Предучилищна педагогика /за завършили други специалности/.

А. Форма и срок на обучение:
Форма на обучение: задочна /платено обучение/ ; 4 семестъра /2 години/.

Б. Професионална реализация
Завършилите специалността имат възможности за същата професионална реализация, както в специалността „Предучилищна педагогика и чужд език“, образователно-квалификационната степен “бакалавър”, с изключение на квалификацията „учител по чужд език“.

В. Администриране.
– Ръководител – Доц. д-р Магдалена Стоянова –  m.stoianova@fppse.uni-sofia.bg

– Инспектор – Милка Белева       Каб. 603.      сл. тел. 02 9706 234

Г. Учебен план.