Факултетен център за електронно и дистанционно обучение

Екип на Факултетния център за електронно и дистанционно обучение при Факултет по науки за образованието и изкуствата

Ръководител на ФЦЕДО: доц. д-р Николай Цанев – n.tsanev@fppse.uni-sofia.bg

Членове на екипа:
проф. д-р Емилия Евгениева – e.evgenieva@fppse.uni-sofia.bg
гл. ас. д-р Магдалена Гюрова-Стоянова – m.stoianova@fppse.uni-sofia.bg
гл.ас д-р Иван Душков – idushkov@uni-sofia.bg
гл. ас. д-р Добрин Атанасов – d.atanasov@fppse.uni-sofia.bg
гл. ас. д-р Силвана Карагьозова – skkaraguoz@uni-sofia.bg
гл. ас. д-р Александър Ранев – a.ranev@fppse.uni-sofia.bg

Системен администратор: Евгени Венков – evenkov@uni-sofia.bg

Административен сътрудник: Михаела Димитрова – mihaelazd@uni-sofia.bg