Special Education

КатедраSpecial Education and Speech Therapy“ е формирана през учебната 1983/1984 г. с първоначално наименование Катедра по дефектология. От 1993 г. тя се назовава Катедра по специална педагогика, а от 2013 г. – Катедра по специална педагогика и логопедия.

Катедрата по дефектология, заедно с катедрите по Предучилищна педагогика и Начална училищна педагогика, стои в основата на новосъздадения Факултет за начална и предучилищна педагогика в СУ „Св. Климент Охридски” през 1984 г.

Ръководители:
1984 – 1988 г. - проф. дмн Стефан Мутафов - известен български лекар, учен и професор по дефектология в СУ „Св. Кл. Охридски”, професор по антропология в БАН и професор по неврология в МА София
1989 – 1992г. - проф. д-р Георги Ангушев, който е и Декан на Факултета по начална и предучилищна педагогика в същия период
1993 – 1995г. - проф. дпн Владимир Радулов
1995 – 2000г. - проф. д-р Ваня Матанова
2001 – 2011г. - проф. д-р Катерина Караджова
2011-2015г. - доц. д-р Ивайло Петров
2015 – 2019г - проф. дпн Цветанка Ценова
От 2019г. – доц. д-р Неда Балканска

През годините в катедрата работят известни български преподаватели и учени: проф. Георги Ангушев, проф. д-р Златко Добрев, проф. д-р Ангелина Балтаджиева, проф. дпн Владимир Радулов и редица други специалисти, които стоят в основата на по-късно създадената Катедра по социална педагогика и социално дело във ФНОИ.

Катедрата е инициатор и двигател за издаването на списание „Специална педагогика и Логопедия“.

Преподавателите от Катедрата работят в Терапевтичната зала на ФНОИ.

Преподавателски състав

Проф. д-р Неда Балканска
Проф. д-р Неда Балканска

Ръководител катедра
„Специална педагогика“

Преподавани дисциплини:
Ранна интервенция при деца със СОП
Педагогика на деца с увреден слух
Педагогика на деца с невросоматични заболявания
Методика на обучението по развитие на речта при увреден слух
Слухово-вербална рехабилитация при деца с различен тип слухопротезиране
Приобщаващо образование и ресурсно подпомагане при ученици с увреден слух
Комуникативни нарушения при деца с увреден слух
Приложение на Монтесори терапията в логопедичната практика
Практически аспекти на Монтесори терапията при деца със СОП

Линк към Авторите

Електронен адрес:
nbalkanska@uni-sofia.bg

каб. 204, тел. 02 9706 222
Приемно време:
вторник 13:00 - 15:00 ч.

Проф. дпн Мира Цветкова-Арсова
Проф. дпн Мира Цветкова-Арсова

Преподавани дисциплини:
Сравнително специално образование
Приобщаващо образование
Приобщаващо образование и ресурсно подпомагане при зрително затруднени ученици
Ориентиране и мобилност при зрително затруднени
Педагогика на деца и ученици със зрителни затруднения
Специфични подходи и форми на работа със зрително затруднени ученици
Педагогика на деца и ученици с множество увреждания
Обучение на сляпоглухи деца и юноши
Нарушения в сензорната интеграция
Комуникативни нарушения при ученици с нарушено зрение и при ученици с множество увреждания и др.

Линк към Авторите

Електронен адрес:
mcvetkova@uni-sofia.bg

Приемно време:
сряда 11:30 - 13:30 ч.


Проф. дпн Милен Замфиров
Проф. дпн Милен Замфиров

Преподавани дисциплини:
Методика на обучението по математика на ученици със СОП
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда
Методика на обучението по компютърно моделиране и информационни технологии при ученици със СОП
Методика на обучението по природни науки и екология за ученици със СОП

Линк към Авторите

Електронен адрес:
m.zamfirov@fppse.uni-sofia.bg

Приемно време:
петък 10:00 - 12:00 ч.


Доц. д-р Данка Щерева
Доц. д-р Данка Щерева

Преподавани дисциплини:
Театрално изкуство и техника на говора
Говорно- комуникативни техники и практики
Драма  и куклотерапия при деца със СОП
Сценично поведение
Арттерапия при деца със СОП
Култура на общуване с ученическа аудитория

Линк към Авторите

Електронен адрес:
djankulova@uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник 14:00-15:00ч., сряда 11:00-12:00ч.


Доц. д-р Пенка Шапкова
Доц. д-р Пенка Шапкова

Преподавани дисциплини:
Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност
Специфични форми за работа с деца с нарушения от аутистичния спектър
Педагогически подходи за работа с деца с хиперактивен синдром и дефицит на внимание
Въвеждане в специалността
Special Education
Специфични форми за работа с деца с интелектуална недостатъчност
Ранна интервенция при деца със СОП
Приобщаващо образование и ресурсно подпомагане на деца с интелектуална недостатъчност
Комуникативни нарушения при деца с интелектуална недостатъчност
Професионално- трудова подготовка и реализация на ученици със СОП
Работа с родители на деца с нарушения от аутистичния спектър

Линк към Авторите

Електронен адрес:
pshapkova@uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник 12:30ч.-14:30ч.

Доц. д-р Анна Трошева – Асенова
Доц. д-р Анна Трошева – Асенова

Преподавани дисциплини:
Предучилищна педагогика на деца със специални образователни потребности
Игрова терапия при деца със специални образователни потребности (СОП)
Педагогика на деца с невросоматични заболявания
Специфични форми на работа при деца с нарушен слух
Специфични форми на работа при деца с невросоматични заболявания
Методика по произношение при деца с нарушен слух
Алтернативна и подкрепяща комуникация при деца със специални образователни потребности
Терапевтични подходи при комуникативни нарушения на децата със СОП
Нарушения на сензорната интеграция
Неврогенни говорни нарушения на развитието

Линк към Авторите

Електронен адрес:
trosheva@uni-sofia.bg

Приемно време:
четвъртък 9:00-10:00ч., четвъртък 13:00-14:00ч.

Гл. ас. д-р Маргарита Томова
Гл. ас. д-р Маргарита Томова

Преподавани дисциплини:
Брайл
Педагогика на деца със зрителни затруднения - упражнения
Специфични подходи на работи при деца със зрителни затруднения - упражнения
Специфични подходи на работа при деца с множество увреждания - упражнения
Сравнително специално образование - упражнения
Приобщаващо образование и ресурсно подпомагане на зрително затруднените деца- упражнения
Текуща педагогическа практика – упражнения
Ергономия при деца и възрастни със СОП

Линк към Авторите

Електронен адрес:
mvenelinov@uni-sofia.bg

Приемно време:
сряда 13:30 - 16:00ч., четвъртък 09:30ч. - 11:00ч.

Гл. ас. д-р Мария Валявичарска
Гл. ас. д-р Мария Валявичарска

Преподавани дисциплини:
Професионално ориентиране и кариерно развитие на ученици със специални образователни потребности
Методика на обучението по обществени науки и гражданско образование
Приобщаващо образование и ресурсно подпомагане на деца с увреден слух
Педагогика на деца с увреден слух
Дизонтогенеза на речта и езика
Методика на обучението по БЕЛ при ученици със специални образователни потребности – първа и втора част
Специфични подходи в чуждоезиковото обучение при деца със СОП

Линк към Авторите

Електронен адрес:
mvalyavicharska@fppse.uni-sofia.bg

Приемно време:
сряда 12:00-14.00 ч. и четвъртък 11:00-13:00 ч.

Гл. ас. д-р Емануела Стоилова
Гл. ас. д-р Емануела Стоилова

Преподавани дисциплини:
Специфични подходи на работа при деца с множество увреждания;
Комуникативни нарушения при ученици с нарушено зрение и при ученици с множество увреждания;
Социална приемливост на сексуалното поведение при деца със СОП;
Ранно въздействие и семейно подпомагане при зрително затруднени;
Сравнително специално образование;
Приобщаващо образование и ресурсно подпомагане на зрително затруднените деца и др.

Линк към Авторите

Електронен адрес:
ekstoilova@uni-sofia.bg

Приемно време:
Понеделник от 12.00 до 14.00 часа;
Вторник от 10.00 до 12.00 часа.


Гл. ас. д-р Калоян Дамянов
Гл. ас. д-р Калоян Дамянов

Преподавани дисциплини:
Приобщаващо образование
Функционална оценка на специалните образователни потребности
Приобщаващо образование и ресурсно подпомагане на деца с увреден слух
Мениджмънт на службите за зрително затруднени
Форми на взаимодействие между училищна и извънучилищна институция
Стажантска практика

Линк към Авторите

Електронен адрес:
kdamjanov@uni-sofia.bg

Приемно време:
Вторник: 12.00-14.00 часа;
Четвъртък: 15.00-17.00 часа.Гл. ас. д-р Лилия Кисьова
Гл. ас. д-р Лилия Кисьова

Преподавани дисциплини:
Приобщаващо образование

Линк към Авторите

Електронен адрес:
lckisuova@uni-sofia.bg

Приемно време:
Четвъртък: 16:00 - 18:00 ч.
Петък: 14:00 - 16:00 ч.
Гл. ас. д-р Галя Георгиева - Дървеничарска
Гл. ас. д-р Галя Георгиева - Дървеничарска

Преподавани дисциплини:
Педагогика на специалните потребности
Ранна интервенция при деца със СОП
Практически аспекти на Монтесори терапията при деца със СОП
Педагогика на деца с увреден слух
Слухово - речева терапия при увреден слух
Слухово -вербална рехабилитация при деца с различен тип слухопротезиране
Речева терапия при увреден слух
Специфични и приобщаващи практики при деца и ученици със слухови нарушения
Педагогическа практика за деца със слухови нарушения
Мануално кодирани системи за обучение и комуникация
Методика на обучение по жестов език в доучилищна и начална училищна възраст

Линк към Авторите

Електронен адрес:
galyasg@uni-sofia.bg

Приемно време:
Понеделник – 10:00 -12:00ч.; Вторник - 12:00 -14:00 ч.

Гл. ас. д-р Славина Лозанова
Гл. ас. д-р Славина Лозанова

Преподавани дисциплини:
Методика на обучението по развитие на речта при увреден слух
Предучилищна педагогика на деца със специални образователни потребности
Алтернативна комуникативна терапия
Методика на обучението по математика на ученици със специални образователни потребности
Жестов превод в образованието
Български жестов език
Методика на обучението по български жестов език

Линк към Авторите

Електронен адрес:
sjlozanova@uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник 10:00-12:00ч., сряда 14:00-16:00ч.


Ас. Снежина Михайлова
Ас. Снежина Михайлова

Преподавани дисциплини:
Предучилищна педагогика на деца със СОП - упражнения
Педагогика на деца с невросоматични заболявания- упражнения
Специфични форми на работа с деца с невросоматични заболявания- упражнения
Арттерапия при деца със СОП- упражнения
Специфични форми на работа с деца с нарушения от аутистичния спектър- упражнения
Специфични форми на работа с деца с интелектуална недостатъчност - упражнения
Алтернативна комуникативна терапия при деца със СОП - упражнения

Линк към Авторите

Електронен адрес:
smmihaleva@uni-sofia.bg

Приемно време:
Вторник: 13:00 - 16:00 ч.;
Сряда: 9:00 - 10:00 ч.

Инсп. учебна дейност Анелия Асенова-Семкова
Инсп. учебна дейност Анелия Асенова-Семкова

Електронен адрес:
asenovasem@uni-sofia.bg

тел.: 02 97 06 223

Гост-преподаватели

Проф. д-р Катерина Караджова

Хонорувани преподаватели

проф. д-р Стиляна Белчева, дм
гл. ас. д-р Калина Рачева
проф. дфн Юлиана Стоянова
проф. д-р Диана Попова
д-р Рая Генчева
д-р Емануела Стоилова
проф. дпн Дора Левтерова
д-р Бояна Алексов
д-р Петя Ангелкова
гл. ас. д-р Владимир Наков
гл. ас. д-р Румяна Ходжажикова
Калин Цанов

Програми в ОКС Бакалавър

Special Education – редовно и задочно обучение

Програми в ОКС Магистър

Projects

Тема: Юбилейна научна конференция с международно участие „Научни и практически аспекти на приобщаващото образование“, посветена на 130 годишнината от създаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и 35 годишнината от създаването на Катедрата по специална педагогика и логопедия при ФНОИ.

Цел: Организация и провеждане на конференция

Резултати: Проектът постигна резултати в съответствие с набелязаните цели. Конференцията беше организирана и успешно проведена на 12-13 октомври 2018 г.  в сградата на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специалисти, ангажирани професионално със системата на приобщаващото образование, си дадоха среща и обмениха информация по проблемите и предизвикателствата в сферата на приобщаващото образование. В работните съвещания по секции и в заключителната част на конференцията бяха дискутирани както актуалните научни изследвания в тази област, така и проблемите, възникващи в педагогическата практика при реализацията на приобщаващото образование.