Графичен дизайн

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“

 

Форма и срок на обучение
редовно обучение: 8 семестъра /4 години/

Насоченост, образователни цели

Бакалавърска програма „Графичен дизайн“ е насочена към хора с подчертан интерес към съвременните форми на визуалните изкуства, които притежават художествен опит. Целта на обучението е формиране на висококвалифицирани кадри, способни адекватно да отговарят на предизвикателствата, които стоят пред графичния дизайн в епохата на информационните технологии.

Обучение

Концепцията на специалността „Графичен дизайн“ е основана на идеята на балансирано изучаване на основни художествени дисциплини – „Рисуване и композиция“; „Живопис и цветознание“; „Графика и трхнологии“; „Скулптура и художествени конструкции“; „Декоративни изкуства и комбинаторика“; „Концептуални форми“, теоретични дисциплини – „История на световното и българското изобразително изкуство“; „Теория на художествения образ“, специални дисциплини – „Графичен дизайн“; „Софтуер за графичен дизайн и видеомонтаж“; „Фотография“. След четвъртия семестър студентите имат възможност да изберат един от двата профила: „Графичен дизайн – книга и печатна графика“ или „ Графичен дизайн и визуална комуникация“.

Професионална реализация

  • Графичен дизайнер в издателства, издателски и рекламни агенции, студия за графичен дизайн, визуални ефекти, уебдизайн
  • Специалисти по изкуство и култура в различни държавни, общински и  районни институции или неправителствени организации
  • Служители в школи за детско и младежко творчество. Художници на свободна практика

Администриране

Ръководител – доц. Милена Блажиева
каб. 600В, сл. тел. 02 9706 263

Инспектор – Валентина Едуард
каб. 3203, сл. тел. 02 9706 237

Учебен план

 

Образователно-квалификационна степен „Магистър“

 

Форма и срок на обучение
редовно обучение: 2 семестъра

Насоченост, образователни цели.
Магистърска програма „Графичен дизайн“ е насочена към завършилите бакалавърска степен от различни специалности, които имат интереси и основна подготовка в областта на графичния дизайн.

Обучение

При разработката на учебния план и учебните програми по графичен дизайн са взети предвид нуждите на бизнеса, където се търсят специалисти с определени компетенции в областта на графичния дизайн – на специализирания софтуер и уеб дизайн, на рекламата, на издателската дейност. Заложени са дисциплини, които от една страна са свързани с утвърдена в практиката подготовка, а от друга – с иновациите в работата на графичния дизайнер.

Професионална реализация

Графичен дизайнер в издателства, издателски и рекламни агенции, студия за графичен дизайн, визуални ефекти, уебдизайн

 

Магистърска програма „Графичен дизайн“

 

Форма и срок на обучение
Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна (платено обучение)
Начало – от зимен семестър

Магистърската програма задълбочава, надгражда и профилира уменията за изучаване и практическо прилагане на принципите и спецификата на графичната визуална комуникация. Тя е ориентирана към завършилите бакалавърска степен от различни специалности, които притежават базисни компетенции и интерес към професията на графичния дизайнер.

Обучение

Магистърската програма Графичен дизайн – 2 семестъра предлага подготовка на професионалисти с широк профил в работата с визия и възможност за по-тясна специализация в различни практически области на графичния дизайн – бранд дизайн, рекламен дизайн, дизайн на печатни медии и изкуство на книгата; предоставя поле за експериментиране с професионални дигитални приложения и техники. Акцентира се върху формирането и отстояването на високи естетически критерии. Художествените аспекти, включващи композиция, форма, оригиналност и стил, в единство с ясна и категорична семантика на посланията, са основен фокус на обучението.
Програмата осъществява целите си на базата на адекватен баланс на теоретичните и практическите дисциплини.

Професионална реализация

Реализацията на дипломираните магистри по графичен дизайн включва богат спектър от творчески и експертни дейности, свързани с все по-разширяващото се и динамично развиващо се присъствие на графичното визуално-комуникационно съдържание в обществената среда. Освен като дизайнери на свободна практика (фрийлансъри) те намират приложение в издателския бизнес – в съвременното книгоиздаване и полиграфия, дизайна и предпечатната подготовка на печатни издания, в областта на интерактивния дизайн; в ентъртейнмънт дизайна и подготовката на PR кампании; като сътрудници към различни културни институции, музеи и неправителствен сектор, както и в сферата на художественото образование.

Администриране

Ръководител – доц. д-р Снежина Бисерова
e-mail: sssivanov@uni-sofia.bg

Инспектор – Милка Белева
каб. 603, сл. тел. 02 9706 234

 

Магистърска програма „Визуални изкуства“

 

Форма и срок на обучение
Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна (платено обучение)
Начало – от зимен семестър

Магистърската програма Визуални изкуства е насочена към завършилите бакалавърска степен от различни специалности в професионално направление 8.2. Изобразително изкуство и професионално направление 1.3. Методика на обучението по изобразително изкуство, които имат желание за надграждане и усъвършенстване на своите знания и умения в областта на визуалните изкуства. Това е програма, която се отнася изключително към студенти, които притежават сериозна художествена подготовка, придобита в бакалавърска програма в горепосочените професионални направления.

Образователните цели, поставени в тази програма от една страна са свързани с подготовката на висококвалифицирани професионалисти, които да се включат пълноценно в средната и горната степен на училищното образование(за тези, които вече са придобили педагогическа правоспособност в предшестващата бакалавърска програма), от друга страна ключова цел е формирането на съвременни визуални артисти, подготвени да бъдат активни участници в динамичните процеси в съвременното изкуство и култура.

Обучение

Спецификата на подготовката на специалисти с професионална квалификация „Художник“ в областта на визуалните изкуства налага обучението, провеждано в магистърската програма „Визуални изкуства“, да бъде с широк диапазон. Фокусът е насочен преди всичко към това студентите да се подготвят да присъстват като активни участници в художествения живот. Това налага дисциплините в рамките на магистърската програма да бъдат насочени към формирането на знания и умения, които да бъдат прилагани непосредствено към художествено-творческа реализация. Така се оформят групи дисциплини като “Постмодерна и пост-постмодерна живопис“, „Дигитални и пост дигитални графични техники“, „Арт форми от рециклирана хартия“, „Алтернативни форми и културно противопоставяне в изкуството на границата на хилядолетията“, „Пластични проблеми в кинетичната скулптура“, „Мултикултурни аспекти на изкуството при глобализма“, „Психология на изкуството“, „Концептуални намеси в средата“ и пр.
Важен компонент в учебния план са избираемите дисциплини и художествените специализации, които позволяват на студентите да развият задълбочен поглед към частни проблеми, свързани с теорията и практиката на изобразителните изкуства на по-високо ниво.

Професионална реализация

Реализацията на дипломираните магистри по визуални изкуства включва богат спектър от творчески и експертни дейности, свързани с визуалните изкуства; като сътрудници към различни културни институции, музеи и неправителствен сектор, както и в сферата на художественото образование.

Администриране

Ръководител – доц. д-р Анна Цоловска
e-mail: a.colovska@fppse.uni-sofia.bg

Инспектор – Милка Белева
каб. 603, сл. тел. 02 9706 234