СПЕЦИАЛНОСТ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ – 2020 – 2021

Магистрите завършили успешно специалността са високо квалифицирани специалисти в областта на физическото възпитание и спорта и туристическата спортна дейност. Те придобиват специализирани умения за организационна дейност в извънучилищните и извънкласни спортни прояви.

 

Магистърска програма: Спортни дейности и туризъм /за завършили специалности с учителска правоспособност/

 Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

Ръководител: доц. д-р Ирен Пелтекова

e-mail: i_peltekova@sport.uni-sofia.bg

Програмата има за цел подготовката на високо квалифицирани спортно-педагогически кадри с познания за осъществяване на спортно-туристическата дейност на ученици и младежи  за организиране на спортни прояви и първенства в организации и структури в областта на спорта.

Завършилите магистърската програма придобиват професионална квалификация: организатор, спортни прояви и първенства; преподавател, спортни дейности и туризъм в извънкласни и извънучилищни дейности.

Условия за кандидатстване: В програмата могат да кандидатстват завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ със специалности с учителска правоспособност по физическо възпитание и спорт, педагози със специализация по физическо възпитание и спорт, завършили преквалификация по физическо възпитание и спорт.

Срокът на обучение е два семестъра, редовна форма, обучение срещу заплащане.

Класирането на кандидатстващите за платената форма на обучение става по успех от дипломата за бакалавърска степен или висше образование. До участие в класиране за обучение срещу заплащане се допускат само кандидати, завършили висшето си образование с успех не по-нисък от добър /4.00/.

bg_BGБългарски