Филмова и сценична музика

А. Форма и срок на обучение:
редовна; 2 семестъра /1 година/.

Б. Професионална реализация
Завършилите специалност     “ Филмова и сценична музика ”     с образователно-квалификационна степен „магистър” и с професионална квалификация “Композитор, оркестратор филмова и сценична музика”,     се реализират като:

  • Композитори, аранжьори, оркестратори за филмова и сценична музика.
  • тонрежисьори за озвучаване на живо и извършване на звукозаписна дейност на концерти и спектакли.
  • музикални редактори и звукови дизайнери за ефирни и електронни медии.

В. Администриране.
Ръководител – гл. ас. д-р Веселин Караатанасов
Блок № 2. Ет. 5 – Фонотека      e-mail: v.karaatanasov@fppse.uni

– Инспектор – Милка Белева
Кабинет 603.       сл. тел. 02 9706 234