Home

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Съобразно Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на здравния министър за преустановяване на присъственото обучение във висшите учебни заведения (тoчка I.2), Деканският съвет на ФНОИ реши, считано от 29.10.2020г. да бъдат преустановени присъствените занятия на студентите - бакалаври и магистри, както и на специализантите и докторантите във факултета. Считано от същата дата се преустановява и присъственото провеждане на заседания и катедрени и факултетни съвети.

Отмяната не се отнася до присъственото провеждане на предварително насрочените държавни изпити за магистри на 29.10.2020г. и 30.10.2020г., както и за защитите на дипломните работи на 2.11.2020 г. в магистърските програми от следните специалности:  Социална педагогика, Музика и ПНУП.

HISTORY

The Faculty of Educational Studies and the Arts (FESA) is a successor of the Faculty of Pre-school and Primary School Education, established in 1983. In 1984/1985 the first students enrolled on the full-time and part-time training programmes in Pre-school Education, School Education, and Special Education.
Afterwards the range of specialties expanded: Social Pedagogy (1991), Education of children with neurosomatic disorders, Education for Visually Impaired Students, Education for Children with Intellectual Disabilities, Hearing and Speech Rehabilitation, Speech Therapy (1992), Pedagogy of Fine Arts, and Music Pedagogy (1994).
Currently the Faculty offers 13 BA and MA programmes. The curricula and academic programmes are subject to ongoing monitoring and update in full conformity to the development of the educational sciences and social and community needs.

Предучилищна педагогика и чужд език.
Предучилищна и начална училищна педагогика
Медийна педагогика и художествената комуникация.
Media Pedagogy and Artistic Communication
Начална училищна педагогика и чужд език
Социална педагогика
Специална педагогика
Логопедия
Физическо възпитание и спорт
Изобразително изкуство
Графичен дизайн
Music
Музикални медийни технологии и тонрежисура

News

03.11.2020 / Library, FACULTY

Работно време с читатели на библиотека ФНОИ

Вторник и петък:10.00-12.00 ч.12.00-13.00 ч. – обедна почивка13.00-16.00 ч. Посещенията се осъществяват при спазване на строго определени правила: Предвид спецификата на библиотеката, свободният достъп до фонда е ограничен и обслужването...
Read More
01.11.2020 / FACULTY

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 80-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ БИЖКОВ: „ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“

От долния линк можете да изтеглите Сборника с доклади от Научно-практическата конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги БижковОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИСборникът включва авторски текст...
Read More
30.10.2020 / FACULTY

СЪОБЩЕНИЕ за новозаписаните студенти в Магистърска програма: Предучилищна педагогика (за завършили други специалности), 1 курс, задочно платено обучение, уч.2020/2021 г.

Уважаеми колеги,Във връзка със Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на здравния министър за преустановяване на присъственото обучение във висшите учебни заведения (тoчка I.2) и решение на Деканският съвет на ФНОИ от 28.10.2020...
Read More
30.10.2020 / FACULTY

СЪОБЩЕНИЕ за новозаписаните студенти в Магистърска програма: Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения, 1 курс, уч.2020/2021 г.

Уважаеми колеги,Във връзка със Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на здравния министър за преустановяване на присъственото обучение във висшите учебни заведения (тoчка I.2) и решение на Деканският съвет на ФНОИ от 28.10.2020...
Read More
30.10.2020 / FACULTY

СЪОБЩЕНИЕ за новозаписаните студенти в Магистърска програма: Предучилищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност), 1 курс, задочно платено обучение, уч.2020/2021 г.

Уважаеми колеги,Във връзка със Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на здравния министър за преустановяване на присъственото обучение във висшите учебни заведения (тoчка I.2) и решение на Деканският съвет на ФНОИ от 28.10.2020...
Read More
27.10.2020 / FACULTY

Информация за магистърска програма Ранно чуждоезиково обучение в началните класове

Уважаеми студенти от магистърска програма „Ранно чуждоезиково обучение в началните класове, Вашите учебни занятия през зимния семестър ще се проведат чрез дистанционни средства, съгласно Заповед на Ректора № РД 19-307/31.07.2020...
Read More
23.10.2020 / FACULTY

График за първа присъствена среща на новоприетите магистри към специалност Логопедия

Съобразно Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на здравния министър за преустановяване на присъственото обучение във висшите учебни заведения (точка I.2), Деканският съвет на ФНОИ реши, считано от 29.10.2020 г., да бъдат преустановени присъствените занятия...
Read More
23.10.2020 / FACULTY

Информация за магистърска програма „Начална училищна педагогика“ (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)

Уважаеми студенти от магистърска програма „Начална училищна педагогика“ (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност), Във връзка със Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на здравния министър за преустановяване на присъственото...
Read More
1 2 3 11

СУ ФНОИ

en_USEnglish