Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство

Форма и срок на обучение
редовно обучение: 2 семестъра /1 година/

Насоченост, образователни цели
Магистърската програма задълбочава и профилира уменията за изучаване и практическо прилагане на спецификата на визуалното възприятие, отношението към знаковия характер на изобразителното изкуство. Тя е ориентирана към специалисти – бакалаври от специалност „Изобразително изкуство“ от университетите, в които има такава специалност, бакалаври от всички специалности на Националната Художествена Академия, НБУ, НАТФИЗ, ТУ -София, ТУ – Русе, УАСГ, Лесотехнически университет, АМТИИ, както и към всички бакалаври от други специалности, които имат необходимия хорариум педагогически и методически дисциплини и художествена практика.

Обучение
Магистърската програма предлага по-тясна специализация в различни художествено – практически области – книга и печатна графика, иконопис, мултимедия, съвременни изобразителни техники. В програма е адекватен баланса на теоретични и практически дисциплини.

Професионална реализация
Реализацията на дипломираните магистри по педагогика и семиотика на изкуството е свързана с дейността на педагози по изобразително изкуство в диапазона – І – VІІ кл. на общообразователното училище, извънкласно и неформално образование, във всички специализирани художествени училища – училища с разширено изучаване на изобразително изкуство, детски школи по изобразително изкуство; като сътрудници в издателската дейност (графичен дизайн, оформител, илюстратор) в областта на мултимедията – web – дизайнер, интерактивен дизайнер; сътрудници към различни художествени и музейни институции, в обществени, държавни и общински структури, свързани с работа в областта на културата и художественото образование.

Администриране
Ръководител – гл. ас. д-р Венцислава Стоянова
e-mail: vhstojanov@uni-sofia.bg
Инспектор – Милка Белева
Кабинет 603, сл. тел. 02 9706 234

Учебен план