Visual Arts

Катедра „Визуални изкуства“ е в състава на Факултета по науки за образованието и изкуствата към СУ „Св. Климент Охридски”. Катедрата приема студенти по специалностите „Изобразително изкуство“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…. и „Графичен дизайн“ в професионално направление 8.2 Изобразително изкуство.

През годините първоначално катедрата се е наричала „Педагогика на изкуствата“, след това -  „Изобразително изкуство“, а от 2016 година е структурирана като катедра „Визуални изкуства“. Академичният състав на катедрата включва 11 преподаватели на основен трудов договор (3 професори, 3 доценти, 2 главни асистенти и  3 асистенти), повечето, от които са защитили ОНС „Доктор“ в направленията 1.3. Педагогика на обучението по…, „8.2. Изобразително изкуство и 2.3. Философия.“

Състав на катедра „Визуални изкуства“

Проф. д. н. Лаура Димитрова

Ръководител катедра
„Визуални изкуства“
каб. 602, тел. 02 9706 233

Преподавани дисциплини:

Декоративни изкуства и комбинаторика
Теория на художествения образ

Линк към Авторите

Електронен адрес:
laura@uni-sofia.bg

Проф. д-р Бисера Вълева

Преподавани дисциплини:

Рисуване и композиция

Линк към Авторите

Електронен адрес:
vuleva@uni-sofia.bg

Доц. д-р Анна Цоловска

Преподавани дисциплини:

Скулптура и художествени конструкции

Линк към Авторите

Електронен адрес:
acolovska@uni-sofia.bg

Доц. д-р Добрин Атанасов

Преподавани дисциплини:

Концептуални форми
Софтуер за графичен дизайн

Линк към Авторите

Електронен адрес:
d.atanasov@fppse.uni-sofia.bg

Доц. д-р Мая Димчева

Преподавани дисциплини:

Методика на изобразителното изкуство

Линк към Авторите

Електронен адрес:
mvdimcheva@uni-sofia.bg

Доц. д-р Снежина Бисерова

Преподавани дисциплини:

Графика и технологии
Графичен дизайн

Линк към Авторите

Електронен адрес:
sssivanov@uni-sofia.bg

Доц. Милена Блажиева-Кирчева

Преподавани дисциплини:

История на изкуството

Линк към Авторите

Електронен адрес:
blajieva@uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Венцислава Стоянова

Преподавани дисциплини:

Теория на художествения образ
Рисуване и композиция

Линк към Авторите

Електронен адрес:
vhstojanov@uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Красимира Дренска

Преподавани дисциплини:

Декоративни изкуства и комбинаторика
Живопис и цветознание
Цветознание и живопис

Линк към Авторите

Електронен адрес:
kdrenska@uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Явор Грънчаров

Преподавани дисциплини:

Графичен дизайн
Софтуер за графичен дизайн

Линк към Авторите

Електронен адрес:
jsgrunchar@uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Любен Кулелиев

Преподавани дисциплини:

Концептуални форми
Графичен дизайн
Софтуер за видеомонтаж

Линк към Авторите

Електронен адрес:
kuleliev@uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Цвета Петрова

Преподавани дисциплини:

Графика и технологии

Линк към Авторите

Електронен адрес:
cvetapp@uni-sofia.bg

Ас. д-р Николета Иванова–Стоимирова

Преподавани дисциплини:

Скулптура и художествени конструкции

Линк към Авторите

Електронен адрес:
nkrasimiri@uni-sofia.bg

Инспектор учебна дейност
Милка Белева

каб. 603, тел. 02 9706 234

Електронен адрес
:
m.beleva@fppse.uni-sofia.bg

Хонорувани преподаватели:

Проф. д-р Стефан Алтъков

Преподавани дисциплини:

Живопис и цветознание
Цветознание и живопис

Линк към Авторите

Електронен адрес:
altukov@uni-sofia.bg

проф. д-р Орлин Дворянов

Преподавани дисциплини:

Концептуални форми

Линк към Авторите

Електронен адрес:
dvorjanov@uni-sofia.bg

проф. Буян Филчев

Преподавани дисциплини:

Графика и технологии
Графичен дизайн и визуална комуникация

Линк към Авторите

Електронен адрес:
bbfilchev@uni-sofia.bg

en_USEnglish