СПЕЦИАЛНОСТ МУЗИКА – 2020 – 2021

Специалността има за цел да подготви магистри в теоретичен, практически и научноизследователски план.

Студентите усвояват най-новите проблеми на обучението по музика в различните области на музикалното изкуство и приложната музикална педагогика.

Магистърската степен предоставя възможност за реализация във всички степени и етапи на общообразователното училище, музикални организации извън системата на МОН, в научноизследователски звена на национално и международно равнище и възможност за повишаване на квалификацията в образователната и научна степен „доктор“.

Кандидатстващите за места, субсидирани от държавата, полагат устен приемен изпит – събеседване, а за платената форма на обучение класирането става по успех от дипломата за бакалавърска степен или висше образование. До участие в класиране за обучение срещу заплащане се допускат само кандидати, завършили висшето си образование с успех не по-нисък от добър /4.00/.

Магистърска програма:  Музикална педагогика

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна (държавна поръчка и платено обучение)

Прием: от зимен семестър

Ръководител: проф. д-р  Адриан Георгиев

Тел: 02/970 62 45

e-mail: aggeorgiev@uni-sofia.bg

Насоченост, образователни цели

Квалификационната характеристика покрива целите на специалност Музика в образователно-квалификационната степен „магистър“. Комплексната насоченост на програмата разширява параметрите на познанието и уменията, което открива нови богати възможности за  практическата реализация на завършилия специалист с квалификационно наименование (професионална квалификация) „Учител – Музикален педагог“. Високата информационна осведоменост в областта на музикалното изкуство се съчетава с необходимите степени в областта на компютърните музикални технологии Този синтез отваря врати съм евристично мислене и иновативен подход в музикалната педагогика. Квалификационната характеристика на музикалния педагог изисква следните умения и знания:

 1. Да планира, организира и провежда експериментално- изследователска дейност.
 2. Да умее да осъществява диагностични процедури, свързани с музикалното развитие на личността
 3. Да популяризира необходимостта от практическото приложение на новите образователни технологии в музикалната педагогика.
 4. Да овладее знания и умения за работа в интеркултурното пространство.
 5. Да овладее умения за организационно-управленчески дейности в системата на образованието и институциите на културата.

Професионалната подготовка на магистъра по музикална педагогика обхваща следните области: психология, педагогика, музикална теория, компютърни технологии, мениджмънт и изпълнителско изкуство.

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Тази цел се покрива с квалификационната характеристика на специалност, в която се посочва какво трябва да знае и умее завършилият специалист с квалификационно наименование учител по музика:

 • Да планира, организира и провежда преподавателска и възпитателна дейност в часовете по музика, разкривайки и съдействайки за развитието на музикалните заложби на децата.
 • Да прилага на практика получените знания за своята професия.
 • Да прилага интегрално психолого-педагогическите и музикални знания.
 • Да провежда експериментално-изследователска дейност.
 • Да умее да осъществява диагностични процедури, свързани с музикалното развитие на личността.
 • Да умее да наблюдава, изучава, отчита и стимулира творческата индивидуалност на всяко дете.
 • Да умее да търси и прилага конкретен подход според индивидуалните различия на личността.
 • Да умее да прилага инструменталните си умения в различни форми на концертно-артистични изяви.

Професионални компетенции и професионална реализация

Квалификационната характеристика определя и длъжностната характеристика на магистъра по  музикална педагогика. Той има право да работи като:

 • музикален педагог във всички степени на образованието (детски заведения, начален, среден и горен курс на СУ);
 • музикален педагог в паралелките с разширено изучаване на музика (І–VІІІ клас) в СУ;
 • музикален педагог с профилирано изучаване на музика (ІХ-ХІІ клас) в СУ;
 • преподаватели във ВУЗ с педагогическа насоченост;
 • сътрудници в научно-изследователски лаборатории, центрове и институти по музика;
 • административни ръководители на учебни заведения, провеждащи обучение по музика в средното образование;
 • административни длъжности към общински и регионални комисии по образованието и културата;
 • административни длъжности към национални и правителствени институции, осъществяващи дейности в областта на музикалното образование и култура.

Условия за кандидатстване

В магистърска програма „Музикална педагогика“ могат да кандидатстват студенти завършили бакалавърска степен по „Музика“ или „Музикална педагогика“ или други музикални специалности.

Събеседването за местата по държавна поръчка протича в зависимост от показатели в конспекта и оценка на качествата на кандидатите.

Конспект за магистърска програма „Музикална педагогика“:

 1. Специфика на обучението по музика в средното училище. Управление и организация на учебния процес.
 2. Музикални дейности в часа по музика- видове, същност, съдържание.
 3. Основни музикални способности. Диагностика, методи и форми на работа за развиването им.
 4. Съдържание на обучението по музика в начален етап .
 5. Фолклорът в обучението по музика в начален, прогимназиален и гимназиален етап.
 6. Ключови компетентности и междупредметни връзки в обучението по музика.
 7. Дигиталната медийна компетентност в българското училище. Възможности за електронно и неприсъствено обучение. Синхронно и асинхронно дистанционно обучение.

 

Литература

Книги на учителя по музика в общообразователното училище, 2016.

Минчева, П. Музикалното възпитание в общообразователното училище, 2009.

Стоянова, Г. Учителят по музика в своята професия, 2000.

Учебници по музика за общообразователното училище, 2016-2019.

Чобанова, А. Прозорец към музиката, 1983.

Георгиев, А. Основи на музикалните компютърни технологии, 2004.

Георгиев, А. Тонрежисура и виртуални студийни технологии, 2002.

bg_BGБългарски