Комуникативни нарушения на развитието (за бакалаври по логопедия)

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна (държавна поръчка и платено обучение)

Ръководител: проф. дпн Цветанка Ценова

e-mail: ccenova@uni-sofia.bg

тел.: 02/9706 227

Администриране: Инспектор Анелия Асенова-Семкова

к-т 205; тел: 02/9706 223; e-mail: asenovasem@uni-sofia.bg

Магистърската програма Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието е предназначена за бакалаври по логопедия и се осъществява само в редовна форма на обучение по график, съобразен с аудиторната специфика и потребностите на работещите студенти. Приемът на студентите се извършва в зимен семестър, по успех от дипломата за висше образование, а за държавна поръчка и според оценката от предварителното събеседване.

Професионалната квалификация на завършилите програмата е: Логопед – Комуникативни нарушения на развитието.

Завършилите магистърска степен по тази програма могат да работят с деца и възрастни с всички форми на езикова и говорна патология. Знанията и уменията им за работа с комуникативните нарушения при децата са особено задълбочени. Допълнителните им компетенции, получени с магистърската степен, се простират в следните области: експертна диагностика и терапия на комуникативните нарушения на развитието; експертна работа в диагностичен екип по идентификацията и оценката на тези нарушения; експертна консултантска дейност, свързана с детската езикова и говорна патология; експертна работа по ранна превенция на детските комуникативни нарушения; собствена научно-практическа дейност; ръководна научно-практическа дейност на логопеди бакалаври; мениджмънт на логопедични заведения. Обучението завършва със защита на дипломна работа.

Логопедът-магистър може да извършва научни изследвания и да повиши образованието си в докторска образователно-научна степен, да работи на самостоятелна (частна) практика и към институции от различни сфери – образователна, медицинска, социална: специални училища и детски градини (вкл. логопедични), общообразователни (масови) училища и детски градини, ресурсни центрове за деца със специални образователни потребности, болници, психодиспансери, рехабилитационни центрове за възрастни,  центрове за деца с речеви нарушения, рехабилитационни центрове за деца с двигателни, интелектуални, сензорни нарушения, домове за социални грижи, други.

Учебен план