Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков: „ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“

Уважаеми колеги,

Факултетът по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски” има удоволствието да ви покани да участвате в:

Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината
от рождението нa проф. д-р Георги Бижков

„ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“

София, 6 и 7 ноември  2020 г.,
СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат

Програмата на конференцията включва работа в тематични сесии  и докторантска сесия и ще бъде качена допълнително.

Времето за представяне на докладите е до 10 минути, а пълните текстове ще бъдат публикувани преди конференцията в рецензиран сборник с ISBN.

Очакваме Ви!

С поздрав,

Организационен комитет на конференцията:

доц. дпн Милен Замфиров – председател

доц. д-р Маргарита Бакрачева

доц. д-р Розалина Енгелс-Критидис

проф. дн Радослав Пенев

доц. Милена Блажиева

доц. д-р Николай Цанев

проф. дпн Николай Попов

проф. д-р Адриан Георгиев

доц. д-р Габриела Кирова

доц. д-р Неда Балканска

проф. д-р Стефан Алтъков

проф. д-р Нели Бояджиева

доц. д-р Марина Пиронкова

гл. ас. д-р Галина Георгиева

гл. ас. д-р Любка Алексиева

гл. ас. д-р Диана Игнатова

гл. ас. д-р Емилия Караминкова-Кабакова

гл. ас. д-р Ралица Димитрова

ас. д-р Цвета Петрова

ас. д-р Мария Валявичарска-Караиванова

Александра Георгиева

Академичната общност на ФНОИ и COVID 19: изследвания, добри практики и препоръки

Скъпи колеги,
В необичайната за всички ситуация освен трудностите вероятно сте
стигнали и до някои решения, които да облекчат работата ви. В тази връзка е предложението ни да споделите свои наблюдения, изследвания, съвети и добри практики, с които можем да бъдем полезни на колеги и широката общественост.
Новата категория в частта „Актуално“ на страницата на Факултета:
Академичната общност на ФНОИ и COVID 19: изследвания, добри
практики и препоръки, има за цел да представи в синтезиран и разбираем вид опита на академичната общност на ФНОИ. Това разбира се, е изцяло пожелателно, а всеки материал ще бъде с посочено авторство.
Ще се радваме, ако вече имате готови идеи или пък впоследствие се
заразите с ентусиазъм
Може да изпращате всичко по темата на: mbakrachev@uni-sofia.bg

Към Родителите

Проучване – Нагласи след обявяване на първите случаи

Проучване – Реакции Извънредно положение

Педагогическата комуникация в условията  на извънредно положение – Проект на ФНОИ и ЦОКПС, доклад  21.04.2020 г.

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА В УСЛОВИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Студенти от катедра Социална педагогика и социално дело на ФНОИ в периода на извънредно положение се включиха като доброволци в националната телефонна линия на МТСП

СПИСЪК НА ДИСЦИПЛИНИ ОТ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЖАТ ПРИСЪСТВЕНИ ИЗПИТИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

СПЕЦИАЛНОСТ ПНУП

1 КУРС

№ ПО РЕД   НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНА   ПРЕПОДАВАТЕЛ
1. Математика     Проф. д-р  Здравка Лалчев
2. Психология /педагогическа/   гл. ас. д-р В. Баничанска
3. Педагогика /дидактика/   Доц. д-р Коста Герджиков

3 КУРС

№ ПО РЕД   НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНА   ПРЕПОДАВАТЕЛ
1. ИД – Философска антропология   Проф. дфн Валери Динев

СПЕЦИАЛНОСТ  СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

1 КУРС

№ ПО РЕД   НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНА   ПРЕПОДАВАТЕЛ
1. Дидактология доц. Коста Герджиков

3 КУРС

№ ПО РЕД   НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНА   ПРЕПОДАВАТЕЛ
1. Професионално ориентиране и кариерно развитие проф. Снежана Илиева

СПЕЦИАЛНОСТ СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

1 КУРС

№ ПО РЕД   НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНА   ПРЕПОДАВАТЕЛ
1. Невропсихология и патопсихология проф. д-р Цанка Попзлатева
2. Възрастова психология на типичното и атипичното развитие проф. д-р Цанка Попзлатева  
5. Очни блести доц. д-р Анна Попова

Онлайн кариерни консултации на студенти

С оглед на създалата се извънредна ситуация, ние от сектор „Кариерно развитие“ не сме преустановили работата си, свързана с кариерни консултации на студенти. Кариерните консултации ще се реализират онлайн, на имейл: su_career@uni-sofia.bg. Заинтересованите студенти имат възможност да изпращат своите въпроси и cv-ита, които бихме могли да обсъждаме и редактираме. Друга опция е среща в Скайп, за да поговорим от разстояние. Можем да бъдем намерени в скайп със същия e-mail: su_career@uni-sofia.bg.

Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“, предоставя дигитална колекция „Учебна литература“

Уважаеми, читатели,

напомняме ви, че можете да използвате нашата дигитална колекция „Учебна литература“, която представя актуални учебни материали по различните университетски специалности. Включени са необходими за студентите студии, статии, монографии и периодични издания.
http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/102

Обявяване на резултатите от конкурсната сесия по Националната научна програма Млади учени и постдокторанти за 2020 година

Комисията разгледа предложенията и взе решения за допустимост и класиране на постъпилите общо 11 проектни предложения. Оповестените резултати са кодирани, кандидатите са надлежно поименно уведомени по телефон, а по електронен път им е предоставен кодът във връзка с изискванията за защита на личните данни.

Решението на комисията е, че 3 от подадените проектни предложения не са допуснати до класиране поради установени технически несъответствия или недопустимост на кандидатите.

Проектни предложения с кодове ПДВ4 и ПДВ5 не са допуснати поради неспазване на изискванията за кандидатстване и представяне на предложенията на хартиен носител и в електронен вариант.

Предложение ПДВ1 не е класирано, тъй като кандидатът не отговаря на категорията, за която кандидатства.

По отношение на класирането:

В категория Млади учени без трудовоправни отношения с ФНОИ  предложение МУВ1 е със среден брой точки 58.2 и кандидатът е избран.

В категорията Постдокторанти без трудовоправни отношения с ФНОИ  предложение ПДВ2 е класирано с 70,3 точки, а ПДВ3 с 61.1. Избран е кандидатът с по-висок брой точки. В категорията Постдокторанти в трудовоправни отношения с, ФНОИ  са класирани и  петте подадени предложения. Точките са както следва: ПДВт1 68,7 т., ПДВт2, 54,8 т., ПДВт3 71,7 т., ПДВт4 61 т. и ПДВт5 69,8 т. Избрани са и петимата кандидати.

ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – АПРИЛ 2020 Г. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

Във връзка със Заповед на Ректора РД -19-124/8.03.2020 г. за преустановяване на учебните занятия се променят датите за провеждане на държавните изпити от мартенската сесия, както следва:

Държавен практико-приложен изпит /за магистърски програми, в които е предвиден по учебен план/ – 9 април 2020 г.

Защити на дипломни работи – 10 април 2020 г. по график, обявен от катедрите.

Писмен държавен изпит по специалността – 10 април 2020 г.,7,20ч.

Срок за подаване на молби за допускане до държавна изпитна сесия – от 23.03.2020 г. до 30.03.2020 г.

Към молбата се прилага снимка за документи, надписана с трите имена и факултетен номер.