ИНОВАТИВНОТО УЧИЛИЩЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Main Article Content

Илияна Симеонова

Резюме

Статията разглежда иновативното училище като нов тип училище в българската образователна действителност и изяснява неговия статут. Фокусът на статията е съсредоточен върху нормативната база, обезпечаваща функционирането на иновативните училища у нас – систематизират се, представят се и се анализират същностните характеристики на иновативните училища и регламента, обезпечаващ тяхното функциониране. Коментира се държавната политика за насърчаване на иновации в образованието. На основата на контент анализ на законови и подзаконови нормативни документи се прави разбор на възможностите за осъществяване на иновативна учебно-възпитателна дейност в българските училища, както и на заложените цели на ниво държавна образователна политика.


Ключови думи: иновативно училище; иновационна дейност, държавни
образователни стандарти, образователна политика


The general provisions of the new Pre-school and School Education Act have laid the foundation for the introduction of new type of schools in Bulgaria – the so-called innovative schools. This has resulted in an increasing number of such schools in the last three years. Innovative schools are schools which achieve higher quality of education by: 1) developing and introducing innovative elements in the organization and/or content of teaching, 2) organizing management, instruction and educational environment in a new or improved way, 3) using new teaching methods, and 4) developing teaching content, curricula and syllabi in a new way. The aim of this article is to examine and present to audience the statute of innovative schools in Bulgarian educational legislation and the procedure they should go through in order to obtain an innovative school status.


Key words: educational innovation, innovative school practices, school legislation,
state educational standards

Article Details

Категория
Педагогика и образование