Педагогика на деца и ученици с множество увреждания (за завършили специална педагогика и други педагогически специалности)

А. Форма и срок на обучение:
Форма на обучение: редовна /платено обучение/ ; 2 семестъра /1 година/.

Б. Професионална реализация
Магистърската програма дава професионална квалификация: Специален педагог – учител на деца и ученици с множество увреждания
Магистрите по Педагогика на деца и ученици с множество увреждания могат да се реализират в различни сфери и области, като:
1. Учители на деца с множество увреждания в различни учебни заведения (масови училища и масови детски градини, специални училища и специални детски градини, центрове за специална образователна подкрепа, дневни центрове и други).
2. Възпитатели на деца с множество увреждания.
3. Помощник учители на деца с множество увреждания.
4. Ресурсни учители на ученици с множество увреждания в системата на приобщаващото образование.
5. Терапевти на деца с множество увреждания.
6. Учители на деца с множество увреждания в центрове за настаняване от семеен тип.
7. Консултанти на родители на деца с множество увреждания.
8. Учители на сляпоглухи.
9. Ръководни длъжности в административното обслужване на институции за деца, ученици и лица със СОП, с фокус върху множеството увреждания и др.

В. Администриране.
– Ръководител – проф. дпн Мира Цветкова-Арсова
Кабинет 212 сл. тел. +359 2 9706 229
– Инспектор – Анелия Асенова-Семкова
Каб. 205. сл. тел. +359 2 9706 223