Докторантско училище

Съгласно Решение на ДС на ФНОИ от 20 ноември 2020 г. /портокал № 30/ за да стартира курс, трябва да бъдат записани минимум 3 човека, ако са по-малко,  докторантите се насочват към друг курс.

КУРСОВЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022-2023:

КАТЕДРА „ПРЕДУЧИЛИЩНА И МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА“

Задължителноизбираеми докторантски курсове:

 1. Диагностика на готовността за училище – проф.  дн Лучия Малинова.
 2. Интерпретация на научна литература – доц.  д-р Лора Спиридонова.
 3. Лингвистични особености при усвояване на чужд език в детска възраст – проф. д-р Екатерина Софрониева.
 4. Медийна и информационна грамотност – проф. дн Данаил Данов.

Избираеми докторантски курсове:

 1. Образование и фамилни интеракции – проф. дн  Радослав Пенев.
 2. Сравнително предучилищно образование – проф. дн Розалина Енгелс.
 3. Корекционни и терапевтични възможности на изобразителното изкуство и изобразително-творческата дейност – проф. дн Лучия Малинова.
 4. Медийна и комуникативна компетентност – проф. дн  Божидар Ангелов.
 5. Емпатия и комуникация в обучението – проф. д-р  Екатерина Софрониева.

КАТЕДРА НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Задължителноизбираеми докторантски курсове:

 1. Дидактически технологии в технологичното обучение (Технологии и предприемачество) –доц. д-р Николай Цанев.
 2. Съвременни тенденции при запознаване на учениците от началното училище с природата и със социалната среда – проф. д-р Илиана Мирчева.

Избираеми докторантски курсове:

 1. Иновационни концепции и анализиране на резултатите от експериментално изследване в областта на екологичното образование – проф. д-р Илиана Мирчева.
 2. Структуриране на дисертационно изследване в областта на дидактиката на околния свят, човекът и природата и човекът и обществото – проф. д-р Илиана Мирчева.
 3. Приложни стратегии за осъществяване на интегративен подход в обучението по математика – Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии) – доц. д-р Габриела Кирова.
 4. Сравнителен анализ на съвременни български и чуждестранни учебници по математика – Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии – доц. д-р Габриела Кирова.
 • Литературни компетентности и читателска култура – Професионална направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература) 1.2. Педагогика (Начална училищна педагогика) – доц. д-р Анна Георгиева.
 • Специфика на езиковото обучение в родноезикова и в чуждоезикова среда –  Професионално направление: 1.2 Педагогика (Начална училищна педагогика); 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература) – доц. д-р Анна Георгиева.
 • Алтернативни подходи в ограмотяването – Професионално направление: 1.2. Педагогика (Начална училищна педагогика), 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература; училищна педагогика – доц. д-р Анна Георгиева.
 • Стратегии за развитие на речеви умения на учениците от първи до четвърти клас – Професионално направление: 1.2. Педагогика (Начална училищна педагогика), 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература) – доц. д-р Анна Георгиева.
 • Мултимедийни технологии в обучението по математика – Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии) – доц. д-р Любка Алексиева.
 • ИКТ в изследователската работа по технологии и предприемачество –Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … – доц. д-р Николай Цанев.

КАТЕДРА „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА И СОЦИАЛНО ДЕЛО“

Задължителноизбираеми докторантски курсове:

 1. Методология на емпиричното педагогическо дисертационно изследване – проф. д-р Цецка Коларова
 2. Сравнително образование – проф. дпн Николай Попов.
 3. Комуникация и техники за успешно публично представяне на дисертационния труд – проф. дпн Клавдия Сапунджиева

Избираеми докторантски курсове:

 1. Теоретични и методически основи на приложение на консултирането и експертизата в педагогическото изследване – проф. д-р Нели Бояджиева.
 2. Гражданско образование по правата на детето – проф. Цецка Коларова
 3. Ефективно управление на стреса и себерегулация  – проф. д-р Маргарита Бакрачева

KАТЕДРА „СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“

Задължителноизбираеми докторантски курсове

 1. Подготовка и разработване на критичен теоретичен анализ на литературни източници по проблема на дисертацията (работа с каталог и анализ на натрупани теоретични източници по определен проблем) – проф. д-р Емилия Евгениева. Професионално направление 1.2. Педагогика.
 2. Основи на обучението на деца и ученици от аутистичния спектър – проф. дпн  Мира Цветкова. Професионално направление 1.2. Педагогика.

Избираеми докторантски курсове

 1. Насоки при подготовката на научна статия – проф. дпн Милен Замфиров. Професионално направление 1.2. Педагогика.
 2. Презентация и портфолио на работата по дисертационния проблем – проф. д-р Емилия Евгениева. Професионално направление 1.2. Педагогика.

KАТЕДРА „ЛОГОПЕДИЯ

Задължителноизбираеми докторантски курсове

 1. Творческо опериране с научна литература – проф. дпн Цветанка Ценова. Професионално направление-всички за ФНОИ.

Избираеми докторантски курсове 

 1. Невропсихологични аспекти на детската възраст – проф. дпсн Нели Василева. Професианално направление- 1.2. Педагогика.

KАТЕДРА „МУЗИКА”

Задължителноизбираеми докторантски курсове

 1. Дигитална медийна компетентност –  професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по…, автор: проф. д-р Адриан Георгиев;
 2. Изследователски подходи към музикалнотеоретичните литературни източници –   професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по…, автор: доц. д-р Боряна Мангова.

Избираеми докторантски курсове 

 1. Музикални компютърни технологии – професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по…, проф. д-р Адриан Георгиев
 2. Електронни и електроакустични музикални инструменти в музикално-педагогическата практика – професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по…,  доц. д-р Веселин Караатанасов;
 3. История, теория и практика на нотната типография –професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по…,  доц. д-р Веселин Караатанасов;
 4. Приложна оркестрация във виртуална среда – професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по… и 8.3. Музикално и танцово изкуство,  автор: доц. д-р Веселин Караатанасов;

KАТЕДРА „ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА“

Задължителноизбираеми докторантски курсове

 1. Обекти на изследване на дисертационни трудове, свързани с изобразителното изкуство – проф. дн Лаура Димитрова

Избираеми докторантски курсове 

по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по /Методика на обучението по изобразително изкуство/:

 1. Обща история на изкуството II част – доц. Милена Блажиева

Визуална култура – доц. Милена Блажиева

Записването на докторантите за курсовете става чрез подаване на заявление до Декана на ФНОИ изпратено на е-mail: p.ruseva@fppse.uni-sofia.bg – инспектор УД: Петя Русева

Заявление за включване в курс

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Форма на обучение: редовна и задочна

Предучилищна педагогика
Специална педагогика
Логопедия
Начална училищна педагогика
Социална педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Медийна педагогика
Гражданско образование
Сравнително образование

Методика на обучението по музика
Методика на обучението по изобразително изкуство
Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература
Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии
Методика на обучението в детската градина и началното училище по физическо възпитание и спорт
Методика на обучението в детската градина и началното училище по родинознание и природознание
Методика на обучението в детската градина и началното училище по техника и технологии
Методика на обучението в детската градина и началното училище по чужд език

Форма на обучение: самостоятелна

Предучилищна педагогика
Специална педагогика
Логопедия
Начална училищна педагогика
Социална педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Медийна педагогика
Гражданско образование
Сравнително образование

Методика на обучението по музика
Методика на обучението по изобразително изкуство
Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература
Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии
Методика на обучението в детската градина и началното училище по физическо възпитание и спорт
Методика на обучението в детската градина и началното училище по родинознание и природознание
Методика на обучението в детската градина и началното училище по техника и технологии
Методика на обучението в детската градина и началното училище по чужд език

Заявление за включване в курс

Заявление за допускане до предварително обсъждане

Протокол за изпит

За въпроси, мнения и препоръки:
проф. дпн Милен Замфиров – координатор на докторантското училище
m.zamfirov@fppse.uni-sofia.bg