Post-graduate qualification

СЛЕДДИПЛОМНИ КВАЛИФИКАЦИИ И КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА

1 Подготовка на учители за работа с деца със специални образователни потребности Post-graduate qualification 12 месеца
2 Предучилищна педагогика Post-graduate qualification 12 месеца
3 Primary School Pedagogy Post-graduate qualification 12 месеца
4 Ранно чуждоезиково обучение по английски език Post-graduate qualification 12 месеца
5 Терапевтични практики при аутизъм Post-graduate qualification 3 месеца
6 Арттерапевтична социално-педагогическа работа при емоционално-поведенчески проблеми Post-graduate qualification 4 месеца
7 Европейска политика – концепции за реализиране на мултилатерални проекти Post-graduate qualification Краткосрочен курс
8 Екологично образование в началното училище Post-graduate qualification Краткосрочен курс
9 Ключови компетентности в обучението по математика, природни и обществени  науки в началните класове Post-graduate qualification Краткосрочен курс
10 Модулно обучение по физическо възпитание и спорт Post-graduate qualification Краткосрочен курс
11 Разработване на образователни проекти Post-graduate qualification Краткосрочен курс
12 Кризисна интервенция Post-graduate qualification 6 месеца
13 Социална педагогика (неспециалисти) Post-graduate qualification 6 месеца
14 Аниматор в туристически атракционен център Post-graduate qualification 12 месеца
15 Педагогически и технически аспекти на работата с мултимедиен проектор (за завършили степен професионален бакалавър, бакалавър или магистър с педагогическа правоспособност) Post-graduate qualification Краткосрочен курс
16 Педагогически и технически аспекти на работата с интерактивна бяла дъска Post-graduate qualificationКраткосрочен курс
17 Съвременен образователен софтуер за деца и ученици Post-graduate qualificationКраткосрочен курс
18 Работа с електронни варианти на учебниците по български език и литература в 1. – 4. клас Post-graduate qualificationКраткосрочен курс
19 Методика на обучението на деца и ученици по безопасност на движението по пътищата Post-graduate qualificationКраткосрочен курс
20 Периодично обучение. Интерактивни технологии  и техники в обучението по БДП Post-graduate qualificationКраткосрочен курс
21 Педагогически аспекти на работата със софтуерната система Енвижън Post-graduate qualification Краткосрочен курс
22
Монтесори педагогиката в съвременното общество
Post-graduate qualification 16 месеца
23 Компютърно моделиране Post-graduate qualification1 месец
24 Арт терапевтичниподходипридеца със специални образователнипотребности (ДСОП) Post-graduate qualification 12 месеца
25Медийна педагогика Post-graduate qualification 40 часа
26Ранно чуждоезиково обучение – английски език Post-graduate qualification 12 месеца
27STEM/STEAM образование в началното училищеPost-graduate qualification6 месеца
28Арттерапия за личностно развитие Post-graduate qualification3/6/12 месеца
29Медиация в образователната и социална сфераPost-graduate qualification3/6/12 месеца
30Социално-емоционално образованиеPost-graduate qualification3/6/12 месеца

За контакти:

ФНОИ – Сектор СДК – инспектор: Лора Чорбаджийска

София, бул. „Шипченски проход“ 69А каб. 206, тел.: (02)9706 262

E-mail: l.chorbadzijska@fppse.uni-sofia.bg

Електронна система за обучение