Мениджмънт на социално-педагогическите дейности /редовна форма/

А. Форма и срок на обучение:
Форма на обучение: редовна /платено обучение/; 2 семестъра /1 година/

Б. Професионална реализация:
Програмата подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на мениджмънта на социалнопедагогическите дейности. Успешно-завършилите магистърската програма се реализират като мениджъри, съветници и консултанти в социалната сфера в държавните, обществените, неправителствените и частните организации и специализирани институции.В. Администриране:
– Ръководител – проф. д-р Цецка Коларова
Кабинет 317. Е-mail: ckolarova@uni-sofia.bg
– Инспектор – Антоанета Ананиева
Каб. 202 (Деканат). Сл. тел. +359 2 9706 202, +359 2 8720 893

Учебен план