Завърши випуск 2019 г. на Факултета по науки за образованието и изкуствата

280 бакалаври и магистри от випуск 2019 г. на Факултета по науки за образованието и изкуствата получиха дипломите си за завършено висше образование. С отличен успех са 54 абсолвенти. Четирима завършват с пълен отличен.

Повече за събитието може да прочетете ТУК

ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – МАРТ 2020 Г. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

Държавен практико-приложен изпит /за магистърски програми, в които е предвиден по учебен план/ – 26 март 2020 г.

Защити на дипломни работи 27 март 2020 г.

по график, обявен от катедрите.

Писмен държавен изпит по специалността – 27 март 2020 г., 7,20 ч.

Срок за подаване на молби за допускане до държавна изпитна сесия – от 9.03.2020 г. до 16.03.2020 г. Студентите, които ще бъдат на защита на дипломни работи подават молби и готовите дипломни работи на 13 и 16 март 2020 г., след като са получили потвърждение, че дипломните им работи са преминали успешно антиплагиатската процедура. Към молбата се прилага снимка за документи, надписана с трите имена и факултетен номер.

Прием на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър“ след висше образование за летния семестър на уч. 2019/2020 година

Факултетът по науки за образованието и изкуствата обявява прием на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър“ след висше образование за летния семестър на уч. 2019/2020 година в следните магистърски програми:

1.        Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика

Магистърска програма Образователни науки и интеркултурно възпитание /на английски език/ – 2 семестъра – редовна форма, обучение срещу заплащане;

2.        Специалност Специална педагогика

Магистърска програмаСпециална педагогика на английски език – 3 семестъра – редовна форма, срещу заплащане;

3.        Специалност Музикални медийни технологии и тонрежисура

Магистърска програма „Аудиовизуален дизайн /на английски език/ – редовно обучение – 2 семестъра, срещу заплащане;

4.        Специалност Графичен дизайн

Магистърска програма Графичен дизайн /за завършили други професионални направления/, редовно обучение – 3 семестъра, срещу заплащане.

Документи за кандидатстване за образователно-квалификационна степен “магистър” във Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“, за летен семестър на уч. 2019/2020 г. ще се приемат, както следва:

от 27.1.2020 г. до 31.1.2020 г. вкл. за места срещу заплащане с прием по документи.

  • Документите се подават за български граждани в стая 201,
  • за чуждестранни граждани – стая 320

в работните дни от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч.

Общи условия за кандидатстване:

За летен семестър на уч. 2019/2020 г. ФНОИ приема кандидати за ОКС „магистър“ само за обучение срещу заплащане по бал от дипломата. Правото за кандидатстване ползват лицата, които имат успех не по-малко от „добър“ от диплома за завършена степен на висшето образование /среден успех от семестриалните + среден успех от държавните изпити – не по-нисък от 7,00/.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  1. Молба по образец
  2. Диплома оригинал, издадена от легитимно висше. При липса на издадена диплома – академична справка – оригинал за завършилите други висши училища с посочен среден успех от семестриалните и от държавните изпити и придобита квалификация, а за завършилите Софийския университет – уверение, заверено от сектор „Студенти“ на съответния факултет, с посочен среден успех от семестриалните и от държавните изпити и придобита квалификация или заверено копие от приложението към дипломата.
  3. Диплома за средно образование.
  4. Лична карта.
  5. За завършилите висшето си образование в чужбина документ за признато образование от Софийския университет или удостоверение от НАЦИД /ако има издадено до септември 2011 г./, както и документ за най-ниска положителна и най-висока оценка в съответната страна.
  6. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв.
  7. Кандидатите с ТЕЛК (лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто) представят документ във факултета в кабинет 201, за да бъдат освободени от такса.

Балообразуване:

Класирането на кандидатите за места срещу заплащане става по бал, образуван от средния успех от семестриалните + средния успех от държавните изпити.

Максимален бал – 12.

Класиране за места срещу заплащане – 12.02.2020 г.,

Записване на приетите студенти от 13 – 14.02.2020 г. във ФНОИ. Повече информация за магистърските програми, както и класирането на кандидатите – на сайта на ФНОИ – fnoi.uni-sofia.bg

Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков: „ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“

Уважаеми колеги,

Факултетът по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски” има удоволствието да ви покани да участвате в:

Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината
от рождението нa проф. д-р Георги Бижков

„ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“

София, 15 и 16 май 2020 г.,
СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат

Програмата на конференцията включва работа в тематични сесии, чиито научни полета ще бъдат допълнително уточнени след получаване на заявките от участниците. В работата на конференцията ще бъде обособена и докторантска сесия.

Времето за представяне на докладите е до 10 минути, а пълните текстове ще бъдат публикувани преди конференцията в рецензиран сборник с ISBN.

Заявки за участие се приемат до 21 февруари 2020 г. на e-mail адрес conffnoi20@fppse.uni-sofia.bg, контактно лице: доц. д-р Маргарита Бакрачева. (ИЗТЕГЛЕТЕ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ: .DOC или .PDF)

Срокът за изпращане на пълните доклади е 21 март 2020 г.

Срокът за рецензирането на докладите и получаването на потвърждение от организаторите за приемане на материалите за публикуване е 31 март 2020 г.

Повече информация за конференцията, заедно с формата на заявката за участие и техническите изисквания към докладите, ще откриете в прикачената покана. (ПОКАНА)

Очакваме Ви!

С поздрав,

Организационен комитет на конференцията:

доц. дпн Милен Замфиров – председател

доц. д-р Маргарита Бакрачева

доц. д-р Розалина Енгелс-Критидис

проф. дн Радослав Пенев

доц. Милена Блажиева

доц. д-р Николай Цанев

проф. дпн Николай Попов

проф. д-р Адриан Георгиев

доц. д-р Габриела Кирова

доц. д-р Неда Балканска

проф. д-р Стефан Алтъков

проф. д-р Нели Бояджиева

доц. д-р Марина Пиронкова

гл. ас. д-р Галина Георгиева

гл. ас. д-р Любка Алексиева

гл. ас. д-р Диана Игнатова

гл. ас. д-р Емилия Караминкова-Кабакова

гл. ас. д-р Ралица Димитрова

ас. д-р Цвета Петрова

ас. д-р Мария Валявичарска-Караиванова

Александра Георгиева

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ „МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ В ОБЛАСТТА НА ПРИЕМСТВЕНОСТТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СТРУКТУРИ“

КУРСЪТ ПО СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ „МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ В ОБЛАСТТА НА ПРИЕМСТВЕНОСТТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СТРУКТУРИ“, КЪМ КАТЕДРА „ПРЕДУЧИЛИЩНА И МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА“, ПОДГОТОВКА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА И ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.01.2020 ОТ 9.00 В ЗАЛА 601.

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ТЕМА „ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

НАЧАЛОТО НА КУРСА ПО СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ТЕМА „ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“, КЪМ КАТЕДРА „ПРЕДУЧИЛИЩНА И МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА“, ПОДГОТОВКА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН, ЗАПОЧВА НА 18.01.2020 И 19.01.2020 ОТ 9.00 В ЗАЛА 601.

Уважаеми абсолвенти от Випуск 2019 г. – бакалавърска степен

Получаването на дипломите за степен бакалавър на студентите, дипломирани през 2019 г. ще се проведе на 11.02.2020 г. от 11 часа в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ – Ректорат.

Всички абсолвенти трябва да бъдат пред Аулата на 11.02.2020 г. в 9 часа за получаване на тогите. Потвърждаване за присъствие на Промоцията на Випуск 2019 се прави при инспекторите студенти на ФНОИ до 27.01.2019 г.

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКА И ДОКТОРАНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2020/2021 г.

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през академичната 2020/2021 година.

Срок за подаване на документи: от 20 февруари до 6 март 2020г.

Повече информация ТУК

График за начало на обучението в ОКС Магистър

СРЕЩА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГРАФИК ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР за студентите от магистърски програми „Музикална педагогика“ и „Виртуални студийни технологии и тонрежисура“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.11.2019 г. (Сряда) в 13:00 часа на бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок № 2, ет. 5, зала „Фонотека“.

ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/, ПЪРВИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР, ЩЕ ЗАПОЧНЕ НА 14.11.2019, В ЗАЛА 230 НА ФНОИ. НАЧАЛЕН ЧАС – 9.00. ЛЕКЦИИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ДНИТЕ ЧЕТВЪРТЪК, ПЕТЪК, СЪБОТА И НЕДЕЛЯ ОТ 14.11.2019 г.  ДО 22.12.2019 г.

ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ /, ПЪРВИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР. Първият блок лекции ще се проведе на 08, 09 и 10.11.2019, В ЗАЛА 230 НА ФНОИ. НАЧАЛЕН ЧАС – 9.00.

ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/, ПЪРВИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.11.2019, 16.11.2019, 17.11.2019, 22.11.2019, 23.11.2019, В ЗАЛА 601 НА ФНОИ. НАЧАЛЕН ЧАС – 9.00.

ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/, ПЪРВИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.11.2019, 30.11.2019, 01.12.2019, 06.12.2019, 07.12.2019, 08.12.2019, 13.12.2019, 14.12.2019, В ЗАЛА 601 НА ФНОИ. НАЧАЛЕН ЧАС – 9.00.

ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН /2 СЕМЕСТЪРА/ И ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН /3 СЕМЕСТЪРА/, ЩЕ ЗАПОЧНЕ ОТ 4.11.2019 Г.

Лекциите на първи курс в магистърска програма Логопедия (за бълг. граждани, завършили други специалности), задочно обучение ще започнат на 15.11.2019 г. от 09.00 ч. в зала 403.

Лекциите на първи курс в магистърска програма Специална педагогика (за завършили други специалности), задочно обучение ще започнат на 30.11.2019 г. от 10.00 ч. в ресурсен център.

Лекциите на първи курс в магистърска програма Логопедия (за бълг. граждани, завършили други специалности), редовно обучение ще започнат на 13.11.2019 г. от 09.00 ч. в зала 319.

Лекциите на първи курс в магистърска програма Комуникативни нарушения на развитието, редовно обучение ще започнат на 14.11.2019 г. от 13.00 ч. в зала 319.

Разписи на занятия