СПЕЦИАЛНОСТ МУЗИКАЛНИ МЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТОНРЕЖИСУРА – 2019-2020

 

 • Аудиовизуален дизайн
 • Виртуални студийни технологии и тонрежисура
 • Audiovisual design

 

Магистърска програма:  Аудиовизуален дизайн

 Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

 Ръководител: доц. д-р Таня Казанджиева

e-mail: t.kazandzieva@fppse.uni-sofia.bg

 Насоченост, образователни цели

Специалността Аудиовизуален дизайн  е насочена към хора с подчертан интерес към съвременните цифрови медийни технологии, и завършили бакалавърска степен от професионални направления Педагогика на обучението по музика, и Музикално и танцово изкуство. Целта на обучението е формиране на висококвалифицирани кадри, способни адекватно да отговорят на предизвикателствата, които стоят пред медийния дизайнер в епохата на съвременните мултимедийни технологии.

 Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

В специалността Аудиовизуален дизайн се изучават задължителни теоретични дисциплини, специализирани практикоприложни дисциплини, избираеми дисциплини и факултативни учебни дисциплини. Към тях е предвиден и съответен обем занятия практическо обучение. Чрез дисциплините, включени в учебния план се създава възможност за усвояване на фундаментална професионална, творческа и практическа подготовка и възможност за интегрален подход при използването на познанията в областта на аудиовизуалните медийни технологии. Завършилите магистърската образователно-квалификационна степен по специалност „аудиовизуален дизайн“ придобиват:

o  Широкопрофилна теоретична подготовка, която включва знания от областта на цифровите звукови и аудиовизуални технологии,

o  Специализирана подготовка, която включва основи на тонрежисурата, видеомонтаж, постпродукция, мастеринг процеси.

o  Практико-приложна подготовка, която включва:

 • 2D композитинг
 • Специални визуални ефекти
 • Звуков дизайн

 Професионални компетенции

Завършилите магистърската програма Аудиовизуален дизайн придобиват професионални умения за:

 • работа с аналогови и дигитални звукозаписни системи
 • видеомонтаж и постпродукция

Придобилите професионална квалификация МУЛТИМЕДИЕН ДИЗАЙНЕР притежават изградени компетентности, свързани с:

 1. видеомонтаж и постпродукция;
 2. звуков дизайн;
 3. комплексно планиране и реализация на аудиовизуален продукт.

Професионална реализация

Завършилите магистърска програма Аудиовизуален дизайн, с образователно-квалификационна степен „магистър“ и с професионална квалификация “мултимедиен дизайнер“, се реализират като:

 • видеомонтажисти в електронните медии и специалисти в областта на аудиовизуалната обработка.
 • редактори и аудиовизуални дизайнери за ефирни и електронни медии.

 Условия за кандидатстване:

В магистърска програма Аудиовизуален дизайн могат да кандидатстват студенти завършили бакалавърска степен.

Класирането за магистърска програма Аудиовизуален дизайн – платена форма на обучение, става по успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „добър“ и  събеседване.

 

Магистърска програма: Виртуални студийни технологии и тонрежисура

 Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

 Ръководител: проф. д-р Адриан Георгиев

e-mail: aggeorgiev@uni-sofia.bg

 Насоченост, образователни цели

Магистърската програма „ Виртуални студийни техологии и тонрежисура “ е насочена към хора с подчертан интерес към съвременните цифрови звукови технологии, и имат завършена бакалавърска степен . Целта на обучението е формиране на висококвалифицирани кадри, способни адекватно да отговорят на предизвикателствата, които стоят пред звуковия дизайнер и тонрежисьор в епохата на съвременните звукови технологии.

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

В Магистърската програма „ Виртуални студийни техологии и тонрежисура “ се изучават задължителни музикално-теоретични дисциплини, задължителни специализирани дисциплини, избираеми дисциплини и факултативни учебни дисциплини. Към тях е предвиден и съответен обем занятия практическо обучение. Чрез дисциплините, включени в учебния план се създава възможност за усвояване на фундаментална професионална, творческа и практическа подготовка и възможност за интегрален подход при използването на познанията в областта на музикалнните медийни технологии и тонрежисура. Завършилите магистърската образователно-квалификационна степен по специалност  “Виртуални студийни техологии и тонрежисура”   придобиват :

 • Широкопрофилна теоретична подготовка, която включва знания от областта на:

аудиовизуалния дизайн ,  инструментознание, постпродукция и мастеринг процеси, съвременни направления в музиката и изкуствата, сценично озвучаване;

 • Специализирана подготовка, която включва :

основи на тонрежисурата, аудиомонтаж, звукотехника, електроакустика, компютърен аранжимент, компютърен нотопис, постпродукция, мастеринг процеси.

 • Практико-приложна подготовка, която включва:

ефирна тонрежисура, практика в национална, ефирна и електронна медия , практика в театър или музикална институция;

 Професионални компетенции

Завършилите магистърската програма по специалност  “Виртуални студийни техологии и тонрежисура”   придобиват професионални умения за:

 • работа с аналогови и дигитални звукозаписни системи,
 • аналогови и цифрови смесителни пултове;
 • озвучаване и запис на концерти; многоканални звузаписни технологии
 • смесване в реално време; мастериране

Придобилите професионална квалификация “ Звуков дизайнер , Тонрежисьор“ притежават изградени компетентности, свързани с:

 • инструментални и микрофонни озвучителни техники;
 • свойствата на звука, за неговите характеристики, за акустичното пространство;
 • постпродукция и теренен звукозапис на видео и кинопродукция

Професионална реализация

Завършилите магистърска програма  “Виртуални студийни технологии и тонрежисура” с образователно-квалификационна степен „магистър” и с професионална квалификация  “ Звуков дизайнер , Тонрежисьор „,   се реализират като:                                    тонрежисьори в електронните медии и специалисти в областта на звуковата обработка.

 • тонрежисьори за озвучаване на живо и извършване на звукозаписна дейност на концерти и спектакли.
 • музикални редактори и звукови дизайнери за ефирни и електронни медии.

 Условия за кандидатстване:

В магистърска програма Виртуални студийни технологии и тонрежисура могат да кандидатстват студенти завършили бакалавърска степен.

Класирането за магистърска програма Виртуални студийни технологии и тонрежисура – платена форма на обучение, става по успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „добър“ и  събеседване.

 

Master’s program:  Audiovisual design

Length of Study: 2 semesters

Form of Study: full-time

 Head of Program: Prof. Adrian Georgiev PhD

e-mail: adriang@mail.bg

Orientation and educational objectives

The specialty ‘audio video design’ is aimed at people interested in current digital media technologies and who have a Bachelor’s degree in the professional fields ‘Pedagogy of musical education’ and ‘Art of music and dance’. The goal of the training program is to form people with high qualifications, capable of dealing well with the challenges that come with being a media designer in the era of modern multimedia technologies.

Training (knowledge and skills necessary for successful professional activity, general theoretical and special training, etc.)

 In the specialty ‘Audiovisual design’ are taught mandatory theoretical disciplines, specialized practical disciplines, optional disciplines and facultative academic disciplines. With those comes a corresponding amount of practical training. An opportunity is created to acquire fundamental professional, creative and practical training and an opportunity for integral approach to using knowledge in the field of audio visual media technologies. Those who have completed a Master’s degree in the ‘audiovisual design’ acquire the following:

o  Wide profile theoretical training that includes knowledge in the field of digital sound and audiovisual technologies.

o  A specialized training that includes basics of sound engineering, video editing, postproduction, mastering processes.

o  Practical training that includes:

 • 2D composing;
 • special visual effects;
 • sound design.

Professional competencies

Those who complete the ‘Audiovisual design’ Master’s program acquire professional skills for:

 • work with analogue and digital sound recording systems;
 • video editing and postproduction.

Those who acquire the professional qualification ‘multimedia designer’ possess ypbuilt competencies related to:

 • video editing and postproduction;
 • sound design;
 • complex planning and realization of an audiovisual project.

Professional Realization

Those who complete the audiovisual design master’s program, with educational-qualification degree „master” and professional qualification ‘multimedia designer’, eventuate as: video editors in electronic media and specialists in the field of audiovisual processing; editors and audiovisual designers for broadcasted and electronic media.

Terms of acceptance

The prospective candidates for this MA program are expected to meet the following requirements:

 1. They must have acquired a certificate / diploma for the level of their command of English which needs to equal the language level of specialized secondary language school graduates at the least;
 2. They must have graduated from a Bachelor’s degree program with an average grade not less than “good”.

The candidates are ranked and accepted on the basis of the average grade from their Bachelor’s degree.

Tuition within this MA program is paid. The candidates sit for no entrance exam/interview.

bg_BGБългарски