Педагогически съветник в училище /задочна форма/

А. Форма и срок на обучение:

Форма на обучение: задочна /платено обучение/ ; 2 семестъра /1 година/

Б. Професионална реализация:

Магистърската програма дава възможност на завършилите успешно да се реализират като педагогически съветници във всички степени и видове училища, като изпълняват следните функции:

 • педагогическо консултиране и подпомагане на учениците, учителите, родителите и училищното ръководство в осъществяване и поддържане на връзките между семейството, училището и обществото;
 • участие в разработването и прилагането на училищни политики в сферата на възпитанието, социализацията и закрилата на учениците;
 • педагогическо консултиране на ученици, педагогически специалисти, родители и други заинтересовани страни за преодоляване на проблеми, свързани с образователния процес;
 • посредничество при решаване на конфликти;
 • подкрепа и педагогическо консултиране на учениците по въпроси, свързани с образователния процес и с избора на занимания по интереси;
 • работа по превенция на зависимостите, симптоматиката на въздействие на различните видове психоактивни вещества върху учениците, рисково сексуално поведение, прояви на различни форми на агресия и насилие, участие в разработването и изпълнението на програми за противодействие и на мерки за въздействие;
 • участие в екипа за подкрепа за личностно развитие в институцията, който извършва оценка на индивидуалните потребности на дете и ученик за предоставяне на допълнителна подкрепа, като при липсата на психолог в институцията подпомагат и координират дейността на екипа;
 • участие в дейности по мотивиране на ученици за преодоляване на проблемното им поведение и дейности по превенция на отпадането от училище;
 • подпомагане на личностното развитие и адаптирането на учениците към образователната среда, участие в екип с училищния психолог и други специалисти за подпомагане на личностното развитие и адаптирането на учениците към образователната среда;
 • кариерно ориентиране и педагогическо консултиране на учениците;
 • осъществяване на връзката между родителите и институцията в работата по случаи;
 • участие в планиране и провеждането на форми на вътрешноинституционална квалификация и споделяне на добри практики;
 • сътрудничество с компетентните органи за закрила на детето и участие в междуинституционални екипни срещи;
 • провеждане или участие в изследователска дейност в областта на училищното образование.

В. Администриране: Ръководител – проф. дпн Николай Попов
Кабинет 317;  e-mail: nbpopov@uni-sofia.bg
Инспектор – Антоанета Ананиева
Каб. 202. сл. тел. +359 29706202

Учебен план