Специална педагогика (за завършили други специалности)

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

Ръководител: доц. д-р Данка Щерева

тел.: 02/9706 253

e-mail: djankulova@uni-sofia.bg; dan.nikol@abv.bg

Администриране: Инспектор Анелия Асенова-Семкова

к-т 205; тел: 02/9706 223

В тази магистърска програма могат да кандидатстват всички специалисти с бакалавърска степен (за завършили други специалности).

Приемът на студентите се извършва по документи, по успех от дипломата за висше образование, в зимен семестър.

Магистърската програма дава възможност на завършилите други специалности да придобият следните възможности за професионална реализация:

  • специален педагог (ресурсен учител) в предучилищна степен за работа с деца със специални образователни потребности;
  • специален педагог (учител) в начален етап на обучение;
  • специален педагог(учител в специално училище или ресурсен учител) в прогимназиален етап на обучение;
  • специален педагог (ресурсен учител) за работа в гимназиален етап на обучение;
  • специален педагог в дневен център;
  • специален педагог за работа в защитено жилище;
  • специален педагог за работа с деца със значителни увреждания в дневните центрове;
  • специален педагог за работа с деца от аутистичния спектър;
  • специален педагог за работа с деца с леки комбинирани увреждания.

Тези специалисти могат да извършват възпитателна, образователна, корекционно-образователна, експертна, управляваща и други дейности за деца със специални образователни потребности  в предучилищна, начална училищна, прогимназиална и гимназиална училищна възраст.

Учебен план