Музика – OLD

В катедра „Музика“ се провежда обучение в специалностите „Музика“ в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по…. и специалност „Музикални медийни технологии и тонрежисура“  по професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство. През годините първоначално катедрата се е наричала „Естетическо възпитание“, след това „Педагогика на изкуствата“, а от 2006 година е структурирана и катедра „Музика“. Академичният състав на катедра „Музика“ включва 12 преподаватели на основен трудов (2 професори, 4 доценти, 3 главни асистенти и  3 асистенти), 9 от които със защитени докторски степени в направления 8.3 Музикално и танцово изкуство, 1.3 Педагогика на обучението по… , както 2.1 Филология. Застъпването на три професионални направления гарантира широко профилното обучение в специалностите на катедра „Музика“.

Преподаватели в катедрата

проф. д-р Адриан Георгиев – ръководител
Кабинет 219                       сл. тел. 02 9706 245
aggeorgiev@uni-sofia.bg

проф. д-р Ганка Неделчева
Блок № 2 – Кабинет 523
nedelcheva@uni-sofia.bg

Доц. д-р Росица Тодорова
Блок № 2 – Кабинет 524     
rctodorova@uni-sofia.bg                 

Доц. д-р Таня Казанджиева
Кабинет 207                   сл. тел. 02 9706 276
tkazandzhi@uni-sofia.bg

Доц. д-р Людмила Велчева

Гл. ас. д-р Боряна Мангова
Блок № 2 – Фонотека    
bmangova@uni-sofia.bg                  

Гл. ас. д-р Веселин Караатанасов
Блок № 2 – МКЦ/Фонотека         
w.karaatanassov@uni-sofia.bg         

Гл. ас. д-р Христо Карагьозов
Блок № 2 – Студио 5
h.karagyozov@uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Силвана Карагьозова
skkaraguoz@uni-sofia.bg

Ас. Десислава Бакалова
Блок № 2 – Кабинет 528        
dkbakalova@uni-sofia.bg    

гл. ас. д-р Десислава Тилева
ditileva@uni-sofia.bg        

ас. д-р Георги Георгиев
ivanovg2@uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Ралица Димитрова
r.dimitrova@fnoi.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Емилия Караминкова-Кабакова
karaminkov@uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Марина Апостолова
mgapostolo@uni-sofia.bg

Специалности и образователно-квалификационни степени, администрирани от катедрата.

1. Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“:

Музика

Музикални медийни технологии и тонрежисура

Образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Музика“. Магистърски програми:

Музикална педагогика
Музикални и мултимедийни технологии
Музикални и мултимедийни технологии /за завършили други специалности/
Аудиовизуален дизайн
Филмова и сценична музика
Audiovisual Design (in English)
Виртуални студийни техологии и тонрежисура

bg_BGБългарски