Editorial Team

EDITOR-IN-CHIEF

Assoc. Prof. Marina PIRONKOVA, PhD (Sofia University „St. Kliment Ohridski“)

 

EDITORS

Prof. Mira TSVETKOVA-ARSOVA, DSc (Sofia University "St. Kliment Ohridski")

Prof. Tsvetanka TSENOVA, DSc (Sofia University "St. Kliment Ohridski")

Prof. Vaska Stancheva-Popkostadionova, PhD (South-West University "Neofit Rilski")

Prof. Jenny K. Tsankova, PhD (Roger Williams University, Bristol, England)

Assoc. Prof. Gabriela Nikolova KIROVA, PhD (Sofia University "St. Kliment Ohridski")

Assoc. Prof. Stefan STEFANOV, PhD (Sofia University "St. Kliment Ohridski")

Assoc. Prof. Bistra Mizova, PhD (Sofia University "St. Kliment Ohridski")

Assoc. Prof. Kalina Aleksieva, PhD (Konastantin Preslavski University, Shumen)

Senior Assist. Prof. Magdalena GYUROVA-STOYANOVA (Sofia University "St. Kliment Ohridski")