ФОРМИРАНЕ НА КРЕАТИВНОСТ И ИНОВАТИВНОСТ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО У УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП

Main Article Content

Елка Вълчева

Резюме

Статията представя резултатите от изследване, което има за цел насърчаването на креативността в училище в задължителните, избираемите и факултативни часове по технологии и предприемачество. Креативността и въображението са в основата на иновациите. На тази основа е разработен вариативен дидактически модел, който показва, че чрез подходящи стратегии, методи, техники и подходи децата могат да се научат по един забавен и лесен начин да управляват своите творчески ресурси, да придобият умения в творчески дейности и да развият креативната мисъл.


Ключови думи: творчество, изследване, диагностика, дидактически
модел, умения


The article presents the findings of a study which aims at promoting creativity at school in obligatory, elective and optional classes in Technologies and Entrepreneurship. Creativity and imagination provide the foundation for innovations. Thus, a variative didactic model has been elaborated to demonstrate that by means of appropriate strategies, methods, techniques and approaches children can learn in an engaging and straightforward way to manage their own creative resources, acquire creative skills and develop their creative thinking.


Key words: creativity, study, diagnostics, didactic model, skills

Article Details

Категория
Педагогика и образование