Предучилищна педагогика /за педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност/.

А. Форма и срок на обучение:
Форма на обучение: задочна /платено обучение/ ; 2 семестъра /1 година/.

Б. Професионална реализация
Завършилите специалността имат възможности за същата професионална реализация, както в специалността „Предучилищна педагогика и чужд език“, образователно-квалификационната степен “бакалавър”, с изключение на квалификацията „учител по чужд език“.

В. Администриране.
– Ръководител – проф. дн Радослав Пенев – rpenev@uni-sofia.bg
Кабинет 507.      сл. тел. 02 9706 221

– Инспектор – Милка Белева       Каб. 235

Г. Учебен план.

Д. Презентация