СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА – 2020 – 2021

  •  Мениджмънт на социално-педагогическите дейности
  • Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства
  • Социално-възпитателна и пробационна дейност с право-
    нарушители

Кандидатстващите за места, субсидирани от държавата, полагат устен приемен изпит – събеседване, а за платената форма на обучение класирането става по успех от дипломата за бакалавърска степен или висше образование. До участие в класиране за обучение срещу заплащане се допускат само кандидати, завършили висшето си образование с успех не по-нисък от добър /4.00/.

Магистърска програма:       Мениджмънт на социално-педагогическите дейности

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна /държавна поръчка и платено обучение/

Прием: от зимен семестър

 Ръководител: проф. дпн Клавдия Сапунджиева

e-mail: ksapundjieva@uni-sofia.bg

Магистърската програма има за цел да подготви  висококвалифицирани аналитични специалисти, които да се реализират като мениджъри, съветници и консултанти в социалната сфера – държавни, неправителствени и частни организации и специализирани институции.

Обучението и подготовката в магистърската програма са ориентирани към формиране на висока професионална мотивираност и осигуряване на качествено консултиране, съветване, социална работа на групи и индивиди независимо от тяхната етническа принадлежност, социално-икономически статус, физически и интелектуален потенциал.

След успешно завършване на магистърската програма студентите магистри ще придобият: знания за теоретичните основи и съвременните тенденции в областта на социално-педагогическата работа; знания и умения за планиране, координиране и провеждане на ориентировъчни и оценъчни изследвания, както и анализ на резултатите, получени при проучване на индивидите; знания и умения, отнасящи се до управлението на професионалното развитие и професионалната кариера; знания и придобиване на умения за реализация като специалисти и мениджъри в социално- педагогическите заведения; знания и умения за прилагане на различни техники и стратегии за индивидуално и групово консултиране, диагностика, преодоляване на конфликтни ситуации в семейството и групата, в колектива и действия в кризисни ситуации; знания и умения за проектиране, планиране, координиране, провеждане и оценка на различни програми за превенция, интервенция на индивиди със социално-педагогически социални нужди и проблеми.

В магистърската програма Мениджмънт на социално – педагогическите дейности ще се приемат кандидати за редовно и задочно обучение, които имат висше образование по социална педагогика и другите утвърдени педагогически специалности, специалности с учителска правоспособност, Социални дейности, Логопедия, Обществено здраве, Психология, Социология, Теология и другите сродни хуманитарни и социални специалности.

Продължителността на обучението в редовна форма е два семестъра.

Магистърска програма:     Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна  /държавна поръчка и платено обучение/

Прием: от зимен семестър

 Ръководител: проф. д-р Нели Бояджиева

e-mail: nbojadzhie@ uni-sofia.bg

Магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти, които да се реализират ефективно като специалисти по работа със семейства и консултант-терапевти.

Обучението е насочено към формиране на професионална идентичност на бъдещите специалисти консултанти и осмисляне на тяхната основна професионална цел: подпомагане и консултиране на семействата във всички аспекти и форми на социално-педагогическата работа и проблематика.

След завършване на магистърската програма студентите ще придобият: знания за семейството като социален феномен, за нормативните основи на брака и неговите разновидности; знания за теоретичните основи и съвременните тенденции в областта на работата със семейства, тяхното консултиране и социално-педагогическа терапия и помощ; знания и умения за разработване на подкрепящи програми за работа със семейството и отделните му членове; знания и умения за прилагане на различните техники и стратегии за индивидуална и съвместна работа със семействата – консултиране, арттерапия, преодоляване на конфликти и стратегии за справяне в проблемни ситуации.

В магистърската програма ще се приемат кандидати за редовно обучение, които имат висше образование по социална педагогика и другите утвърдени педагогически специалности, специалности с учителска правоспособност, Социални дейности, Логопедия, Обществено здраве, Психология, Социология, Теология и другите сродни хуманитарни и социални специалности.

Магистърска програма:     Социално-възпитателна и  пробационна дейност с правонарушители

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: задочна /държавна поръчка и платено обучение/

Прием: от зимен семестър

 Ръководител: проф. д-р Нели Петрова

e-mail: nelinp@ uni-sofia.bg

Магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти, които да се реализират ефективно като пробационни служители, социални работници, социални педагози и възпитатели в институции и организации за деца и лица с поведенчески проблеми, инспектори по социална дейност в затворите, затворническите общежития и поправителните домове, инспектори в детски педагогически стаи.

Като се имат предвид особеностите на социалната работа с правонарушители, обучението в магистърската програма е насочено към специализирана професионална дейност за управление на риска от рецидив и обществена опасност при извършителите на противоправни деяния, индивидуализиране на третирането на правонарушителя на основата на оценка на нуждите, реализиране на социално-възпитателни и пробационни програми както в затворена, така и в отворена среда. Фокусът на програмата е към овладяване на знания и умения за изпълнение на мерки и наказания в общността – алтернативни на институционното третиране и лишаването от свобода.

След успешно завършване на магистърската програма студентите ще придобият: знания за нормативната рамка при работа с правонарушители, включително международни правни актове и стандарти; знания за факторите и причините за асоциално и делинквентно поведение; знания и умения за проучване, оценка и планиране при работа с правонарушител; знания за структурата и организацията на социално-превантивната и наказателно- изпълнителната система в България; знания и умения за прилагане на съвременни социално-педагогически подходи при работа с правонарушители – индивидуална и групова работа; специализирани програми за развитие на социална компетентност, за асертивност, за овладяване на гнева, за правонарушители със специални нужди, наркоманозависими, сексуални правонарушители; знания и умения за ориентировъчни и оценъчни изследвания, както и анализ на резултатите.

В магистърската програма ще се приемат кандидати за задочно обучение, които имат висше образование по социална педагогика и другите утвърдени педагогически специалности, специалности с учителска правоспособност, Социални дейности, Логопедия, Психология, Социология, Теология и другите сродни хуманитарни и социални специалности.

bg_BGБългарски