Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство (за завършили други професионални направления)

Форма и срок на обучение
редовно обучение (платено обучение): 3 семестъра /1 година и половина/
Насоченост, образователни цели
Магистърската програма задълбочава и профилира уменията за изучаване и практическо прилагане на спецификата на визуалното възприятие, отношението към знаковия характер на изобразителното изкуство. Тя е ориентирана към бакалаври от всички професионални направления. Основна образователна цел на програмата е задълбочаване на интересите на магистрите към теориите и практиките в знаково – символния аспект на визуалното изкуство в постмодерен контекст, както и към теорията и методическа практика на изобразителното изкуство.

Обучение
Магистърската програма предлага по-тясна специализация в различни художествено – практически области – книга и печатна графика, иконопис, мултимедия, съвременни изобразителни техники. В програма е адекватен баланса на теоретични и практически дисциплини.
В учебния план на магистърската програма „Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство“ (за завършили други професионални направления) са заложени редица дисциплини, съобразени с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование с професионална квалификация „учител“, които ще позволят на студентите, завършили тази програма да придобият учителска правоспособност.

Професионална реализация
Реализацията на дипломираните магистри по педагогика и семиотика на изкуството е свързана с дейността на учители и педагози по изобразително изкуство в диапазона – І – IX кл. на общообразователното училище, извънкласно и неформално образование, във всички специализирани художествени училища – училища с разширено изучаване на изобразително изкуство, детски школи по изобразително изкуство; като сътрудници в издателската дейност (графичен дизайн, оформител, илюстратор) в областта на мултимедията – web – дизайнер, интерактивен дизайнер; сътрудници към различни художествени и музейни институции, в обществени, държавни и общински структури, свързани с работа в областта на културата и художественото образование.

Администриране
Ръководител – гл. ас. д-р Красимира Дренска
e-mail: kdrenska@uni-sofia.bg
Инспектор – Милка Белева
Кабинет 603, сл. тел. 02 9706 234

Учебен план