Специална педагогика /редовно обучение – за други педагогически специалности/

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна (държавна поръчка и платено обучение)

Ръководител: доц. д-р Анна Трошева – Асенова

e-mail: trosheva@uni-sofia.bg

Администриране: Инспектор Анелия Асенова-Семкова

к-т 205; тел: 02/9706 223

В тази магистърска програма могат да кандидатстват специалисти с диплома за бакалавър по специална педагогика или други педагогически специалности.

Приемът на студентите се извършва в зимен семестър. За платената форма на обучение приемът е само по документи, по успех от дипломата за висше образование, а за държавна поръчка се включва и оценка от писмени разработки. Обучението завършва със защита на дипломна работа, която преминава проверка за антиплагиатство.

Професионалната квалификация на завършилите програмата е: Специален педагог – учител за деца и ученици със специални образователни потребности.

Магистърската програма дава възможност на завършилите я специалисти да се реализират като специални педагози и/или ресурсни учители в предучилищна, в начална училищна и прогимназиална степен за работа с деца със специални образователни потребности потребности; като специални педагози за работа с деца в условията на дневен център; за работа с деца със значителни увреждания в условията на социалните заведения и дневните центрове; за работа с деца от аутистичния спектър или с деца с леки комбинирани увреждания; ресурсни учители; директори на специални учебно-възпитателни и социални заведения и дневни центрове.

Тези специалисти могат да извършват ресурсно подпомагане, корекционна, образователна и възпитателна, експертна, управляваща и други дейности за деца със специални образователни потребности в различни възрастови групи. Дипломата от магистърската програма е добра основа за насочване към научно-изследователска дейност в областта на Специалната педагогика и приобщаващото образование и продължаване на образованието в докторантски програми.

Учебен план