ПРИСЪСТВЕНА ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – СЕПТЕМВРИ 2021 г. – ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

Присъствената държавна изпитна сесия през месец септември 2021г. ще се проведе при спазване на стриктни противоепидемични санитарно-хигиенни изисквания. Завършващите студенти ще бъдат разпределени в зали при не повече от 30% изпълнен капацитет спрямо броя места в помещенията. Всеки студент е длъжен да се яви в добро здраве, с лични предпазни средства – маска и ръкавици.

Студентите, явяващи се на писмен държавен изпит или на държавен практико-приложен изпит трябва да бъдат в сградата на Факултета в 8,00 ч.; завършващите с дипломна защита – в 9.30ч. и явяващите се на устен държавен изпит – в 9.30ч.

Държавните практико-приложни изпити на специалностите: ОКС „бакалавър“ – специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – част Начална училищна педагогика и „Физическо възпитание и спорт“ ще се проведат присъствено. Всички останали държавни практико-приложни изпити на специалностите към ФНОИ ще бъдат проведени неприсъствено през Мудъл. /График на неприсъствените държавни практико-приложни изпити ТУК/

14  СЕПТЕМВРИ 2021г.:

  • ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ (ЗА ЧАСТ „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“): НАЧАЛО  9:00 ЧАСА

„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“ – редовно обучение;
„ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ – редовно и задочно обучение (БАКАЛАВРИ) за част „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА ;
„ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ“

16 СЕПТЕМВРИ 2021г.:

  • ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛОСТТА – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО  9:00 ЧАСА ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ФАКУЛТЕТА;

17 СЕПТЕМВРИ 2021г.:

  • ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

„ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“ – редовно обучение;
„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“ – редовно обучение;
„МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА И ХУДОЖЕСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ“ – редовно обучение;

УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ОКС БАКАЛАВЪР – НАЧАЛО 10:00 ЧАСА

 „МУЗИКА“ – редовно обучение;

  • ПРЕДСТАВЯНЕ НА ХУДОЖЕСТВЕН ПРОЕКТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО –  ОКС „БАКАЛАВЪР“ : НАЧАЛО 10:00 ЧАСА

„ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“ – редовно обучение;

  • ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ –  ОКС „БАКАЛАВЪР“ – „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН“ НАЧАЛО 10:00 ЧАСА

Всички дипломни работи е необходимо да преминат Факултетна процедура за проверка на оригиналността на дипломните работи съобразно стриктно заложени срокове – моля, вижте ТУК.

Срок за подаване на молби за допускане до държавна изпитна сесия:  от 9 до 10 СЕПТЕМВРИ 2021 г.

Студентите, които ще се явяват на държавни изпити – държавен практико-приложен и писмен държавен изпит и защита на дипломна работа през м. септември 2021 г. подават електронно на е-мейла на съответния инспектор-студенти, заявление за допускане до държавен изпит. /Изтегли заявлението ТУК/. Студентите, които се явяват на защита на дипломни работи, подават заявление за защита на дипломната работа, след успешно преминаване на дипломната работа през антиплагиатската програма. /Изтегли ТУК/

След направена справка от страна на инспектора-студенти за студентското положение и установяване, че няма липсващи оценки, инспекторът потвърждава писмено, чрез е-мейл до студента, че заявлението е прието и може да се яви на държавен изпит. Представянето на снимките на съответния инспектор – студенти  за изготвянето на дипломите ще бъде в деня на държавния изпит.

Eлектронните адреси на инспекторите – студенти са:
Ася Попова – a.jordanova@fppse.uni-sofia.bg
Весела Манолова – v.manolova@fppse.uni-sofia.bg
Албена Димитрова – albenaid@uni-sofia.bg
Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg