Ерготерапия за деца и лица с нарушения

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

Ръководител: доц. д-р Емилия Евгениева

тел.: 02/9706 232

e-mail: e.evgenieva@fppse.uni-sofia.bg

Администриране: Инспектор Анелия Асенова-Семкова

к-т 205; тел: 02/9706 223

За тази магистърска програма могат да кандидатстват специалисти, които имат бакалавърска степен в следните специалности: специална педагогика, логопедия, начална училищна педагогика, начална училищна педагогика с чужд език, предучилищна педагогика, предучилищна педагогика с чужд език, предучилищна и начална училищна педагогика, обща педагогика, социална педагогика, педагогика на изобразителното изкуство, музикална педагогика, психология, социални дейности, специалисти от Националната спортна академия, обществено здраве, специалности, които дават педагогическа правоспособност (филологически, биология, география, история, културология, философия и др.).

Приемът на студентите се извършва по документи, по успех от дипломата за висше образование, в зимен семестър.

Магистърската програма има интердисциплинарен характер. Целта е да се подготвят магистри – специални педагози, за работа с деца със специални образователни потребности в общообразователните и специалните училища, като се използват алтернативни способи на въздействие. Тук става въпрос за различните видове ерготерапевтични средства.

Програмата предлага овладяването на съвременни знания, умения и навици за дейността като средство и подход на въздействие. Важна задача е усвояването на различните видове ерготерапевтични методи и средства за развитие на деца и лица със специални образователни потребности. Процесът на обучение в магистърската програма е приоритетно ориентирана към различните терапевтични методи за постигане на социална и професионална адаптация на децата и възрастните с нарушения.

Важна задача е усвояването на различните видове ерготерапевтични методи и средства за развитие на лица и деца със специални образователни потребности.

Завършилите тази магистърска програма могат да прилагат усвоеното в условията на специалното и общообразователното училище, социалното заведение, дневния център, логопедичния кабинет и др.

Учебен план