Прием в ОКС Магистър за учебната 2019-2020 г.

Кандидатстването за образователно-квалификационна степен “магистър” във Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“ за уч. 2019/2020 г. ще се проведе от 02.9.2019 г. до 24.9.2019 г. вкл. с прием по документи.

Кандидатстването за български граждани ще се извърши само ОНЛАЙН чрез регистрация в електронна система, която ще бъде достъпна в посочения период на адрес https://fnoi.kmk.uni-sofia.bg

За чуждестранни граждани кандидатстването ще се проведе чрез подаване на документи в сградата на ФНОИ, кабинет 320 в работните дни от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. 

Общи условия за кандидатстване:

За уч. 2019/2020 г., ФНОИ приема кандидати за ОКС „магистър“ само за обучение срещу заплащане. Правото за кандидатстване ползват лицата, които имат успех не по-малко от „добър“ от диплома за завършена степен на висшето образование /среден успех от семестриалните + среден успех от държавните изпити – не по-нисък от 7,00/.

Достъпът до електронната система изисква регистрация на кандидатите чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронна поща.

При кандидатстване изцяло по електронен път кандидатите прикачват електронни копия на необходимите документи.

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Молба по образец / от сайта на СУ/. (не е необходима при електронно кандидатстване)
 2. Диплома оригинал, издадена от легитимно висше учебно заведение. При липса на издадена диплома – академична справка оригинал за завършилите други висши училища с посочен среден успех от семестриалните и от държавните изпити и придобита квалификация, а за завършилите Софийския университет – уверение, заверено от сектор „Студенти“ на съответния факултет, с посочен среден успех от семестриалните и от държавните изпити и придобита квалификация или заверено копие от приложението към дипломата.
 3. Диплома за средно образование.
 4. Лична карта. (не е необходима при електронно кандидатстване)
 5. За завършилите висшето си образование в чужбина – документ за признато образование от Софийския университет или удостоверение от НАЦИД /ако има издадено до септември 2011 г./, както и документ за най-ниска положителна и най-висока оценка в съответната страна.
 6. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв.
 7. Кандидатите с ТЕЛК (лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто) представят документ във факултета по науки за образованието и изкуствата, кабинет 201, за да бъдат освободени от такса.
 8. За успешно завършена регистрация се счита такава, при която системата генерира входящ номер.

Таксата за участие в конкурса може да бъде платена по един от следните начини:

 1.  Чрез системата за разплащане ePay/EasyPay
 2. С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”
  IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01
  БНБ – ЦУ
  Банка: БНБ; BIC CODE: BNBGBGSD
  При плащане по банков път задължително се вписват:
  Задължено лице : Трите имена
  ЕГН
  Факултет : ФНОИ
  Основание за плащане: КСК „ Магистър“
 3. В брой в касите на Ректората или Факултета

Балообразуване:

Класирането на кандидатите става по бал, образуван от средния успех от семестриалните + средния успех от държавните изпити.
Балът за магистърските програми, при които е обявено събеседване се образува като сума от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити);
Минимален бал – 7
Максимален бал – 12.

Събеседване по английски език /за магистърски програми с обучение на английски език/ ще се проведе на 25.09.2019 г., 10,00 ч., каб. 501 в сградата на Факултета по науки за образованието и изкуствата (гр. София, бул. Шипченски проход 69А) виж на карта

Събеседване за магистърски програми „Аудиовизуален дизайн“ и „Виртуални студийни технологии и тонрежисура“ ще се проведе на 25.09.2019 г. от 10.00 ч., кабинет 219 в сградата на Факултета по науки за образованието и изкуствата (гр. София, бул. Шипченски проход 69А) виж на карта

Класирането ще бъде обявено на 5.10.2019 г.

Записването на новоприетите кандидати ще бъде от 7 до 11.10.2019 г. във ФНОИ. (гр. София, бул. Шипченски проход 69А) виж на карта

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕТО

Годишни такси за уч. 2019-2020

Магистърски програми по които ще бъде обявен прием за уч. 2019/2020 г.

СПЕЦИАЛНОСТ ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
Магистърски програми:

 • Ранно чуждоезиково обучение в началните класове/задочно/Магистър/3 сем.
 • Начална училищна педагогика/задочно/Магистър/ 4 сем.
 • Начална училищна педагогика /за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност/задочно/ Магистър/2 сем.
 • Предучилищна педагогика за завършили други специалности/задочно/Магистър/ 4 сем.
 • Предучилищна педагогика /за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност/задочно/Магистър/2 сем.
 • Образователни науки и интеркултурно възпитание /на английски език/ – 2 семестъра, р.о.

СПЕЦИАЛНОСТ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
Магистърска програма:

 • Спортни дейности и туризъм /за завършили специалности с учителска правоспособност/ редовна/Магистър/ 2 сем.

СПЕЦИАЛНОСТ ЛОГОПЕДИЯ
Магистърски програми:

 • Логопедия /за български граждани, завършили други специалности/редовна/Магистър/ 4 сем.
 • Логопедия /за български граждани, завършили други специалности/задочна/Магистър/ 4 сем.
 • Логопедия /за чужденци, завършили други специалности/ – 4 семестъра, р.о., срещу заплащане
 • Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието (за бакалаври по логопедия)/редовна/Магистър/ 3 сем.

СПЕЦИАЛНОСТ СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Магистърски програми:

 • Специална педагогика (за завършили специална педагогика и други педагогически специалности)/редовна/Магистър/ 3 сем.
 • Специална педагогика /обучение на английски език/ – 3 семестъра, р.о., срещу заплащане
 • Специална педагогика /за завършили други специалности/задочна/Магистър/4 сем.
 • Специална педагогика /обучените на английски език / з. о -2 семестър срещу заплащане
 • Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения/редовна/Магистър/ 3 сем.
 • Педагогика за зрително затруднени /за завършили други специалности с педагогическа правоспособност/задочна/ Магистър/ 3 сем.

СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Магистърски програми:

 • Мениджмънт на социално-педагогическите дейности/ редовна/Магистър
 • Мениджмънт на социално-педагогическите дейности/ задочна/Магистър
 • Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства/ редовна/Магистър
 • Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства/ задочна/Магистър
 • Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители/ задочна/ Магистър
 • Педагогически съветник в училище/ задочна/Магистър

СПЕЦИАЛНОСТ МУЗИКА
Магистърска програма: 

 • МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА – 2 семестъра редовно

СПЕЦИАЛНОСТ МУЗИКАЛНИ МЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТОНРЕЖИСУРА
Магистърски програми:

 • Аудиовизуален дизайн/редовно/Магистър/ 2 сем.
 • Виртуални и студийни технологии и тонрежисура/задочно/Магистър/ 3 сем.
 • Аудиовизуален дизайн/редовно/Магистър/2 сем./чужд език

СПЕЦИАЛНОСТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
Магистърски програми:

 • Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство/редовно/Магистър/2 сем.
 • Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство (за завършили други професионални направления)/редовно/Магистър/3 сем.

 СПЕЦИАЛНОСТ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
Магистърски програми: 

 • Графичен дизайн/редовно/Магистър/2 сем.
 • Графичен дизайн (за завършили други професионални направления) (3 семестъра)редовно/Магистър/3 сем.
bg_BGБългарски