СПЕЦИАЛНОСТ ЛОГОПЕДИЯ – 2019-2020

Специалност Логопедия дава професионална подготовка за работа с лица с комуникативни нарушения от всички възрастови групи. Логопедът извършва диагностична, корекционно-терапевтична и профилактична дейност във връзка с всички видове езикова и говорна патология. Той работи в тясно сътрудничество с педагогическите, медицинските, парамедицинските специалисти и със семействата на лицата с комуникативни нарушения.

Магистърска програма:     Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието (за бакалаври по логопедия)

 Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

Ръководител: проф. дпн Цветанка Ценова

e-mail: cenova_cc@abv.bg

тел.: 02/9706 227

Магистърската програма Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието е предназначена за бакалаври по логопедия и се осъществява само в редовна форма на обучение по график, съобразен с аудиторната специфика и потребностите на работещите студенти. Приемът на студентите се извършва по документи, по успех от дипломата за висше образование, в зимен семестър.

Професионалната квалификация на завършилите програмата е: Логопед – Комуникативни нарушения на развитието.

Завършилите магистърска степен по тази програма могат да работят с деца и възрастни с всички форми на езикова и говорна патология. Знанията и уменията им за работа с комуникативните нарушения при децата са особено задълбочени. Допълнителните им компетенции, получени с магистърската степен, се простират в следните области: експертна диагностика и терапия на комуникативните нарушения на развитието; експертна работа в диагностичен екип по идентификацията и оценката на тези нарушения; експертна консултантска дейност, свързана с детската езикова и говорна патология; експертна работа по ранна превенция на детските комуникативни нарушения; собствена научно-практическа дейност; ръководна научно-практическа дейност на логопеди бакалаври; мениджмънт на логопедични заведения. Обучението завършва със защита на дипломна работа.

Логопедът-магистър може да извършва научни изследвания и да повиши образованието си в докторска образователно-научна степен, да работи на самостоятелна (частна) практика и към институции от различни сфери – образователна, медицинска, социална: специални училища и детски градини (вкл. логопедични), общообразователни (масови) училища и детски градини, ресурсни центрове за деца със специални образователни потребности, болници, психодиспансери, рехабилитационни центрове за възрастни,  центрове за деца с речеви нарушения, рехабилитационни центрове за деца с двигателни, интелектуални, сензорни нарушения, домове за социални грижи, други.

 

Магистърска програма:  Логопедия (за българи
от други специалности)

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

Ръководител: проф. дпн Цветанка Ценова

e-mail: cenova_cc@abv.bg

тел.: 02/9706 227

 

Магистърска програма:  Логопедия (за чужденци

от други специалности)

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

Ръководител: доц. дпсн Нели Василева

e-mail: vasnel@abv.bg

тел.: 02/9706 227

 

 Магистърска програма:  Логопедия (за българи

от други специалности)

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

Ръководител: доц. дпсн Нели Василева

e-mail: vasnel@abv.bg

тел.: 02/9706 227

Магистърската програма по логопедия е предназначена за бакалаври и магистри по сродни на логопедията специалности – педагогически специалисти (по обща, начална, предучилищна, специална педагогика и др.), парамедицински специалисти (медицински сестри, кинезитерапевти, рехабилитатори и др.), социални работници и психолози, други специалисти по сродни хуманитарни науки.

Приемът на студентите се извършва по документи, по успех от дипломата за висше образование. Обучението в редовната и в задочната форма се провежда по график, съобразен с аудиторната специфика и потребностите на работещите студенти.

Приемането на българските студенти се осъществява в зимен семестър, а на чуждестранните – в зимен и летен семестър.

Завършилите магистърската програма получават професионална квалификация: Логопед.

Студентите придобиват знания и практически умения за работа с деца и възрастни с всички форми на речева патология: гласови и артикулационни нарушения, нарушения при вродени цепнатини на устните и небцето, нарушения на речевата плавност (заекване, запъване и др.), неврологични езикови и говорни нарушения при деца и възрастни (специфични езикови нарушения, афазия, дисфагия, дизартрия – на развитието и придобита), комуникативни нарушения при психична девиантност (аутизъм, шизофрения и др.), интелектуална и сензорна недостатъчност (умствена изостаналост, нарушения на слуха и зрението и др.).

Тъй като с тази магистратура студентите получават нова специалност и професия, обучението им представлява проекция на обучението на бакалаврите по логопедия. Компетенциите им, съответно, са сходни с тези на бакалаврите по логопедия. Обучението завършва с: преддипломна практика – за всички студенти; и държавен изпит (за български студенти) / дипломна разработка (за чуждестранни студенти).

Логопедът-магистър може да повиши образованието си в докторска образователно-научна степен, да работи на самостоятелна (частна) практика и към институции от различни сфери – образователна, медицинска, социална: специални училища и детски градини (вкл. логопедични), общообразователни (масови) училища и детски градини, ресурсни центрове за деца със специални образователни потребности, болници, психодиспансери, рехабилитационни центрове за възрастни,  центрове за деца с речеви нарушения, рехабилитационни центрове за деца с двигателни, интелектуални, сензорни нарушения, домове за социални грижи, други.

bg_BGБългарски