Монтесори педагогиката в дигиталното общество

А. Форма и срок на обучение:
Форма на обучение: задочна /платено обучение/; 2 семестъра /1 година/

Б. Професионална реализация
Професионалната реализация на магистъра по „Монтесори педагогиката в дигиталното общество има следните насоки:
Монтесори специалист и учител-методик в детска градина/училище/школа за деца и ученици
Консултант-методик в изследователски и прогностични агенции и центрове по въпросите на образованието;
Конкурсна административно-управленска длъжност в сферата на образованието;
Конкурсна научна и научно-помощна длъжност.
Експерт в неправителствени организации, утвърждаващи метода Монтесори и медийно-дигиталната грамотност.

В. Администриране
– Ръководител – проф. дн  Данаил Данов – dkdanov@uni-sofia.bg
Кабинет 511.      сл. тел. 02 9706 218

– Инспектор – Милка Белева    m.beleva@fppse.uni-sofia.bg   

Кабинет 603.      сл. тел. 02 9706 234

Г. Учебен план

Задължителни дисциплини

Алтернативни педагогически теории и практики

Монтесори педагогика

Методика на Монтесори обучението

Формиране и развитие на медийна и дигитална грамотност

Стратегии за работа с родители

Алтернативи и иновации в образованието и грижата в ранна детска възраст

Алтернативи и иновации в образованието и грижата в ранна детска възраст

Алтернативи и иновации в образованието и грижата в ранна детска възраст

Монтесори педагогиката в процеса на овладяване на езика и развитието на речта

Монтесори педагогиката при контакта на децата с изкуството

Монтесори педагогиката за овладяване на математически представи

Организация на подкрепящата среда и принципи за създаване на Монтесори материали

Избираеми дисциплини

Специална педагогика

Приобщаващо образование

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда

Психология

Развитие на емоционална интелигентност

Факултативни дисциплини

Управление на Монтесори групата

Ролевата игра и детското развитие

Практически английски език

Учебни и производствени практики

Хоспитиране в Монтесори образователна среда

Педагогическа практика в Монтесори образователна среда

Специализации

Монтесори специалист по образователни методи в създаването на подкрепяща среда за всяко дете

Монтесори специалист по образователни методи при формирането на дигитално-медийна грамотност

Монтесори специалист по образователни методи при преподаването на английски език

Монтесори специалист по управление на иновациите в образователната система

Всеки студент преминава през:

– всички задължителни дисциплини

– две избираеми дисциплини

– една факултативна дисциплина

– една специализация

– хоспитиране и педагогическа практика в Монтесори образователна среда – защита на дипломна работа