Home

HISTORY

Факултетът по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) е приемник на Факултета по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) и Факултета за подготовка на детски и начални учители (ФПДНУ). Създаден е през 1983г. като самостоятелно звено в структурата на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. Основаването на факултета е важен акт, който дава възможност за подготовка на предучилищни и начални училищни педагози с висше образование.

Първият випуск студенти е приет през академичната 1984/85 година в специалностите „Начална училищна педагогика“, „Предучилищна педагогика“ и „Дефектология“. Основите на научноизследователската и преподавателската дейност във факултета са положени от значими личности като проф. д-р Жечо Атанасов, проф. д-р Елка Петрова и проф. дмн Стефан Мутафов, които са и първите ръководители на катедри. Първият декан на ФНПП е доц. Павел Драганов (1983-1986), а следващите – проф. д-р Стойка Здравкова (1986-1989), проф. д-р Георги Ангушев (1989-1993), проф. д-р Георги Бижков (1993-2003), проф. дн Божидар Ангелов (2003-2011; 2015-2019), проф. д-р Димитър Гюров (2011-2015), проф. дпн Милен Замфиров (от 2019 до момента).

През годините, в отговор на динамично променящите се изисквания пред образователната система и условията на пазара на труда, диапазонът на провежданото обучение се разширява, разкриват се нови специалности. Разнообразието от професионални квалификации, с които се дипломират възпитаниците на факултета, налага това да бъде адекватно отразено в названието на звеното и през 2018 г. с постановление на Министерския съвет на Република България Факултетът по начална и предучилищна педагогика се преобразува във Факултет по науки за образованието и изкуствата. Като приемник на ФНПП, ФНОИ продължава и развива традициите в обучението на педагогически кадри и тяхното професионално и научно израстване. Факултетът осъществява активно международно сътрудничество с различни европейски и световни университети и научно-изследователски институти.

Към 2023 г. в структурата на факултета се включват седем катедри –  „Предучилищна и медийна педагогика“, „Начална училищна педагогика“, „Специална педагогика“, „Логопедия“, „Социална педагогика и социално дело“, „Визуални изкуства“ и „Музика и мултимедийни технологии“, в които се обучават близо 3000 студенти, над 90 докторанти и 1200 курсисти в СДК, в четири професионални направления – „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Изобразително изкуство“ и „Музикално и танцово изкуство“ в общо 12 бакалавърски специалности: Предучилищна педагогика и чужд език, Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и чужд език, Медийна педагогика и художествена комуникация, Социална педагогика, Специална педагогика, Логопедия, Физическо възпитание и спорт, Изобразително изкуство, Графичен дизайн, Музика, Музикални медийни технологии и тонрежисура. Действащите магистърски програми са повече от 40, а докторските – 17. Във ФНОИ се обучават 240 чуждестранни студенти и докторанти.

В своята мисия, ФНОИ се очертава като лидер в подготовката на педагози в предлаганите направления като залага на качеството на обучението и квалификацията на учители и други специалисти, на навременното и адекватно реагиране на предизвикателствата и промените в образованието, както и на тенденциите и перспективите в педагогическите науки и изкуствата.
Currently the Faculty offers 13 BA and MA programmes. The curricula and academic programmes are subject to ongoing monitoring and update in full conformity to the development of the educational sciences and social and community needs.

Предучилищна педагогика и чужд език.
Предучилищна и начална училищна педагогика
Медийна педагогика и художествена комуникация
Media Pedagogy and Artistic Communication
Начална училищна педагогика и чужд език
Социална педагогика
Special Education
Speech and Language Therapy
Физическо възпитание и спорт
Изобразително изкуство
Графичен дизайн
Music
Музикални медийни технологии и тонрежисура