ПОКАНА

На 21.02.2019 г. от 16.00 часа в зала 313 на ФНОИ, ще се проведе среща на Експертната група към НАОА със студентии докторанти от ФНОИ. Заповядайте!

Важно!

До студентите I курс ОКС Магистър, по МП „Специална педагогика (за завършили други специалности)“, задочно обучение.

Лекциите за летен семестър ще започнат на 12.03.2019 г., от 10.00 ч., с проф. Катерина Караджова.

ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ В АУЛАТА НА СУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“. ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА 330 СТУДЕНТИ, ОКС „БАКАЛАВЪР“, ОТ ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА – 29.01.2019.

Прочетете повече

Съобщение

Във връзка с тържественото официално връчване на дипломите на завършилите студенти от ОКС „Бакалавър“ – випуск 2018, на 29.01.2019 г. администрацията на ФНОИ НЯМА да обслужва студенти и преподаватели. Плащането на такси и заверката на семестъра ще продължи от 30 януари.

Факултетът по науки за образованието и изкуствата обявява прием за летния семестър на уч.2018/2019 г в следните магистърски програми срещу заплащане

– Специална педагогика /на английски език/, 3 семестъра, редовно обучение
– Образователни науки и интеркултурно възпитание (на английски език), 2 семестъра, редовно обучение
– Логопедия /за чужденци от други специалности/, 4 семестъра, редовно обучение

– Прием на документи – от 21.1.2019 г. до 1.2.2019 г. от инспектор Валентина Едуард – стая 320, тел. 9706237
– Събеседване на английски език – 1.2.2019 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Молба по образец
2. Диплома оригинал, издадена от легитимно висше училище и ксерокопие на дипломата. Оригиналът се връща след сверка. При липса на издадена диплома – академична справка – оригинал /или нотариално заверено копие/ за завършилите други висши училища, а за завършилите Софийския университет – копие на приложение към дипломата, заверено с подпис и печат от отдел “Студенти” на съответния факултет.
3. Лична карта.
4. За завършилите висшето си образование в чужбина документ за признато образование от Софийския университет или удостоверение от НАЦИД /ако има издадено до септември 2011 г./, както и документ за най-ниска положителна и най-висока оценка в съответната страна.
5. Квитанция за внесена такса по 30 лв. в касата на ФНОИ /стая 221/.

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на 29 януари 2019 г. от 11.00 часа в Аулата на Софийския университет “Св. Климент Охридски” ще се проведе тържествен Факултетен съвет за връчване дипломите на завършилите студенти бакалавърска степен във Факултета по науки за образованието и изкуствата – випуск 2018.
Поканваме Ви да се явите в 9,30 ч. в Ректората – фоайето пред аулата, за получаване на тога и полагане на подпис за дипломата.
Абсолвентите трябва да потвърдят присъствието си на церемонията до 25.01.2019 г. при съответния инспектор по студентското положение!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за студентите от магистърска програма „Начална училищна педагогика – за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност“ – (1 година)


УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЗАПОЧВАТ НА 15.11.2018 г. (ЧЕТВЪРТЪК) в 08:30 часа в зала 230.
УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В ДВА /2/ ЦИКЪЛА:
От 15.11.2018 г. до 21.12.2018 г. – ЛЕКЦИИ
От 03.01.2019 г. до 11.02.2019 г. – УПРАЖНЕНИЯ