Изобразително изкуство

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“

 

Форма и срок на обучение
редовно обучение: 8 семестъра /4 години/

Насоченост, образователни цели

Бакалавърска програма „Изобразително изкуство“ е ориентирана преди всичко към подготовката на преподаватели по изобразително изкуство за всички степени на училищното образование (начално училище, средна и горна степен).
Основната цел е формирането на професионалисти , които да се включат адекватно в процеса на обучение в рамките на училищното образование.

Обучение

Спецификата на подготовката на специалисти с професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство“ налага обучението да се провежда в няколко големи групи дисциплини: специални педагогически – „Обща и възрастова психология“; „Дидактика“; „Теория на възпитанието“; „Методика на изобразителното изкуство“, теоретични дисциплини – „История на световното и българското изобразително изкуство“; „Теория на художествения образ“; „Перспектива“; „Пластична анатомия“, общообразователни дисциплини – „Философия на историята и културата“; „Естетика“; „Психология на изкуството“, художествено-практически – „Рисуване и композиция“; „Живопис и цветознание“; „Графика и технологии“; „Скулптура и художествени конструкции“; „Декоративни изкуства и комбинаторика“; „Концептуални форми“; „Графичен дизайн и визуална комуникация“.

Професионална реализация

  • Учител по изобразително изкуство във всички степени на училищното образование
  • Преподавател по изобразително изкуство в рамките на неформалното образование
  • Служители в музейни и галерийни институции
  • Служители в общински, държавни, неправителствени и частни структури, свързани с културата и образованието
  • Служители в сферата на издателския и рекламния бизнес
  • Художници на свободна практика


Администриране

Ръководител – доц. д-р Мая Димчева
e-mail: mvdimcheva@uni-sofia.bg

Инспектор – Весела Манолова
Кабинет 314, сл. тел. 02 9706 244

Учебен план

 

Образователно-квалификационна степен „Магистър“

 

Магистърска програма „Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство“

 

Форма и срок на обучение
редовно обучение: 2 семестъра /1 година/

Насоченост, образователни цели

Магистърската програма задълбочава и профилира уменията за изучаване и практическо прилагане на спецификата на визуалното възприятие, отношението към знаковия характер на изобразителното изкуство. Тя е ориентирана към специалисти – бакалаври от специалност „Изобразително изкуство“ от университетите, в които има такава специалност, бакалаври от всички специалности на Националната Художествена Академия, НБУ, НАТФИЗ, ТУ -София, ТУ – Русе, УАСГ, Лесотехнически университет, АМТИИ, както и към всички бакалаври от други специалности, които имат необходимия хорариум педагогически и методически дисциплини и художествена практика.

Обучение

Магистърската програма предлага по-тясна специализация в различни художествено – практически области – книга и печатна графика, иконопис, мултимедия, съвременни изобразителни техники. В програма е адекватен баланса на теоретични и практически дисциплини.

Професионална реализация

Реализацията на дипломираните магистри по педагогика и семиотика на изкуството е свързана с дейността на педагози по изобразително изкуство в диапазона – І – VІІ кл. на общообразователното училище, извънкласно и неформално образование, във всички специализирани художествени училища – училища с разширено изучаване на изобразително изкуство, детски школи по изобразително изкуство; като сътрудници в издателската дейност (графичен дизайн, оформител, илюстратор)  в областта на мултимедията – web – дизайнер, интерактивен дизайнер; сътрудници  към различни художествени и музейни институции, в обществени, държавни и общински структури, свързани с работа в областта на културата и художественото образование.

Администриране
Ръководител – гл. ас. д-р Венцислава Стоянова
e-mail: vhstojanov@uni-sofia.bg

Инспектор – Милка Белева
Кабинет 603, сл. тел. 02 9706 234


Магистърска програма: Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство
(за завършили други професионални направления)

 

Форма и срок на обучение
редовно обучение (платено обучение): 3 семестъра /1 година и половина/

Насоченост, образователни цели

Магистърската програма задълбочава и профилира уменията за изучаване и практическо прилагане на спецификата на визуалното възприятие, отношението към знаковия характер на изобразителното изкуство. Тя е ориентирана към бакалаври от всички професионални направления. Основна образователна цел на програмата е задълбочаване на интересите на магистрите към теориите и практиките в знаково – символния аспект на визуалното изкуство в постмодерен контекст, както и към теорията и методическа практика на изобразителното изкуство.

Обучение

Магистърската програма предлага по-тясна специализация в различни художествено – практически области – книга и печатна графика, иконопис, мултимедия, съвременни изобразителни техники. В програма е адекватен баланса на теоретични и практически дисциплини.

В учебния план на магистърската програма „Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство“ (за завършили други професионални направления) са заложени редица дисциплини, съобразени с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование с професионална квалификация „учител“, които ще позволят на студентите, завършили тази програма да придобият учителска правоспособност.

Професионална реализация

Реализацията на дипломираните магистри по педагогика и семиотика на изкуството е свързана с дейността на учители и педагози по изобразително изкуство в диапазона – І – IX кл. на общообразователното училище, извънкласно и неформално образование, във всички специализирани художествени училища – училища с разширено изучаване на изобразително изкуство, детски школи по изобразително изкуство; като сътрудници в издателската дейност (графичен дизайн, оформител, илюстратор)  в областта на мултимедията – web – дизайнер, интерактивен дизайнер; сътрудници  към различни художествени и музейни институции, в обществени, държавни и общински структури, свързани с работа в областта на културата и художественото образование.

Администриране
Ръководител – гл. ас. д-р Красимира Дренска
e-mail: kdrenska@uni-sofia.bg

Инспектор – Милка Белева
Кабинет 603, сл. тел. 02 9706 234

 

Образователно-квалификационна степен „Доктор“

 

Обучението се извършва в редовна, задочна и свободна форма.