СПЕЦИАЛНОСТ ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА – 2020 – 2021

 • Предучилищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)
 • Предучилищна педагогика (за завършили други специалности)
 • Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения
 • Педагогика на масовата и художествената комуникация
 • Образователни науки и интеркултурно възпитание (на английски език
 • MA Program: Educational Sciences and Intercultural Instruction (in English)
 • Ранно чуждоезиково обучение в началните класове
 • Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)
 • Начална училищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)

 

В специалност Предучилищна и начална училищна педагогика се подготвят педагогически специалисти за образователен процес с деца от предучилищна и начална училищна възраст (детски градини, начални класове, специализирани и профилирани детски градини и начални класове) в образователно-квалификационна степен „магистър“.

Магистърът по предучилищна и начална училищна педагогика може да заема следните длъжности: детски учител, начален учител, учител възпитател, педагогически съветник в детските градини и началните класове, възпитател в домове за деца от предучилищна и начална училищна възраст, ръководител и преподавател в центрове за работа с деца, в детски школи и в групи за извънкласна дейност, административно-управленска длъжност, научна и научно-помощна длъжност, длъжност в детските отдели и институциите за медийна и художествена комуникация, консултант-експерт в институции, в които се работи с деца от предучилищна възраст, в диагностични и прогностични центрове, консултант и ръководител на деца от предучилищна и начална училищна възраст към различни частни и държавни институции.

Кандидатстващите за места, субсидирани от държавата, полагат устен приемен изпит – събеседване, а за платената форма на обучение класирането става по успех от дипломата за бакалавърска степен или висше образование. До участие в класиране за обучение срещу заплащане се допускат само кандидати, завършили висшето си образование с успех не по-нисък от добър /4.00/.

Магистърска програма: Предучилищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

Прием: от зимен семестър

Ръководител: проф. дн Радослав Пенев

e-mail: rpenev@uni-sofia.bg

Образователни цели

Програмата има за цел подготовката на висококвалифицирани педагогически кадри за реализиране на образователен процес в институционалните форми за деца до седемгодишна възраст.

Компетенции, необходими за професионална реализация.

А: Общи изисквания – знания и умения.

– Общотеоретични знания по предучилищна педагогика – съдържателни и организационни концепции за възпитание, обучение и приобщаване на детето.

– Умения за преценяване на индивидуалния темп на развитие на детето.

– Умения за взаимодействие с деца – индивидуализирани и групови техники за общуване.

Б: Специални изисквания – знания и умения.

Практико-приложни  умения за реализация на педагогически технологии в предучилищното образование.

Условия за прием

Кандидатите трябва да притежават образователно- квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в специалности с учителска правоспособност.

Предвижда се само платена форма на обучение. Кандидатите не полагат конкурсен изпит. Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗВО за платената форма на обучение могат да кандидатстват лица, завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от добър.

Професионална реализация

Магистърът по Предучилищна педагогика има право да провежда учебно-възпитателна, научно-методическа, организационно- управленска, експертна, консултативна, диагностично-прогностична и културно-просветна дейност в системата на предучилищното образование, в други управленски и културно-просветни структури, обществени и спортни организации, както и да продължи обучението си в други магистърски програми.

А. Основни видове професионална реализация: Педагог, детски учител.

Б. Специализирани видове професионална реализация: центрове за личностно развитие, анимационни центрове и игротеки, педагогически услуги и приобщаващо образование, сезонно и почасово отглеждане на деца; детски школи; педагог в детска ясла; учител в детска градина/училище – в предучилищни групи и в подготвителни групи/класове, педагогически съветник (педагог-психолог) в детска градина; конкурсна административно- управленска длъжност; конкурсна научна длъжност; работа в институциите за масова и художествена комуникация; работа в домове за деца, лишени от родителски грижи.

 

Магистърска програма:     Предучилищна педагогика

                                                (за завършили други специалности)

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

Прием: от зимен семестър

Ръководител: проф. дн Лучия Малинова

e-mail: langelova@uni-sofia.bg

Образователни цели

Магистрантите получават общообразователна и психолого- педагогическа подготовка и усвояват практико-технологични умения за професионална реализация в системата на предучилищното образование.

Компетенции, необходими за професионална реализация.

А: Общи изисквания – знания и умения.

– Общотеоретични знания по предучилищна педагогика – съдържателни и организационни концепции за възпитание, обучение и приобщаване на детето.

– Умения за преценяване на индивидуалния темп на развитие на детето.

– Умения за взаимодействие с деца – индивидуализирани и групови техники за общуване.

Б: Специални изисквания – знания и умения.

Практико-приложни  умения за реализация на педагогически технологии в предучилищното образование.

 Условия за прием

Кандидатите трябва да притежават образователно- квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в специалности без учителска правоспособност.

Предвижда се само платена форма на обучение. Кандидатите не полагат конкурсен изпит. Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗВО за платената форма на обучение могат да кандидатстват лица, завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от добър.

Професионална реализация

Магистърът по Предучилищна педагогика има право да провежда учебно-възпитателна, научно-методическа, организационно- управленска, експертна, консултативна, диагностично-прогностична и културно-просветна дейност в системата на предучилищното образование, в други управленски и културно-просветни структури, обществени и спортни организации, както и да продължи обучението си в други магистърски програми.

А. Основни видове професионална реализация: Педагог, детски учител.

Б. Специализирани видове професионална реализация: центрове за личностно развитие, анимационни центрове и игротеки, педагогически услуги и приобщаващо образование, сезонно и почасово отглеждане на деца; детски школи; педагог в детска ясла; учител в детска градина/училище – в предучилищни групи и в подготвителни групи/класове, педагогически съветник (педагог-психолог) в детска градина; конкурсна административно-управленска длъжност; конкурсна научна длъжност; работа в институциите за масова и художествена комуникация; работа в домове за деца, лишени от родителски грижи.

 

Магистърска програма:      Мениджмънт на образованието

                                                в предучилищните заведения

 Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: задочна (държавна поръчка и платено обучение)

Прием: от зимен семестър

Ръководител: проф. д-р Любослава Пенева

e-mail: lpeneva@uni-sofia.bg

Образователни цели:

– Да осигури насоченост към анализ на процесите на управление, обслужване и качество на педагогическото взаимодействие в образователните институции, предназначени за ранно детско образование до седемгодишна възраст;

– Да се усъвършенстват общотеоретичните и професионалните компетенции, необходими на бакалаврите-педагози в областта на педагогическите науки и мениджмънта на образованието;

 Компетенции, необходими за професионална реализация

Общотеоретични компетенции:

– Умения за инициативност, за конкурентноспособност и за концептуалност на   институциите за ранно детско образование до седемгодишна възраст;

– Умения за интегриране на управленските функции в образователни институции с различна организация – почасова, полудневна, целодневна;

– Умения за усъвършенстване на образователния потенциал за управление на центрове за личностно развитие, за анимационни центрове и игротеки, за детско творчество, за приобщаващо образование за деца, за педагогически услуги.

Професионални компетенции:

– Умения за реализиране на социално-педагогическите и административните функции на мениджъра – визия за решаването на проблеми при проектирането на програма за лицензиране на институцията и за конкурсни процедури  на назначаване на педагогически екип;

– Умения за реализиране на методическите, технологичните и на практико-приложните функции за консултация, контрол и оценяване на постиженията на субектите в институцията – деца  и възрастни;

– Умения за реализиране на административно-финансови програми за кариерно развитие на персонала и за усъвършенстване на материалната база на институцията;

– Умения за научно-изследователския и за творческия цикъл на партньорство с външни за институцията субекти в образователното пространство – държавни, общински, частни и неправителствени организации, съпътстващи просперитета на образователните институции;

– Умения за проектирането на портрет на институцията и на мониторинга за качеството на образованието в нея чрез ИКТ-средства.

Условия за прием

Програмата е предназначена за студенти със завършена образователна квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в областта на педагогическите науки.

За кандидатстване в програмата е необходимо кандидатите да: притежават диплома за ОКС „бакалавър“ или  „магистър“ в областта на педагогическите науки и професионалните направления в тях: да притежават педагогическа правоспособност; да положат конкурсен изпит(събеседване) по конспект, посочен в справочника на СУ, ФНОИ за включване в обучение по държавна субсидия.

Професионална реализация  на мениджмънт в:

– Държавни, общински и частни институции за ранно детско образование до седемгодишна възраст според приоритетите на стратегия „Европа 2020“;

– Центрове за личностно развитие, центрове за педагогически услуги и приобщаващо образование, центрове за сезонно и почасово отглеждане на деца;

– Центрове за игрова анимация, центрове за атракция и забавление на деца и възрастни; центрове за приложни изкуства и за детско творчество;

– Центрове и фирми за разработване и разпространение на игрово-образователни средства, за обзавеждане на институции за предучилищна възраст.

Теми за събеседване

за магистърска програма Мениджмънт на образованието
в предучилищните заведения

 1. Кандидатът представя мотивите за кандидатстване в магистърската програма.
 2. Кандидатът предоставя информация за досегашната си подготовка по специалността и къде я е получил.
 3. Кандидатът описва и обосновава намеренията си за самостоятелна работа и изследователските си интереси в рамките на магистърската програма.
 4. Кандидатът излага плановете си за бъдещото си професионално развитие и реализация във връзка с програмата.

Комисията оценява общата култура, хуманитарната и педагогическата подготовка на кандидата, както и способността му аргументирано да обосновава идеите си за обучението в специалността, научното израстване и професионалното развитие.

 

Магистърска програма:     Педагогика на масовата и художествената комуникация

 Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: задочна (държавна поръчка и платено обучение)

Прием: от зимен семестър

Ръководител: доц. д-р Лора Спиридонова

e-mail: loraih@uni-sofia.bg

 Образователни цели

Подготовка на педагогически кадри със специализирана подготовка по медийна педагогика и художествена комуникация, които могат да съдействат за изграждането на медийна компетентност у децата, която се изразява в пълноценно и критично възприемане на изкуството и на продуктите, и въздействията на традиционните и интерактивните медии.

Компетенции, необходими за професионална реализация

А: Общи изисквания – знания и умения.

Задълбочена академична психолого-педагогическа подготовка в областта на образованието и медийната педагогика.

Б: Специални изисквания – знания и умения.

Познания на възможностите за изследване на масовите комуникации и изкуствата, както и за усвояване на методи, технологии и инструментариум, разкриващи въздействието им върху децата.

Условия за прием

– Кандидатите трябва да притежават диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ и да са завършили с успех, не по-нисък от добър.

– Кандидатите трябва да притежават педагогическа или хуманитарна правоспособност, съобразно която ще се реализират по различен начин след завършването на магистърската програма.

– Кандидатите за платена форма на обучение не полагат конкурсен изпит.

– Кандидатстващите за места, субсидирани от държавата, трябва да положат конкурсен изпит (събеседване) по конспект, посочен в справочника на СУ, ФНПП за включване в обучение по държавна субсидия.

Професионална реализация

Завършилите програмата „Педагогика на масовата и художествената комуникация“, могат да заемат следните длъжности, в зависимост от бакалавърската си правоспособност:

А. С педагогическа правоспособност: учител в детска градина; начален учител; учител възпитател; педагогически съветник /педагог-психолог/ в детски градини и училища; ръководител и преподавател в центрове за работа с деца, в детски школи и в групи за извънкласна дейност; научна и научно-помощна длъжност; длъжност в детските отдели и институциите за масова и художествена комуникация; консултант и ръководител на деца от предучилищна и начална училищна възраст към институции и частни детски градини и училища; административно-управленска длъжност.

Б. С правоспособност различна от педагогическата: ръководител и преподавател в центрове за работа с деца, в детски школи и в групи за извънкласна дейност; научна и научно-помощна длъжност; длъжност в детските отдели и институциите за масова и художествена комуникация; консултант и ръководител на деца от предучилищна и начална училищна възраст към институции.

Теми за събеседване

за магистърска програма Педагогика на масовата
и художествената комуникация

 

 1. Кандидатът представя мотивите за кандидатстване в магистърската програма.
 2. Кандидатът предоставя информация за досегашната си подготовка по специалността и къде я е получил.
 3. Кандидатът описва и обосновава намеренията си за самостоятелна работа и изследователските си интереси в рамките на магистърската програма.
 4. Кандидатът излага плановете си за бъдещото си професионално развитие и реализация във връзка с програмата.

Комисията оценява общата култура, хуманитарната и педагогическата подготовка на кандидата, както и способността му аргументирано да обосновава идеите си за обучението в специалността, научното израстване и професионалното развитие.

 

 

Магистърска програма:      Образователни науки

                                                и интеркултурно възпитание

                                                (на английски език)

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовно (платено обучение)

Ръководител на програмата: доц. дн Розалина Енгелс-Критидис

e-mail: r.engels@fppse.uni-sofia.bg

 

Образователни цели

Магистрантите получават задълбочена академична общообразователна и психолого-педагогическа подготовка в областта на интеркултурното образование и придобиват умения за позитивна междукултурна комуникация при реализирането на образователно-възпитателното взаимодействие с деца и ученици  в интеркултурна среда.

Компетенции, необходими за професионална реализация

– Овладяване на познания за спецификата на учебно съдържание в образователните институции, в контекста на интеркултурната компетентност.

– Практико-приложни умения за реализация на педагогически технологии в интеркултурно образователно пространство.

– Умения за взаимодействие с деца – индивидуализирани и групови техники за общуване.

Условия за прием

За приема в програмата е необходимо кандидатите да отговарят на следните условия:

 1. Да притежават сертификат/диплома за владеене на английски език минимум на равнище на подготовка в специализираните гимназии за чуждоезиково обучение;
 2. Да притежават диплома за образователно-квалификационната степен „бакалавър“ с успех, не по-нисък от добър.

Класирането се извършва по общия успех от дипломата за висше образование.

Предвижда се само платена форма на обучение. Кандидатите не полагат конкурсен изпит.

Професионална реализация

Завършилите магистърската програма получават диплом за образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност Предучилищна и начална училищна педагогика и придобиват професионална квалификация „магистър педагог по интеркултурно възпитание и учител в интеркултурна образователна среда“.

 

 

MA Program:  Educational Sciences and Intercultural Education

                       (in English)

 Length of study: 2 semesters

Form of study: full-time (paid tuition)

Manager of the course: Assoc. Prof. Rozalina Engels-Kritidis, D.Sc.

e-mail: r.engels@fppse.uni-sofia.bg

 

Educational aims

The MA students are provided with in-depth academic psychological and pedagogical expertise in the sphere of intercultural education. In the course of study they acquire skills for positive intercultural communication which are instrumental for the instructional interaction with preschoolers and schoolchildren in an intercultural environment.

Professional realization competences provided by the program

– Expertise on the specific features of educational content within the curriculum of educational institutions in the context of intercultural competence;

– Practical skills for the implementation of pedagogical technologies in an intercultural educational environment;

– Skills for interaction with children – individual and group communication techniques.

Terms of acceptance

The prospective candidates for this MA program are expected to meet the following requirements:

 1. They must have acquired a certificate / diploma for the level of their command of English which needs to equal the language level of specialized secondary language school graduates at the least;
 2. They must have graduated from a Bachelor’s degree program with an average grade not less than “good”.

The candidates are ranked and accepted on the basis of the average grade from their Bachelor’s degree.

Tuition within this MA program is paid. The candidates sit for no entrance exam/interview.

Professional realization

The students who complete this MA program successf receive  Master’s degree diploma in “Preschool and Primary School Education” and obtain the professional qualification of “MA educator in intercultural instruction and teacher in an intercultural educational environment”.

 

Магистърска програма:     Ранно чуждоезиково обучение
в началните класове

 Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: задочна (държавна поръчка и платено обучение)

Ръководител: ас. д-р Илияна Симеонова

e-mail: i.simeonova @fppse.uni-sofia.bg

 

Програмата има за цел подготовката на висококвалифицирани педагогически кадри за реализиране на учебно-възпитателния процес в чуждоезиковото обучение от първи до четвърти клас. Чрез включените в нея учебни дисциплини се разширяват и обогатяват лингвистичните, педагогическите и методическите компетенции на обучаваните, които са им необходими при преподаването на чужд език в началните класове.

Освен теоретичната подготовка програмата дава възможност за усъвършенстване на практическите езикови, комуникативни и педагогически умения на обучаваните.

Завършилите магистърската програма придобиват професионална квалификация: педагог, учител по чужд език в началните класове.

Условия за кандидатстване: В магистърската програма могат да кандидатстват всички завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ с педагогическа правоспособност и владеещи чужд език с прилагане на необходимите документи (сертификат за степен за владеене на чужд език –  ниво В2 или по-високо според ОЕЕР).

Кандидатстващите за места, субсидирани от държавата, полагат устен приемен изпит – събеседване, а за платената форма на обучение класирането става по успех от дипломата за бакалавърска степен или висше образование. До участие в класиране за обучение срещу заплащане се допускат само кандидати, завършили висшето си образование с успех не по-нисък от добър /4.00/.

 

Конспект за събеседване

за магистърска програма Ранно чуждоезиково обучение
в началното училище

 

 1. Мотивация за кандидатстване в избраната магистърска програма.
 2. Очаквания за развитие на професионалните компетентности чрез избраната магистърска програма.
 3. Състояние на чуждоезиковото обучение в началните класове.
 4. Идеи за подобряване качеството в развитието на комуникативните способности на децата.

 

 

Магистърска програма:       Начална училищна педагогика
(за завършили други специалности)

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

Ръководител: проф. д-р Илиана Мирчева, доц. д-р Любка Алексиева, доц. д-р Николай Цанев, доц. д-р Анна Георгиева

 

e-mail: imircheva@uni-sofia.bg; l.aleksieva@fppse.uni-sofia.bg; n.tsanev@fppse.uni-sofia.bg; ag@uni-sofia.bg

 

Програмата има за цел подготовката на висококвалифицирани педагогически кадри за реализиране на учебно-възпитателния процес от първи до четвърти клас. Чрез включените в нея учебни дисциплини се осигурява необходимата психолого-педагогическа и методическа подготовка на завършили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ специалности без педагогическа и/или учителска правоспособност.

Магистрите, завършили успешно програмата получават образователно-квалификационна степен „Магистър – педагог, начален учител“ и могат да се реализират като: начален учител; учител-възпитател в началния етап на основната степен на средното образование; преподавател в центрове за работа с деца, в детски школи и групи за извънкласна дейност; административно -управленски, научни и научно-помощни длъжности в детските отдели и институции за масова художествена комуникация; консултант-експерт в институции за работа с деца от началната училищна възраст; в диагностични и прогностични центрове; консултант и ръководител на деца от начална училищна възраст към различни държавни, общински и частни образователни институции.

Завършилите магистърската програма придобиват професионална квалификация: педагог, начален учител.

Условия за кандидатстване: В магистърската програма могат да кандидатстват всички завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ без педагогическа правоспособност.

Предвижда се обучението да е само в платена форма. Кандидатите не полагат конкурсен изпит. До участие в класиране се допускат само кандидати с минимален среден успех „добър“.

 

 

Магистърска програма:   Начална училищна педагогика
(за завършили педагогически
специалности и специалности с
учителска правоспособност)

 

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

 

Ръководител: доц. д-р Любен Витанов, доц. д-р Габриела Кирова

e-mail: l.vitanov@fppse.uni-sofia.bg, kirova@uni-sofia.bg

 

Програмата има за цел подготовката на високо-квалифицирани педагогически кадри в областта на началната училищна педагогика. Чрез включените в нея учебни дисциплини се осигурява необходимата педагогическа и методическа подготовка на завършили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ специалности с учителска правоспособност. Обучението в магистърската програма обхваща два семестъра и включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.

Завършилите магистърската програма придобиват професионална квалификация: педагог, начален учител.

Класирането на кандидатите за платена форма на обучение става по документи на база среден успех от представена диплома. До участие в класиране се допускат само кандидати с минимален среден успех „добър“.

bg_BGБългарски