Research and scientific projectsОт 15.12.2020 г. стартира изпълнението на проект Ефективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, по който ФНОИ е партньор. Проектът е с продължителност 24 месеца, бюджетът е 354 684,96 лв.Целта на проекта е: Повишаване на интеркултурната сензитивност и професионалната компетентност на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и усъвършенстване на уменията им за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия в светлината на философията на интеркултурното образование.


От 24.06.2021 стартира изпълнението на проект на ФНОИ Образователен модел за идентифициране  и диференцирани подходи в работата с ученици със специални образователни потребности, хронични заболявания, ученици в риск и талантливи ученици в българското приобщаващо образование, финансиран от МОН – Фонд Научни изследвания. Продължителността на проекта е 36 месеца, бюджетът е  146 800.00 лв. Целта на проекта е създаване на образователен модел за идентифициране и диференциран подход, който общообразователните учители и ресурсните учители да прилагат при работата  с ученици със СОП, надарени ученици, ученици с хронични заболявания и в риск.


НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 80-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ БИЖКОВ: „ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“

Изследването Живот в условията на криза (COVID-19) е проведено в периода 20 май – 25 юни 2020 г., a анализът проследява начина на адаптация към живот в условията на пандемия в периода от четири месеца след обявяването на  първите случаи на заразени със SARS-CoV-2 в България. Този период е едновременно кратък предвид неясната ситуация на развитие на пандемията като продължителност и последствия и достатъчно дълъг, за да е  възприет индивидуално в достатъчно силна степен и всеки да е намерил свои начини за адаптиране и продължаване на живота в условията на криза.
Представяме резултатите от нашето изследване с надеждата да е полезно за всеки, който търси своите отговори за преминаването през криза. Опитали сме се да представим суровите данни и резултатите от изследването по начин, който да позволи допълнителното им обработване и анализиране, както и те да бъдат сравнявани с такива от бъдещи изследвания, което според нас дава възможност за задълбочаване на научното разбиране на психичната регулация на човешкото поведение.
en_USEnglish