Графичен дизайн

Форма на обучение: редовна
Продължителност на обучението (брой семестри): 2

Професионална квалификация: Графичен дизайнер

Очаква се завършилите програмата да имат изградени професионални умения в областта на графичния дизайн, да владеят широк спектър от софтуерни приложения за графичен дизайн, да познават и следят процесите и тенденциите в съвременната визуална култура, да са подготвени за работа в областта на корпоративната реклама, на плаката, на съвременните форми на визуална комуникация, на уебдизайна, да познават принципите и специфичните особености на съвременното книгоиздаване и полиграфия, да имат компетенции в областта на дизайна и предпечатната подготовка на печатни издания.

Администриране
– Ръководител – Доц. д-р Снежина Бисерова – sssivanov@uni-sofia.bg
– Инспектор – Милка Белева Каб. 603. сл. тел. 02 9706 234

Учебен план