Специална педагогика

Специалната педагогика е интердисциплинарна наука, която намира приложение в различни сфери – педагогическа, социална, терапевтична, консултативна.
Целта на специалността е да дава професионална подготовка за работа с деца, ученици и възрастни със специални образователни потребности (СОП) – със слухови, зрителни, интелектуални, невро-соматични нарушения, деца от аутистичния спектър, множество увреждания и т.н.
Специалният педагог извършва диагностика, корекционно-развиващо обучение в сътрудничество с общообразователни педагози, психолози, логопеди, рехабилитатори и др., със семействата на лицата със СОП.
Специалност Специална педагогика отговаря на обществените потребности от специалисти, които да работят по посока изграждане на общество без дискриминация към лицата с увреждания, за включването им във всички обществени сфери на живот в зависимост от индивидуалните им особености.

 

Професионални компетенции

Изискванията към професионалните компетентности на специалистите по специална педагогика са:

  • да организира и осъществява специализираното обучение на деца със СОП в доучилищна възраст;
  • да преподава по общообразователните дисциплини в начална училищна възраст на ученици със СОП в условията на специалните учебни заведения;
  • да изготвя, съгласува и осъществява специални програми на учениците със СОП в условията на специалните учебни заведения и в условията на интегрирано и включващо обучение в общообразователните учебни заведения;
  • да осигурява обучението по индивидуални програми на децата и учениците със СОП в общообразователните училища във всички етапи на обучение;
  • да работи в мултидисциплинарен екип за обучението и развитието на лицата със СОП, за включването им в обществената среда;
  • да изготвя документация за състоянието на лицата със СОП.

Професионална реализация

Специалният педагог може да работи както в системата на специалните учебни заведения и рехабилитационни центрове, така и в системата на интегрираното обучение – в ресурсни центрове,  центрове за подкрепа на личностното развитие, центрове за специална образователна подкрепа и други организации и институции, подпомагащи деца и ученици със СОП, дневни центрове, центрове за професионално обучение, защитени жилища и др.
Завършилите бакалаври по специална педагогика могат да се реализират като ресурсни учители, учители на деца с умствена изостаналост, учители на деца с увреден слух, слухово-речеви рехабилитатори, учители на деца с нарушено зрение, болнични учители, възпитатели на деца със СОП и др.

Образователни степени

Бакалавър – осем семестъра (четири години) – редовна/ задочна форма на обучение

Магистър – два сместъра (една година) или три семестъра (година и половина) – редовна/задочна форма на обучение

Доктор – три години за редовна форма на обучение, четири години за задочна фарма на обучение и на самостоятелна подготовка.

Учебен план