Social Pedagogy and Social Work

Катедрата по Социална педагогика и социално дело е създадена с решение на Академичния съвет на СУ „Св. Кл. Охридски“ през м. май 1996 г.,  в отговор на новите потребности, породени от обществените и политическите промени в страната.

Ръководители на катедрата последователно са проф. д-р Петър Петров, проф. дпсн Наталия Александрова, проф. д-р Георги Бижков, проф. дпн Клавдия Сапунджиева.

Членовете на катедрата са активни и изявени личности, като голяма част от тях са ангажирани не само с преподавателска работа, но и с отговорни функции, свързани с ръководството на държавата, на университета, на ФНОИ, както и на някои неправителствени институции.

В паметта на университетската общност остават достойно имената на преподавателите проф. д-р Георги Бижков, проф. д-р Кирил Спасов, доц. дпн Фелиянка Стоянова, доц. д-р  Милка Атанасова, които работят до края на живота си в катедрата.

Настоящият състав на катедрата включва изявени преподаватели и учени от различни области на педагогиката, психологията и социалните науки. Дългогодишни лектори в специалността са изявени специалисти като: проф. М. Мирчев, д-р Хр. Христова, проф. Д. Градев, проф. К. Гайдаров и др.

Катедра „Социална педагогика и социално дело“ осъществява обучение по специалност социална педагогика  в  ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“. Учебните планове и равнището на обучение са в съответствие с критериите, установени в редица европейски университети.

В ОКС „Бакалавър“ на специалност социална педагогика се приемат и обучават студенти в редовна и задочна форма на обучение.

В ОКС „Магистър“  на специалност социална педагогика са акредитирани  следните магистърски програми: „Мениджмънт на социално – педагогическите дейности“, „Консултиране и социално- педагогическа помощ за семейства“, „Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители“, „Педагогически съветник в училище“ и „Социална работа с деца и юноши“.

В през последните няколко години се извършва обучение на магистри в  „Мениджмънт на социално – педагогическите дейности“ – редовно и задочно обучение, „Консултиране и социално- педагогическа помощ за семейства“ – редовно и задочно обучение и  „Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители“- задочно обучение.

Обучението на докторанти се осъществява  по направление 1.2. Педагогика в следните докторантски програми: „Теория на възпитанието и дидактика“, „Социална педагогика“, „Сравнително образование“, „Гражданско образование“.

За 25 годишния период от създаването на специалността “Социална педагогика” през 1991г. са обучени 4 665 бакалаври, 1531 магистри и над 35 успешно защитили докторанти.

Специалността социална педагогика е акредитирана през 2013г. за срок от шест години с оценка 9.50   на НАОА.

Катедра „Социална педагогика и социално дело“ провежда обучението на студентите от целия факултет в бакалавърска степен по следните основни дисциплини – теория на възпитанието, дидактика, история на педагогиката, обща, възрастова и педагогическа психология.

Катедрата е водеща за страната и в преподаването на други съвременни направления в бакалавърската програма: „Сравнително образование“, „Гражданско образование“, „Образование по правата на човека и на детето“, „Основи и методи на социалната педагогика“, „Семейна педагогика“, „Консултиране и социално – педагогическа помощ за семейства“ и др.

Преподавателският състав създава предпоставки за обстойно опознаване на теоретичните принципи, свързани с функционирането на социално-педагогическата сфера, използва интердисциплинарния подход при разработването на нови учебни курсове и успешно съчетава учебно-преподавателската и научноизследователската работа. Членовете на катедрата основават работата си на базатанавътрешнокатедрени  разисквания, академични дебати и висок професионализъм. Те организират университетски семинари, научни конференции и други форуми, разработват проекти, осъществяват самостоятелни научни изследвания, пишат учебници, учебни помагала, монографии, хабилитационни трудове, студии, статии и други материали, ръководят работата на дипломанти и докторанти, осъществяват ръководство и супервизия на практическата подготовка на студентите.

Провежданата от катедра „Социална педагогика и социално дело“ учебно-преподавателска, научно-изследователска и международна дейност допринася както за развитието на социално-педагогическата теория и практика, така и за подготовката на висококвалифицирани специалисти.

Показателна за плодотворната работа на катедрата по изграждането на висококвалифицирани кадри е тяхната успешна реализация като професионалисти в държавни институции и частни структури. Немалко от тях заемат значими позиции и са ценени на всички равнища в реалния сектор на социалната сфера.

Преподавателски състав:

проф. дпн Николай Попов

Ръководител катедра
Social Pedagogy and Social Work
каб. 232, тел. 02 9706274

Преподавани дисциплини:

Сравнително образование

Линк към Авторите:

Електронен адрес: nbpopov@uni-sofia.bg
Приемно време: Вторник – 10 ч. -12 ч.

 

проф. д-р Нели Петрова

Преподавани дисциплини:

Основи на социалната работа
Методи на социалната работа
Социално-педагогическа работа с правонарушители

Линк към Авторите:

Електронен адрес: nelinp@uni-sofia.bg

 

проф. д-р Цецка Коларова

Преподавани дисциплини:

Гражданско образование

Образование по правата на детето

Образование по правата на човека

Социално законодателство и социална защита   

Методология на педагогическите изследвания

Линк към Авторите:

Електронен адрес: ckolarova@uni-sofia.bg
Приемно време: Вторник от 15.30 ч.

 

проф. д-р Маргарита Бакрачева

Преподавани дисциплини:

Обща психология
Психология на развитието / Възрастова психология
Педагогическа психология
Кризисни интервенции,
Социална психология
Психология на личността
Клинична и консултативна психология
Арттерапия
Социално-психологически тренинг

Линк към Авторите:

Електронен адрес: mbakrachev@uni-sofia.bg
Приемно време: Понеделник – 9 ч. – 11 ч.

 

Доц. д-р Стефан Семков

Преподавани дисциплини:

История на педагогиката и българското образование
История на социално-педагогическите учения

Линк към Авторите:

Електронен адрес: semkov@uni-sofia.bg
Приемно време: Вторник – 9 ч. – 11 ч.

 

Доц. д-р Марина Пиронкова

Преподавани дисциплини:

История на педагогиката и българското образование
История на социално-педагогическите учения
Основи на социалната педагогика

Линк към Авторите:

Електронен адрес: m.pironkova@fppse.uni-sofia.bg
Приемно време: Вторник – 12 ч. – 14 ч.

 

доц. д-р Мая Чолакова

Преподавани дисциплини:

Основи на социалната работа
Основи на социалната педагогика
Теория и методика на социално-педагогическото консултиране и съветване
Педагогика на свободното време
Социално-педагогическа работа с правонарушители

Линк към Авторите:

Електронен адрес: mlcholakov@uni-sofia.bg
Приемно време: Сряда – 10 ч. -  12 ч.

 

гл. ас. д-р Александър Ранев

Преподавани дисциплини:

Теория на възпитанието
Дидактика
Основи на педагогиката

Линк към Авторите:

Електронен адрес: a.ranev@fppse.uni-sofia.bg
Приемно време: Вторник – 12 ч. – 14 ч., Четвъртък – 12 ч.– 14 ч.

 

гл.ас. д-р Цветослав Николов

Преподавани дисциплини:

Теория на възпитанието
Дидактика
Основи на педагогиката
Андрагогика

Линк към Авторите:

Електронен адрес: c.nikolov@fppse.uni-sofia.bg
Приемно време: Вторник – 13 ч. – 15 ч., Сряда – 14 ч. – 16 ч.

 

гл. ас. д-р Яна Станева

Преподавани дисциплини:

Основи на социална работа
Методи на социалната работа; увод в социалната педагогика
Теория и методика на социално – педагогическо консултиране и съветване
Социално-педагогическа работа в училище
Социално-педагогическа работа със семейството;

Линк към Авторите:

Електронен адрес: jpstaneva@uni-sofia.bg
Приемно време: Сряда – 12 ч. – 14 ч., Четвъртък -12 ч. – 14 ч.

 

гл. ас. д-р Пламен Минчев

Преподавани дисциплини:

Обща психология
Психология на развитието
Възрастова психология
Педагогическа психология
Кризисни интервенции

Линк към Авторите:

Електронен адрес: ptminchev@uni-sofia.bg
Приемно време: Вторник – 9 ч. – 10 ч., Сряда – 8 ч. – 10 ч.

 

ас. д-р Красимир Костов

Преподавани дисциплини:

Теория на възпитанието
Дидактика

Линк към Авторите:

Електронен адрес: savkov@uni-sofia.bg
Приемно време: Понеделник – 10 ч. – 12 ч., Сряда – 10 ч. – 12 ч.

 

ас. д-р Мартин Ценов

Преподавани дисциплини:

Обща психология
Психология на общуването
Педагогическа психология
Възрастова психология
Обща и училищна психодиагностика
Спортна психология

Линк към Авторите:

Електронен адрес: mjcenov@uni-sofia.bg
Приемно време: Вторник - 14 ч. – 16 ч., Четвъртък – 16 ч. – 18 ч.

Антоанета Ананиева – Георгиева

инспектор Учебна дейност катедра Социална педагогика и социално дело
a.ananieva@fppse.uni-sofia.bg

Хонорувани преподаватели:

Проф. дпн Клавдия Сапунджиева

Преподавани дисциплини:

Теория на възпитанието
Семейна педагогика
Социално-педагогическа работа със семейството
Театър и комуникация
Теория и история на художественото образование;

Линк към Авторите:

Електронен адрес: sapundjieva@uni-sofia.bg

en_USEnglish