика, стои в основата на новосъздадения Факултет за начална и предучилищна педагогика в СУ „Св. Климент Охридски” през 1984 г.
Първият ръководител на катедрата в периода 1984 – 1988 г. е проф. д-р Стефан Мутафов, дмн. Д-р Стефан Мутафов е известен български лекар, учен и професор по дефектология в СУ „Св. Кл. Охридски”, професор по антропология в БАН и професор по неврология в МА София. Следващият ръководител на катедрата е проф. д-р Георги Ангушев, който е и Декан на Факултета по начална и предучилищна педагогика /1989 – 1992/. Другите ръководители са: доц. д-р Владимир Радулов /1993 – 1995/, доц. д-р Ваня Матанова /1995 – 2000/, доц. д-р Катерина Караджова /2001 – 2011/, доц. д-р Ивайло Петров /2011-2015/ и проф. дпн Цветанка Ценова /от 2015 г./. 
През годините в катедрата работят известни български преподаватели и учени: проф. Георги Ангушев, проф. д-р Златко Добрев, проф. д-р Ангелина Балтаджиева, проф. дпн Владимир Радулов и редица други специалисти, които стоят в основата на по-късно създадената Катедра по социална педагогика и социално дело във ФНОИ.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ:

1.         Доц. д-р Неда Балканска – Ръководител на катедрата                 –  каб. 218, тел. 02/ 9706 228, nbalkanska@uni-sofia.bg

2.         Проф. дпн Цветанка Ценова          –  каб. 210, тел. 02/ 9706 227, ccenova@uni-sofia.bg

3.         Проф. дпн Мира Цветкова-Арсова –  каб. 212, тел. 02/ 9706 229, mcvetkova@uni-sofia.bg

4.         Проф. д-р Цанка Попзлатева           –  каб. 211, тел. 02/ 9706 260, popzlateva@uni-sofia.bg

5.         Проф. дпсн Нели Василева             –  каб. 210, тел. 02/ 9706 227, nnvasileva@uni-sofia.bg

6.         Доц. д-р Емилия Евгениева             –  каб. 217, тел. 02/ 9706 232, e.evgenieva@fppse.uni-sofia.bg

7.         Доц. дпн Милен Замфиров              –  каб. 209, тел. 02/ 9706 260, m.zamfirov@fppse.uni-sofia.bg

8.         Доц. д-р Данка Щерева                   –  каб. 311, тел. 02/ 9706 253, djankulova@uni-sofia.bg

9.          Доц. д-р Анна Трошева-Асенова     – каб. 218, тел. 02/ 9706 228, trosheva@uni-sofia.bg

10.        Доц. д-р Катерина Щерева               – каб. 215, тел. 02/ 9706 230, kshtereva@uni-sofia.bg

11.       Гл. ас. д-р Пенка Шапкова-Танева   – каб. 216, тел. 02/ 9706 231, pshapkova@uni-sofia.bg

12.       Гл. ас. д-р Диана Игнатова               – каб. 219, тел. 02/ 9706 232, d.ignatova@fppse.uni-sofia.bg

13.       Гл. ас. д-р Елена Делева                   – каб. 215, тел. 02/ 9706 230, e.deleva@fppse.uni-sofia.bg

14.       Ас. д-р Маргарита Томова               – каб. 212, тел. 02/ 9706 229, mvenelinov@uni-sofia.bg

15.  Ас. д-р Деница Аннева Кръстева – каб. 208,  тел. 02/ 9706 226, daasenova@uni-sofia.bg

16. Ас. д-р Мария Петрова Валявичарска – каб. 217, тел. 02/ 9706 232, mvalyavicharska@fppse.uni-sofia.bg

Инспектор учебна дейност Михаела Димитрова – каб. 205, тел. 02/ 9706 223, mihaelazd@uni-sofia.bg

СПЕЦИАЛНОСТИ

Първоначално в катедрата има единна специалност „Специална педагогика“, а по-късно тя е обособена в пет самостоятелни специализации /модули/:

  • Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност
  • Педагогика на деца със зрителни нарушения
  • Слухово-речева рехабилитация
  • Педагогика на деца с нервно-соматични заболявания
  • Логопедия

От 2002 г. логопедията се обособява като самостоятелна специалност.
В края на 2010 г. бакалавърските специалности са три:

  • Специална педагогика с три модула – Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Педагогика на зрително затруднени и Слухово-речева рехабилитация
  • Логопедия
  • Медицинска рехабилитация и ерготерапия

От 2016 г. отново „Специална педагогика“ е единна специалност, без модули.

В катедрата понастоящем се обучават студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ и в ОНС „доктор“. Извършва се и обучение под формата на следдипломна квалификация. От 2013 г. катедрата предлага две бакалавърски специалности:

Магистърските програми през учебната 2018/2019 г. са следните:

В Катедрата по специална педагогика и логопедия през уч. 2018/2019 г. на английски и на български език, в редовна и задочна форма,  се обучават над 50 докторанти в Професионално направление 1. 2. Педагогика (Специална педагогика) и 1. 2. Педагогика (Специална педагогика – Логопедия).

bg_BGБългарски
en_USEnglish bg_BGБългарски