СПЕЦИАЛНОСТ МУЗИКА – 2019-2020

 

 • Музикална педагогика

Специалността има за цел да подготви магистри в теоретичен, практически и научноизследователски план.

Студентите усвояват най-новите проблеми на обучението по музика в различните области на музикалното изкуство и приложната музикална педагогика.

Магистърската степен предоставя възможност за реализация във всички степени и етапи на общообразователното училище, музикални организации извън системата на МОН, в научноизследователски звена на национално и международно равнище и възможност за повишаване на квалификацията в образователната и научна степен „доктор“.

За специалност Музика – магистърска степен, имат право да кандидатстват завършили сродни специалности – бакалавърска степен в областта на музикалното изкуство.

Обучението в магистърските програми към специалност Музика  е само в платена форма. До участие в класирането се допускат кандидати с успех, не по-нисък от „добър“ в дипломата за висше образование.

Магистърска програма:  Музикална педагогика

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

 Ръководител: проф. д-р  Адриан Георгиев

Тел: 02/970 62 45

e-mail: adriang@mail.bg

Насоченост, образователни цели

Квалификационната характеристика покрива целите на специалност Музика в образователно-квалификационната степен „магистър“. Комплексната насоченост на програмата разширява параметрите на познанието и уменията, което открива нови богати възможности за  практическата реализация на завършилия специалист с квалификационно наименование (професионална квалификация) „Учител – Музикален педагог“. Високата информационна осведоменост в областта на музикалното изкуство се съчетава с необходимите степени в областта на компютърните музикални технологии Този синтез отваря врати съм евристично мислене и иновативен подход в музикалната педагогика. Квалификационната характеристика на музикалния педагог изисква следните умения и знания:

 1. Да планира, организира и провежда експериментално-изследователска дейност.
 2. Да умее да осъществява диагностични процедури, свързани с музикалното развитие на личността
 3. Да популяризира необходимостта от практическото приложение на новите образователни технологии в музикалната педагогика.
 4. Да овладее знания и умения за работа в интеркултурното пространство.
 5. Да овладее умения за организационно-управленчески дейности в системата на образованието и институциите на културата.

Професионалната подготовка на магистъра по музикална педагогика обхваща следните области: психология, педагогика, музикална теория, компютърни технологии, мениджмънт и изпълнителско изкуство.

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Тази цел се покрива с квалификационната характеристика на специалност, в която се посочва какво трябва да знае и умее завършилият специалист с квалификационно наименование учител по музика:

 • Да планира, организира и провежда преподавателска и възпитателна дейност в часовете по музика, разкривайки и съдействайки за развитието на музикалните заложби на децата.
 • Да прилага на практика получените знания за своята професия.
 • Да прилага интегрално психолого-педагогическите и музикални знания.
 • Да провежда експериментално-изследователска дейност.
 • Да умее да осъществява диагностични процедури, свързани с музикалното развитие на личността.
 • Да умее да наблюдава, изучава, отчита и стимулира творческата индивидуалност на всяко дете.
 • Да умее да търси и прилага конкретен подход според индивидуалните различия на личността.
 • Да умее да прилага инструменталните си умения в различни форми на концертно-артистични изяви.

 Професионални компетенции и професионална реализация

Квалификационната характеристика определя и длъжностната характеристика на магистъра по  музикална педагогика. Той има право да работи като:

 • музикален педагог във всички степени на образованието (детски заведения, начален, среден и горен курс на СУ);
 • музикален педагог в паралелките с разширено изучаване на музика (І–VІІІ клас) в СУ;
 • музикален педагог с профилирано изучаване на музика (ІХ-ХІІ клас) в СУ;
 • преподаватели във ВУЗ с педагогическа насоченост;
 • сътрудници в научно-изследователски лаборатории, центрове и институти по музика;
 • административни ръководители на учебни заведения, провеждащи обучение по музика в средното образование;
 • административни длъжности към общински и регионални комисии по образованието и културата;
 • административни длъжности към национални и правителствени институции, осъществяващи дейности в областта на музикалното образование и култура.

 Условия за кандидатстване

В магистърска програма Музикална педагогика могат да кандидатстват студенти завършили бакалавърска степен по музика или музикална педагогика, и други музикални специалности.

Класирането за магистърска програма Музикална педагогика – платена форма на обучение, става по успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „добър“.

bg_BGБългарски