СПЕЦИАЛНОСТ ЛОГОПЕДИЯ – 2020 – 2021

Специалност Логопедия дава професионална подготовка за работа с лица с комуникативни нарушения от всички възрастови групи. Логопедът извършва диагностична, корекционно-терапевтична и профилактична дейност на всички видове езикова и говорна патология. Той работи в тясно сътрудничество с педагогическите, медицинските, парамедицинските специалисти и със семействата на лицата с комуникативни нарушения.

 

Магистърска програма:     Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието (за бакалаври  по логопедия)

 Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна (държавна поръчка и платено обучение)

Ръководител: проф. дпн Цветанка Ценова

e-mail: ccenova@uni-sofia.bg

тел.: 02/9706 227

Магистърската програма Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието е предназначена за бакалаври по логопедия и се осъществява само в редовна форма на обучение по график, съобразен с аудиторната специфика и потребностите на работещите студенти. Приемът на студентите се извършва в зимен семестър, по успех от дипломата за висше образование, а за държавна поръчка и според оценката от предварителното събеседване.

Професионалната квалификация на завършилите програмата е: Логопед – Комуникативни нарушения на развитието.

Завършилите магистърска степен по тази програма могат да работят с деца и възрастни с всички форми на езикова и говорна патология. Знанията и уменията им за работа с комуникативните нарушения при децата са особено задълбочени. Допълнителните им компетенции, получени с магистърската степен, се простират в следните области: експертна диагностика и терапия на комуникативните нарушения на развитието; експертна работа в диагностичен екип по идентификацията и оценката на тези нарушения; експертна консултантска дейност, свързана с детската езикова и говорна патология; експертна работа по ранна превенция на детските комуникативни нарушения; собствена научно-практическа дейност; ръководна научно-практическа дейност на логопеди бакалаври; мениджмънт на логопедични заведения. Обучението завършва със защита на дипломна работа.

Логопедът-магистър може да извършва научни изследвания и да повиши образованието си в докторска образователно-научна степен, да работи на самостоятелна (частна) практика и към институции от различни сфери – образователна, медицинска, социална: специални училища и детски градини (вкл. логопедични), общообразователни (масови) училища и детски градини, ресурсни центрове за деца със специални образователни потребности, болници, психодиспансери, рехабилитационни центрове за възрастни,  центрове за деца с речеви нарушения, рехабилитационни центрове за деца с двигателни, интелектуални, сензорни нарушения, домове за социални грижи, други.

 

Конспект за събеседване

(за обучение по държавна поръчка)

  1. Лична мотивация за продължаване на образованието в избраната магистърска програма, професионален опит и перспективи за развитие.
  2. Статут на логопедията в национален и в световен план, тенденции в нейното развитие.
  3. Дискусионни аспекти на понятийния апарат на логопедията в контекста на комуникативните нарушения на развитието.
  4. Място на логопедията в съвременната система на науките и в съвременната практика.
  5. Основи на логопедичната терапия – принципи, цели, специфика, приложение.

 

 

Магистърска програма:  Логопедия (за български граждани,
завършили други специалности)

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

Ръководител: доц.д-р Катерина Щерева

e-mail: kshtereva@uni-sofia.bg

katerinashtereva@abv.bg

служебен тел.: +359 2 9706 230

мобилен тел.: +359 898 795 413

 

Магистърската програма по логопедия е предназначена за специалисти с бакалавърска степен в сродни на логопедията области – специалисти с педагогическа и учителска правоспособност, медицински и парамедицински специалисти, психолози и социални работници.

Приемът на студентите се извършва по документи. Обучението в редовната и в задочната форма се провежда по график, съобразен с аудиторната специфика и ангажираността на преподавателите.

Завършилите магистърска степен по логопедия придобиват знания и практически умения за работа с деца и възрастни с всички форми на речева патология: гласови и артикулационни нарушения, нарушения при вродени цепнатини на устните и небцето, нарушения на речевата плавност (заекване, запъване и др.), неврологични езикови и говорни нарушения при деца и възрастни (специфични езикови нарушения, афазия, дисфагия, дизартрия – на развитието и придобита), комуникативни нарушения при психична девиантност (аутизъм, шизофрения и др.), интелектуална и сензорна недостатъчност (умствена изостаналост, нарушения на слуха и зрението и др.).

Тъй като след завършване на магистърската програма студентите придобиват нова специалност, обучението им представлява проекция на това в бакалавърската степен по логопедия и компетенциите им  са сходни с тези на бакалавър по логопедия. Обучението завършва с преддипломна практика и държавен изпит.

Завършилите магистърска степен по логопедия могат да продължат образованието си образователна и научна степен „доктор”, да работят на самостоятелна (частна) практика и към институции от различни сфери – образователна, медицинска, социална: специални училища и детски градини (вкл. логопедични), общообразователни (масови) училища и детски градини, ресурсни центрове за деца със специални образователни потребности, болници, психодиспансери, рехабилитационни центрове за възрастни,  центрове за деца с речеви нарушения, рехабилитационни центрове за деца с двигателни, интелектуални, сензорни нарушения, домове за социални грижи, други.

 

 Магистърска програма:  Логопедия (за чужденци,

завършили други специалности)

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

Ръководител: гл. ас. д-р Диана Игнатова

e-mail: ddignatova@uni-sofia.bg

тел.: 0878231432

 

Магистърската програма по логопедия е предназначена за специалисти с бакалавърска степен в сродни на логопедията области – специалисти с педагогическа и учителска правоспособност, медицински и парамедицински специалисти, психолози и социални работници.

Приемът на студентите се извършва по документи. Обучението в редовната и в задочната форма се провежда по график, съобразен с аудиторната специфика и ангажираността на преподавателите.

Завършилите магистърска степен по логопедия придобиват знания и практически умения за работа с деца и възрастни с всички форми на речева патология: гласови и артикулационни нарушения, нарушения при вродени цепнатини на устните и небцето, нарушения на речевата плавност (заекване, запъване и др.), неврологични езикови и говорни нарушения при деца и възрастни (специфични езикови нарушения, афазия, дисфагия, дизартрия – на развитието и придобита), комуникативни нарушения при психична девиантност (аутизъм, шизофрения и др.), интелектуална и сензорна недостатъчност (умствена изостаналост, нарушения на слуха и зрението и др.).

Тъй като след завършване на магистърската програма студентите придобиват нова специалност, обучението им представлява проекция на това в бакалавърската степен по логопедия и компетенциите им  са сходни с тези на бакалавър по логопедия. Обучението завършва с преддипломна практика и защита на дипломна работа.

Завършилите магистърска степен по логопедия могат да продължат образованието си образователна и научна степен „доктор”, да работят на самостоятелна (частна) практика и към институции от различни сфери – образователна, медицинска, социална: специални училища и детски градини (вкл. логопедични), общообразователни (масови) училища и детски градини, ресурсни центрове за деца със специални образователни потребности, болници, психодиспансери, рехабилитационни центрове за възрастни,  центрове за деца с речеви нарушения, рехабилитационни центрове за деца с двигателни, интелектуални, сензорни нарушения, домове за социални грижи, други.

 

 Магистърска програма:  Логопедия (за български граждани,
завършили други специалности)

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

Ръководител: проф. дпсн Нели Василева

e-mail: nnvasileva@uni-sofia.bg; vasnel@abv.bg

тел.: 02/9706 227

 

Магистърската програма по логопедия е предназначена за специалисти с бакалавърска степен в сродни на логопедията области – специалисти с педагогическа и учителска правоспособност, медицински и парамедицински специалисти, психолози и социални работници.

Приемът на студентите се извършва по документи. Обучението в редовната и в задочната форма се провежда по график, съобразен с аудиторната специфика и ангажираността на преподавателите.

Завършилите магистърска степен по логопедия придобиват знания и практически умения за работа с деца и възрастни с всички форми на речева патология: гласови и артикулационни нарушения, нарушения при вродени цепнатини на устните и небцето, нарушения на речевата плавност (заекване, запъване и др.), неврологични езикови и говорни нарушения при деца и възрастни (специфични езикови нарушения, афазия, дисфагия, дизартрия – на развитието и придобита), комуникативни нарушения при психична девиантност (аутизъм, шизофрения и др.), интелектуална и сензорна недостатъчност (умствена изостаналост, нарушения на слуха и зрението и др.).

Тъй като след завършване на магистърската програма студентите придобиват нова специалност, обучението им представлява проекция на това в бакалавърската степен по логопедия и компетенциите им  са сходни с тези на бакалавър по логопедия. Обучението завършва с преддипломна практика и държавен изпит.

Завършилите магистърска степен по логопедия могат да продължат образованието си образователна и научна степен „доктор”, да работят на самостоятелна (частна) практика и към институции от различни сфери – образователна, медицинска, социална: специални училища и детски градини (вкл. логопедични), общообразователни (масови) училища и детски градини, ресурсни центрове за деца със специални образователни потребности, болници, психодиспансери, рехабилитационни центрове за възрастни,  центрове за деца с речеви нарушения, рехабилитационни центрове за деца с двигателни, интелектуални, сензорни нарушения, домове за социални грижи, други.

bg_BGБългарски