Докторантско училище

Съгласно Решение на ДС на ФНОИ от 20 ноември 2020 г. /портокал № 30/ за да стартира курс, трябва да бъдат записани минимум 3 човека, ако са по-малко,  докторантите се насочват към друг курс.

КУРСОВЕ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022-2023:

КАТЕДРА „ПРЕДУЧИЛИЩНА И МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА“

       Задължителноизбираеми докторантски курсове:

1.        Методология за разработване на дисертационен труд по проблематиката на предучилищното образование – проф. дн Радослав Пенев

2.        Приложение на изследователските технологии в предучилищното образование – проф. дн Розалина Енгелс.

3.        Дигитална култура и образование – проф. дн Данаил Данов.

4.        Методика на обучението по чужд език – проф. д-р  Екатерина Софрониева.

Избираеми докторантски курсове:

1.      Превенция на деструктивното поведение – проф. дн  Радослав Пенев.

2.      Изследователски технологии за ранно детско развитие и образование – проф. д-р Любослава Пенева.

3.      Интеркултурно образование – доц. д-р Лора Спиридонова.

4.      Развитие на компетенции на XXI-ви век: представяне, комуникация и управление – проф. дн  Данаил Данов.

5.      Медии, журналистика, връзки с обществеността– проф. дн Божидар Ангелов.

6.      Интеркултурна комуникация – проф. д-р Екатерина Софрониева.

КАТЕДРА НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Задължителноизбираеми докторантски курсове:

1.    Качествен анализ на резултатите от педагогическите изследвания в областта на началната училищна педагогика  проф. д-р Илиана Мирчева.

2.    Академично писане и стилови особености на дисертационния труд /умения за презентиране на резултатите, подготовка на публикация/ – доц. д-р Анна Георгиева.

Избираеми докторантски курсове:

1.      STEM в началното училище – Професионално направление 1.2. Педагогика (Начална училищна педагогика) – проф. д-р Илиана Мирчева.

2.      Диагностика на резултатите от обучението по математика – Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии) – проф. д-р Габриела Кирова.

3.      Работа по проекти в обучението по математика – Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии) – проф.  д-р Габриела Кирова.

КАТЕДРА „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА И СОЦИАЛНО ДЕЛО“

Задължителноизбираеми докторантски курсове:

1.      Съвременни педагогически теории и изследователски подходи – проф. дпн Клавдия Сапунджиева и проф. д-р Нели Бояджиева.

2.      Технологии и процедури на подготовка и защита на дисертационно изследване /област на висшето образование „Педагогически науки“/ – проф. д-р Нели Бояджиева и  проф. дпн  Клавдия Сапунджиева.

3.      Практически курс по изготвяне на научни публикации – проф. д-р Маргарита Бакрачева

Избираеми докторантски курсове:

1.    Критичен анализ и подходи за избор на научни проблеми в дисертационно изследване в професионално направление „Педагогика“ – проф. д-р Нели Бояджиева.

2.    Арт техники в образователна среда  – проф. д-р Маргарита Бакрачева

KАТЕДРА „СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“

Задължителноизбираеми докторантски курсове

1.        Основни принципи при разработването на дисертационен труд – проф. дпн Милен Замфиров. Професионално направление 1.2. Педагогика.

2.        Приобщаващо образование на деца и ученици със СОП – проф. дпн Мира Цветкова. Професионално направление 1.2. Педагогика.

3.        Сравнителна специална педагогика и образование – проф. дпн Мира Цветкова. Професионално направление 1.2. Педагогика.

Избираеми докторантски курсове

1.        Основи на обучението на деца и ученици с множество увреждания – проф. дпн  Мира Цветкова.

2.        Брайл – базисно ниво  – проф. дпн  Мира Цветкова, гл. ас. д-р Маргарита Томова. Професионално направление 1.2. Педагогика.

KАТЕДРА „МУЗИКА И МУЛТИМЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ”

Задължителноизбираеми докторантски курсове

1.        Структура и съдържание на дисертационен труд в областта на музикалното и музикално-педагогическото изкуство – проф. д-р Адриан Георгиев;

Избираеми докторантски курсове 

1.    Сравнителен анализ на учебниците по пеене в българското училище (исторически преглед) – професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по…, доц. д-р Боряна Мангова;

KАТЕДРА „ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА“

Задължителноизбираеми докторантски курсове

1.        Структура на дисертационен труд в професионално направление  1.3 Педагогика на обучението по /Методика на изобразителното изкуство/ – проф. дн Лаура Димитрова.

Избираеми докторантски курсове 

по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по /Методика на обучението по изобразително изкуство/:

1.      Обща история на изкуството I част – доц. Милена Блажиева

2.      Въведение в изкуствознанието – доц. Милена Блажиева

Записването на докторантите за курсовете става чрез подаване на заявление до Декана на ФНОИ изпратено на е-mail: p.ruseva@fppse.uni-sofia.bg – инспектор УД: Петя Русева

Заявление за включване в курс

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Форма на обучение: редовна и задочна

Предучилищна педагогика
Special Education
Speech and Language Therapy
Primary School Pedagogy
Социална педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Медийна педагогика
Гражданско образование
Сравнително образование

Методика на обучението по музика
Методика на обучението по изобразително изкуство
Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература
Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии
Методика на обучението в детската градина и началното училище по физическо възпитание и спорт
Методика на обучението в детската градина и началното училище по родинознание и природознание
Методика на обучението в детската градина и началното училище по техника и технологии
Методика на обучението в детската градина и началното училище по чужд език

Форма на обучение: самостоятелна

Предучилищна педагогика
Special Education
Speech and Language Therapy
Primary School Pedagogy
Социална педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Медийна педагогика
Гражданско образование
Сравнително образование

Методика на обучението по музика
Методика на обучението по изобразително изкуство
Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература
Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии
Методика на обучението в детската градина и началното училище по физическо възпитание и спорт
Методика на обучението в детската градина и началното училище по родинознание и природознание
Методика на обучението в детската градина и началното училище по техника и технологии
Методика на обучението в детската градина и началното училище по чужд език

Заявление за допускане до предварително обсъждане

Протокол за изпит

За въпроси, мнения и препоръки:
проф. дпн Милен Замфиров – координатор на докторантското училище
m.zamfirov@fppse.uni-sofia.bg

en_USEnglish