Начална училищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)

Насоченост, образователни цели
Програмата има за цел подготовката на висококвалифицирани педагогически кадри за реализиране на учебно-възпитателния процес от първи до четвърти клас. Чрез включените в нея учебни дисциплини се осигурява необходимата педагогическа и методическа подготовка на завършили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ специалности с учителска правоспособност.

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)
Обучението в магистърската програма обхваща два семестъра и включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Освен теоретичната подготовка, програмата дава възможност за усъвършенстване на практическите, комуникативни и педагогически умения на обучаваните.

Професионални компетенции
Магистрите, завършили успешно програмата, са висококвалифицирани специалисти в областта на началната училищна педагогика.

 Професионална реализация
Завършилите успешно програмата получават образователно-квалификационна степен „Магистър“ и могат да се реализират като: начален учител; учител-възпитател в началния етап на основната степен на средното образование; преподавател в центрове за работа с деца, в детски школи и групи за извънкласна дейност; административно-управленски, научни и научно-помощни длъжности в детските отдели и институции за масова художествена комуникация; консултант-експерт в институции за работа с деца от началната училищна възраст; в диагностични и прогностични центрове; консултант и ръководител на деца от начална училищна възраст към различни държавни, общински и частни образователни институции.