Музикална педагогика

А. Форма и срок на обучение:
Форма на обучение: редовна /платено обучение/ ; 2 семестъра /1 години/.

Б. Професионална реализация
Квалификационната характеристика определя и длъжностната характеристика на магистъра по музикална педагогика. Той има право да работи като:

  • музикален педагог във всички степени на образованието (детски заведения, начален, среден и горен курс на СУ);
  • музикален педагог в паралелките с разширено изучаване на музика (І-VІІІ клас) в СУ;
  • музикален педагог с профилирано изучаване на музика (ІХ-ХІІ клас) в СУ;
  • преподаватели във ВУЗ с педагогическа насоченост;
  • сътрудници в научно-изследователски лаборатории, центрове и институти по музика;
  • административни ръководители на учебни заведения, провеждащи обучение по музика в средното образование;
  • административни длъжности към общински и регионални комисии по образованието и културата;
  • административни длъжности към национални и правителствени институции, осъществяващи дейности в областта на музикалното образование и култура.

В. Администриране.
– Ръководител – проф. д-р Адриан Георгиев
Кабинет 219       сл. тел. 02 9706 245 e-mail: aggeorgiev@uni-sofia.bg

Инспектор – Милка Белева
Кабинет 603.      сл. тел. 02 9706 234

Учебен план