СПЕЦИАЛНОСТ СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА – 2020 – 2021

 •  Специална педагогика (за завършили други специалности)
 • Специална педагогика (за завършили специална педагогика и други педагогически специалности)
 • Специална педагогика (обучение на английски език)
 • Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения

Дейността на завършилите Специална педагогика е диференцирана в зависимост от това какви деца точно ще обслужват, какво е основното нарушение, имат ли децата съпътстващи нарушения, как ще се работи с тях – индивидуално или групово и т.н. Дипломираните магистри по Специална педагогика могат да се реализират в различни специални училища (помощни, училища за деца с намален слух и зрение и др.), като ресурсни учители към общообразователното училище, могат да работят към рехабилитационни центрове, социални учреждения, болнични заведения, дневни учебни и трудови центрове за работа и т.н.

 

Магистърска програма: Специална педагогика (за                         завършили други специалности)

 Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

Ръководител: доц. д-р Данка Щерева

тел.: 02/9706 253

e-mail: djankulova@uni-sofia.bg; dan.nikol@abv.bg

В тази магистърска програма могат да кандидатстват всички специалисти с бакалавърска степен (за завършили други специалности).

Приемът на студентите се извършва по документи, по успех от дипломата за висше образование, в зимен семестър.

Магистърската програма дава възможност на завършилите други специалности да придобият следните възможности за професионална реализация:

 • специален педагог (ресурсен учител) в предучилищна степен за работа с деца със специални образователни потребности;
 • специален педагог (учител) в начален етап на обучение;
 • специален педагог(учител в специално училище или ресурсен учител) в прогимназиален етап на обучение;
 • специален педагог (ресурсен учител) за работа в гимназиален етап на обучение;
 • специален педагог в дневен център;
 • специален педагог за работа в защитено жилище;
 • специален педагог за работа с деца със значителни увреждания в дневните центрове;
 • специален педагог за работа с деца от аутистичния спектър;
 • специален педагог за работа с деца с леки комбинирани увреждания.

Тези специалисти могат да извършват възпитателна, образователна, корекционно-образователна, експертна, управляваща и други дейности за деца със специални образователни потребности  в предучилищна, начална училищна, прогимназиална и гимназиална училищна възраст.

 

Магистърска програма:    Специална педагогика                           (за завършили специална  педагогика и други педагогически         специалности)

 Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна (държавна поръчка и платено обучение)

Ръководител: доц. д-р Анна Трошева – Асенова

e-mail: trosheva@uni-sofia.bg

В тази магистърска програма могат да кандидатстват специалисти с диплома за бакалавър по специална педагогика или други педагогически специалности.

Приемът на студентите се извършва в зимен семестър. За платената форма на обучение приемът е само по документи, по успех от дипломата за висше образование, а за държавна поръчка се включва и оценка от писмени разработки. Обучението завършва със защита на дипломна работа, която преминава проверка за антиплагиатство.

Професионалната квалификация на завършилите програмата е: Специален педагог – учител за деца и ученици със специални образователни потребности.

Магистърската програма дава възможност на завършилите я специалисти да се реализират като специални педагози и/или ресурсни учители в предучилищна, в начална училищна и прогимназиална степен за работа с деца със специални образователни потребности потребности; като специални педагози за работа с деца в условията на дневен център; за работа с деца със значителни увреждания в условията на социалните заведения и дневните центрове; за работа с деца от аутистичния спектър или с деца с леки комбинирани увреждания; ресурсни учители; директори на специални учебно-възпитателни и социални заведения и дневни центрове.

Тези специалисти могат да извършват ресурсно подпомагане, корекционна, образователна и възпитателна, експертна, управляваща и други дейности за деца със специални образователни потребности в различни възрастови групи. Дипломата от магистърската програма е добра основа за насочване към научно-изследователска дейност в областта на Специалната педагогика и приобщаващото образование и продължаване на образованието в докторантски програми.

Писмените разработки за кандидатите по държавна поръчка се изпращат по електронен път и трябва да съдържат:

 1. Кратко мотивационно писмо за кандидатстване в магистърската програма;
 2. Автобиография за образователния, професионален път и постижения на кандидата до момента;
 3. Разработка на тема: Актуални проблеми на приобщаващото образование за децата със специални образователни потребности (до 5 страници, включително литературните източници).

При оценяването се имат предвид образователните и професионални постижения, мотивацията на кандидата, а също така знанията и уменията му, проявени в писменото изложение.

 

Магистърска програма:     Специална педагогика                 (обучение на английски език)

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

Ръководител: ас. д-р Маргарита Томова

e-mail: mvenelinov@uni-sofia.bg

тел.: 02/9706 229

В тази магистърска програма могат да кандидатстват специалисти с диплома за бакалавър по специална педагогика или други педагогически специалности.

Приемът на студентите се извършва в зимен семестър. Извършва се по документи, по успех от дипломата за висше образование. Обучението завършва със защита на дипломна работа, която преминава проверка за антиплагиатство.

Професионалната квалификация на завършилите програмата е: Специален педагог – учител за деца и ученици със специални образователни потребности.

Магистърската програма дава възможност на завършилите я специалисти да се реализират като специални педагози и/или ресурсни учители в предучилищна, в начална училищна и прогимназиална степен за работа с деца със специални образователни потребности потребности; като специални педагози за работа с деца в условията на дневен център; за работа с деца със значителни увреждания в условията на социалните заведения и дневните центрове; за работа с деца от аутистичния спектър или с деца с леки комбинирани увреждания; ресурсни учители; директори на специални учебно-възпитателни и социални заведения и дневни центрове.

Тези специалисти могат да извършват ресурсно подпомагане, корекционна, образователна и възпитателна, експертна, управляваща и други дейности за деца със специални образователни потребности в различни възрастови групи. Дипломата от магистърската програма е добра основа за насочване към научно-изследователска дейност в областта на Специалната педагогика и приобщаващото образование и продължаване на образованието в докторантски програми.

 

Магистърска програма:     Ерготерапия за деца и възрастни  с нарушения

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

Ръководител: доц. д-р Емилия Евгениева

тел.: 02/9706 232

e-mail: e.evgenieva@fppse.uni-sofia.bg

За тази магистърска програма могат да кандидатстват специалисти, които имат бакалавърска степен в следните специалности: специална педагогика, логопедия, начална училищна педагогика, начална училищна педагогика с чужд език, предучилищна педагогика, предучилищна педагогика с чужд език, предучилищна и начална училищна педагогика, обща педагогика, социална педагогика, педагогика на изобразителното изкуство, музикална педагогика, психология, социални дейности, специалисти от Националната спортна академия, обществено здраве, специалности, които дават педагогическа правоспособност (филологически, биология, география, история, културология, философия и др.).

Приемът на студентите се извършва по документи, по успех от дипломата за висше образование, в зимен семестър.

Магистърската програма има интердисциплинарен характер. Целта е да се подготвят магистри – специални педагози, за работа с деца със специални образователни потребности в общообразователните и специалните училища, като се използват алтернативни способи на въздействие. Тук става въпрос за различните видове ерготерапевтични средства.

Програмата предлага овладяването на съвременни знания, умения и навици за дейността като средство и подход на въздействие. Важна задача е усвояването на различните видове ерготерапевтични методи и средства за развитие на деца и лица със специални образователни потребности. Процесът на обучение в магистърската програма е приоритетно ориентирана към различните терапевтични методи за постигане на социална и професионална адаптация на децата и възрастните с нарушения.

Важна задача е усвояването на различните видове ерготерапевтични методи и средства за развитие на лица и деца със специални образователни потребности.

Завършилите тази магистърска програма могат да прилагат усвоеното в условията на специалното и общообразователното училище, социалното заведение, дневния център, логопедичния кабинет и др.

bg_BGБългарски