Докторантско училище

Пролетен семестър

Разпис пролетен семестър

Във връзка със стартиране на Докторантското училище на ФНОИ от м. януари 2021 г., съгласно решение на ФС на ФНОИ от 20.10.2020 г. /Протокол № 16/ се предлагат следните курсове:

катедра Начална училищна педагогика :

проф. Илиана Мирчева:

1. Професионално направление 1.2. Педагогика … (Начална училищна педагогика) –    дисциплина STEM в началното училище – избираем докторантски курс;

2. Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по околен свят, човекът и природата и човекът и обществото в началните класове) – дисциплина STEM в началното училище – избираем докторантски курс;

3. Професионално направление 1.2. Педагогика … (Начална училищна педагогика) – дисциплина Иновационни концепции и анализиране на резултатите от експериментално изследване в областта на екологичното образование – избираем докторантски курс;

4. Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по околен свят, човекът и природата и човекът и обществото в началните класове) – дисциплина Иновационни концепции и анализиране на резултатите от експериментално изследване в областта на екологичното образование – избираем докторантски курс;

5. Професионално направление 1.2. Педагогика … (Начална училищна педагогика) – дисциплина Качествен анализ на резултатите от педагогическите изследвания в областта на началната училищна педагогика – задължително-избираем докторантски курс;

6. Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по околен свят, човекът и природата и човекът и обществото в началните класове) – дисциплина Качествен анализ на резултатите от педагогическите изследвания в областта на началната училищна педагогика – задължително-избираем докторантски курс;

7. Професионално направление 1.2. Педагогика … (Начална училищна педагогика) – дисциплина Структуриране на дисертационно изследване в областта на дидактиката на околния свят, човекът и природата и човекът и обществото – избираем докторантски курс;

8. Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по околен свят, човекът и природата и човекът и обществото в началните класове) – дисциплина Структуриране на дисертационно изследване в областта на дидактиката на околния свят, човекът и природата и човекът и обществото – избираем докторантски курс;

9. Професионално направление 1.2. Педагогика … (Начална училищна педагогика) – дисциплина Съвременни тенденции при запознаване на учениците от началното училище с природата и със социалната среда – задължително-избираем докторантски курс;

10. Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по околен свят, човекът и природата и човекът и обществото в началните класове) – дисциплина Съвременни тенденции при запознаване на учениците от началното училище с природата и със социалната среда – задължително-избираем докторантски курс.

Доц. Габриела Кирова:

1. Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии) – дисциплина Диагностика на резултатите от обучението по математика;

2. Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии) – дисциплина Приложни стратегии за осъществяване на интегративен подход в обучението по математика;

3. Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии) – дисциплина Работа по проекти в обучението по математика;

4. Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии – дисциплина Сравнителен анализ на съвременни български и чуждестранни учебници по математика.

Доц. Анна Георгиева:

1. Професионално направление 1.2. Педагогика и 1.3. Педагогика на обучението по … – дисциплина Академично писане и стилови особености на дисертационния труд /умения за презентиране на резултатите, подготовка на публикация/ – Група „Задължително-избираеми докторантски курсове“ – курсове, формиращи академични знания и компетентности (редовна, задочна, самостоятелна форма на обучение);

2. Професионална направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература; Методика на обучението в детската градина и началното училище по чужд език) 1.2. Педагогика (Начална училищна педагогика) – дисциплина Литературни компетентности и читателска култура – Група 2.„Избираеми докторантски курсове, формиращи специфични изследователски знания и компетенции – по научното направление на докторантурата“ (редовна, задочна, самостоятелна форма на обучение)

3. Професионално направление: 1.2 Педагогика (Начална училищна педагогика); 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература; Методика на обучението в детската градина и началното училище по чужд език) – дисциплина Специфика на езиковото обучение в родноезикова и в чуждоезикова среда – Група 2.„Избираеми докторантски курсове, формиращи специфични изследователски знания и компетенции – по научното направление на докторантурата“ (редовна, задочна, самостоятелна форма на обучение);

4. Професионално направление: 1.2. Педагогика (Начална училищна педагогика), 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература; училищна педагогика; Методика на обучението в детската градина и началното училище по чужд език – дисциплина Алтернативни подходи в ограмотяването – Група 2.„Избираеми докторантски курсове, формиращи специфични изследователски знания и компетенции – по научното направление на докторантурата“ (редовна, задочна, самостоятелна форма на обучение);

5. Професионално направление: 1.2. Педагогика (Начална училищна педагогика), 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература; Методика на обучението в детската градина и началното училище по чужд език – дисциплина: Стратегии за развитие на речеви умения на учениците от първи до четвърти клас – Група 2.„Избираеми докторантски курсове, формиращи специфични изследователски знания и компетенции – по научното направление на докторантурата“ (редовна, задочна, самостоятелна форма на обучение).

Доц. Любка Алексиева:

1. Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии) – дисциплина Мултимедийни технологии в обучението по математика.

Доц. Николай Цанев:

1. Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … – дисциплина ИКТ в изследователската работа по технологии и предприемачество – избираема учебна дисциплина;

2. Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … – дисциплина Дидактически технологии в технологичното обучение (Технологии и предприемачество) – задължителна учебна дисциплина.

Гл. ас. д-р Илияна Симеонова:

1. Професионално направление 1.2. Педагогика … (Начална училищна педагогика) – дисциплина Компетентностен подход и иновации в началното училищна образование – избираема дисциплина;

2. Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението в детската градина и началното училище по чужд език) – дисциплина Дигитални технологии за обучение по чужд език – избираема дисциплина.

катедра Музика:

 1. Учебна програма по „Дигитална медийна компетентност“, – проф. Адриан Георгиев.

катедра Социална педагогика и соцеално дело :

 1. Учебна програма по Методология на емпиричното педагогическо дисертационно изследване – – задължително избираем докторантски курс – проф. Цецка Коларова;
 2. Учебна програма  по Гражданско образование по правата на детето –  избираем докторантски курс – проф. Цецка Коларова;
 3. Учебна програма по „Комуникация и техники за успешно публично представяне на дисертационния труд“ – автор – избираем докторантски курс – проф. Кл. Сапунджиева;
 4. Учебна програма по „Съвременни педагогически теории и изследователски подходи“ –  задължително избираем докторантски курс – проф. Кл. Сапунджиева, проф. Н. Бояджиева;
 5. Учебна програма по „Теоретични и методически основи на приложение на консултирането и експертизата в педагогическото изследване“ – избираем докторантски курс – проф. Н. Бояджиева;
 6. Учебна програма по „Критичен анализ и подходи за избор на научни проблеми в дисертационно изследване в професионално направление „Педагогика“ – избираем докторантски курс – проф. Н. Бояджиева;
 7. Учебна програма по „Технологии и процедури на подготовка и защита на дисертационно изследване /област на висшето образование „Педагогически науки“/ –  задължително избираем докторантски курс – проф. Н. Бояджиева, проф. Кл. Сапунджиева;
 8. Учебна програма по „Сравнително образование“ –  задължително избираем  докторантски курс – проф. Н. Попов.

катедра Визуални изкуства: по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по /медотика на обучението по изобразително изкуство/:

 1. Обекти на изследване на дисертационни трудове, свързани с изобразителното изкуство – проф. Л. Димитрова, гл.ас. В. Стоянова;
 2. Структура на дисертационен труд в професионално направление  1.3 Педагогика на обучението по /методикана изобразителното изкуство/ – проф. Л. Димитрова, гл.ас. Кр. Дренска;
 3. Обща история на изкуството I част – доц. М. Блажиева;
 4. Обща история на изкуствата II част- доц. М. Блажиева;
 5. Въведение в изкуствознанието – доц. М. Блажиева;
 6. Визуална култура – доц. М. Блажиева.

катедра Предучилищна и медийна педагогика

1.         Методология за разработване на дисертационен труд по проблематиката на предучилищното образование /задължителна/на български език – проф. Р. Пенев;

2.         Образование и фамилни интеракции /избираема/на български език – проф. Р. Пенев;

3.         Превенция на деструктивното поведение/избираема/на български език – проф. Р. Пенев;

4.         Изследователски технологии за ранно детско развитие и образование/избираема/на български език  – проф. Л. Пенева;

5.         Приложение на изследователските технологии в предучилищното образование  – задължителна; на български език – проф. Р. Енгелс;

6.         Съвременни европейски модели на предучилищно образование – избираема; на български език – проф. Р. Енгелс;

7.         Интеркултурно образование /избираема / на български език – доц. Л. Спиридонова;

8.         Интерпретация на научна литература/задължителна/на български език – доц. Л. Спиридонова;

9.         Дигитална култура и образование-на български и англ. език-избираема – проф. Д. Данов;

10.       Медийна и информационна грамотност – на български и англ. език-задължителна – проф. Д. Данов;

11.       Развитие на компетенции на XXI-ви век: представяне, комуникация и управление –избираема – проф. Д. Данов;

12.       Диагностика на готовността за училище/задължителна/на български език/- проф. Л. Малинова;

13.       Корекционни и терапевтични възможности на изобразителното изкуство и изобразително-творческата дейност/избираема/на български език – проф. Л. Малинова;

14.       Медии, журналистика, връзки с обществеността/избираема/на български език – проф. Б. Ангелов;

15.       Медийна и комуникативна компетентност/избираема/на български език – проф. Б. Ангелов;

16.       Емпатия и комуникация в обучението/избираема/на български език – проф. Е. Софрониева;

17.       Методика на обучението по чужд език/избираема/на български език – проф. Е. Софрониева;

18.       Лингвистични особености при усвояване на чужд език в детска възраст/избираема/на български език – проф. Е. Софрониева;

19.       Intercultural Communication/избираема/на английски език – проф. Е. Софрониева;

20.       Empathy and Communication in Education/избираема/на английски език – проф. Е. Софрониева;

21.       Methodology of Foreign Language Teaching/избираема/на английски език – проф. Е. Софрониева;

22.       Linguistic Features of Foreign Language Acquisition in Childhood/избираема/на английски език – проф. Е. Софрониева;

23.       Digital culture and education, selective – проф. Д. Данов;

24.       Media and information literacy – mandatory – проф. Д. Данов;

25.       Development of 21st c. skills: presentation, communication, management-selective – проф. Д. Данов;

26.       Comparative Preschool Education – избираема; на английски език – проф. Р. Енгелс;

27.       Application of Research Methods in Preschool Education –  задължителна; на английски език – проф. Р. Енгелс;

28.       Contemporary European Models of Preschool Education –  избираема; на английски език – проф. Р. Енгелс;

29.       Art and Intercultural  Education /избираема/ на английски език – проф. Л. Малинова;

30.       Interpretation of Scientific Literature/задължителна/, на английски език – доц. Л. Спиридонова.

катедра Специална педагогика и логопедия

1.         „Приобщаващо образование на деца и ученици със СОП”, 30 часа лекции – проф. М. Цветкова;

2.         „Основи на обучението на деца и ученици с множество увреждания”, 30 часа лекции – проф. М. Цветкова;

3.         „Сравнителна специална педагогика и образование”, 30 часа лекции – проф. М. Цветкова;

4.         „Inclusive Education of Students with Special Educational Needs”, 30 часа лекции – проф. М. Цветкова;

5.         „Foundations of education of children and students with multiple disabilities“, 30 часа лекции – проф. М. Цветкова;

6.         “Comparative Special Education”, 30 часа лекции, проф. М. Цветкова;

7.         „Брайл“ – базисно ниво – хорариум (10+0+20) – проф. М. Цветкова, гл.ас. М. Томова.

8. „Творческо опериране с научна литература“ – проф. Цв. Ценова;

9.  „Подготовка и разработване на критичен теоретичен анализ на литературни източници по проблема на дисертацията (работа с каталог и анализ на натрупани теоретични източници по определен проблем)“- проф. Ем. Евгениева;

10.  „ Презентация и портфолио на работата по дисертационния проблем“ – проф. Е. Евгениева;

11.  „Невропсихологични аспекти на детската възраст – проф. Н. Василева;

13. „Основни принципи при разработването на дисертационен труд“, задължително-избираем курс, 30 часа, проф. дпн Милен Замфиров, доц. д-р Маргарита Бакрачева;

14. Насоки при подготовката на научна статия,  задължително-избираем курс, 30 часа, доц. д-р Маргарита Бакрачева, проф. дпн Милен Замфиров.

Записването на докторантите за курсовете става чрез подаване на заявление до Декана на ФНОИ изпратено на е-mail: p.ruseva@fppse.uni-sofia.bg – инспектор УД: Петя Русева в срок от 1.12.2020 г. до 15.12.2020 г.

Съгласно Решение на ДС на ФНОИ от 20 ноември 2020 г. /портокал № 30/ за да стартира курс, трябва да бъдат записани минимум 3 човека, ако са по-малко,  докторантите се насочват към друг курс.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Форма на обучение: редовна и задочна

Предучилищна педагогика
Special Education
Speech and Language Therapy
Primary School Pedagogy
Социална педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Медийна педагогика
Гражданско образование
Сравнително образование

Методика на обучението по музика
Методика на обучението по изобразително изкуство
Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература
Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии
Методика на обучението в детската градина и началното училище по физическо възпитание и спорт
Методика на обучението в детската градина и началното училище по родинознание и природознание
Методика на обучението в детската градина и началното училище по техника и технологии
Методика на обучението в детската градина и началното училище по чужд език

Форма на обучение: самостоятелна

Предучилищна педагогика
Special Education
Speech and Language Therapy
Primary School Pedagogy
Социална педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Медийна педагогика
Гражданско образование
Сравнително образование

Методика на обучението по музика
Методика на обучението по изобразително изкуство
Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература
Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии
Методика на обучението в детската градина и началното училище по физическо възпитание и спорт
Методика на обучението в детската градина и началното училище по родинознание и природознание
Методика на обучението в детската градина и началното училище по техника и технологии
Методика на обучението в детската градина и началното училище по чужд език

Заявление за включване в курс

Заявление за допускане до предварително обсъждане

Протокол за изпит

За въпроси, мнения и препоръки:
проф. дпн Милен Замфиров – координатор на докторантското училище
m.zamfirov@fppse.uni-sofia.bg

en_USEnglish